Καθαρισμοί εκτάσεων. Ερωτήματα για το εύρος εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων και την υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.

Καθαρισμοί εκτάσεων. Ερωτήματα για το εύρος εφαρμογής του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων και την υποχρέωση τήρησης της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.

 

Με αφορμή πολλά ερωτήματα (αλλά και προβληματισμούς) που τίθενται δημόσια από συναδέλφους που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, οι οποίοι καλούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους να απαντήσουν σε ερωτήματα πολιτών ή φορέων της Τοπικής αυτοδιοίκησης, σχετικά με τον τρόπο και τις, κατά περίπτωση, διαδικασίες εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων, μεταφέρουμε τις θέσεις της ΠΕΔΔΥ για το θέμα αυτό, ως επιστημονικού και επαγγελματικού φορέα με αντικείμενο που άπτεται άμεσα της εφαρμογής των διατάξεων του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (κυα οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/19.5.2023, ΦΕΚ Β’ 3475/24.5.2023) και του συνόλου των μέτρων και λοιπών αποφάσεων που ελήφθησαν πρόσφατα σχετικά με τα ζητήματα που αφορά.

 

Ιστορικό. Πολίτες με αιτήσεις τους προς τις δασικές υπηρεσίες ζητούν να καθαρίσουν Γεωτεμάχια  για τα οποία έχουν  εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού τους, π.χ. ως (ΠΔ) στους αναρτημένους Δασικούς Χάρτες.

Οι υπηρεσίες από τον θεσμικό τους ρόλο είναι υποχρεωμένες να λαμβάνουν υπόψη τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του ως άνω Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων όπως παρατάθηκε και ισχύει μετά την διαδοχική τροποποίησή της και τις οδηγίες που ακολούθησαν όπως είναι η Εγκύκλιος ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848/15.03.2024 (ΑΔΑ: ΡΛ2Π4653Π8-ΚΣΡ) «Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» και η ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311/19-4-2024 (ΑΔΑ:ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ), καθώς και το υπ. αριθ. 48714/3464 /15-5-2024 έγγραφο της ΔΠΔ/ΥΠΕΝ και το υπ. αριθ. Α1661/01.05.2024 έγγραφο της Γ.Γ.Π.Π.

 

Απαντήσεις δασικών υπηρεσιών: Οι απαντήσεις των δασικών υπηρεσιών της χώρας, που υπέπεσαν στην αντίληψή μας, προβάλλουν ορθώς το μη αμφισβητήσιμο δεδομένο, ότι  απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε ενέργεια καταστρέφει την αναγέννηση δασικών ειδών σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί ή πρόκειται να κηρυχθούν ως αναδασωτέες. Επειδή σε πολλές περιπτώσεις οι εκτάσεις για τις οποίες ζητείται έγκριση καθαρισμού τους βρίσκονται σε φάση αναγέννησης μετά από πυρκαγιά, προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και πολλές φορές διαπιστώνεται ότι βρίσκονται σε  απόσταση μεγαλύτερη των 10 μέτρων από οικίες, οι δασικές υπηρεσίες, σωστά κατά την άποψή μας, δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε ενέργεια για την απομάκρυνση της φυσικής βλάστησης, διότι με τον τρόπο αυτό θα προκληθεί βλάβη στη φυσική αναγέννηση και στην εξελικτική διαδοχή της βλάστησης στην επιζητούμενη (και δέσμια υποχρέωση από το ελληνικό Σύνταγμα) επαναφορά του δάσους.

Επίσης για το ίδιο θέμα και με αφορμή τη διαμαρτυρία κατοίκων νομίμων οικισμών που υπέβαλαν αιτήματα καθαρισμού εκτάσεων σε περιοχές, εντός σχεδίου που δεν είναι άλσος ή πάρκο, οι Δασικές Υπηρεσίες δηλώνουν ότι δεν έχουν αρμοδιότητα, ενώ αντίθετα αν το αίτημα καθαρισμού αφορά εκτός σχεδίου περιοχή δασικού χαρακτήρα ή περιαστικό πράσινο ή πάρκο ή άλσος ή άλλον εντός σχεδίου πόλεως χώρο αστικού πρασίνου που χαρακτηρίζεται ως εν τοις “πράγμασιν πάρκο ή άλσος”, οι υπηρεσίες μας έχουν δέσμια αρμοδιότητα την οποία και θα πρέπει να ασκήσουν».

 

Πλαίσιο συνεργασίας δασικών υπηρεσιών με Ο.Τ.Α : Ανακύπτουν ζητήματα όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των ΟΤΑ και των Δασικών Υπηρεσιών.  Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ιδίως από τους Ο.Τ.Α.,  ότι σε περιοχές που διέπονται από τη δασική νομοθεσία (εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως) απαιτείται σε κάθε περίπτωση η εκ των προτέρων έγκριση της οικείας Δασικής Υπηρεσίας για την απομάκρυνση φυσικής βλάστησης, με υποβολή στις δασικές υπηρεσίες από τους οικείους ΟΤΑ, σχετικού αιτήματος για υλοτομίες και απομάκρυνση μεμονωμένων δέντρων ή θάμνων στη συγκεκριμένη περιοχή για λόγους επικινδυνότητας.

 Οι Δήμοι στα πλαίσια εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων δεν έχουν αρμοδιότητα να εντέλλονται ούτε να διενεργούν αυτοτελώς τον καθαρισμό γεωτεμαχίων σε εκτάσεις που διέπονται από τις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Επισημαίνεται δε ότι η εκχέρσωση εκτάσεων υπαγομένων στη δασική νομοθεσία, σύμφωνα με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, συνιστά ποινικό αδίκημα για το οποίο προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τους υπαιτίους, τους εντολείς και τους συνεργούς τους (σχετ. άρθρα 70-71 ν. 998/1979, 268 νδ/τος 86/1969).

Ο κανονισμός πυροπροστασίας ακινήτων εφαρμόζεται μόνο σε γεωτεμάχια στα οποία υπάρχει οικία με οικοδομική άδεια, ενώ για άλλες περιπτώσεις προβλέπεται ζώνη πέριξ του οικισμού πλάτους 10 μέτρων και βεβαίως οι ζώνες δεν θα αφορούν σε μεμονωμένα γεωτεμάχια, στα οποία δεν υφίσταται κτίσμα και ή κτίσμα χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια της οικείας Δασικής Υπηρεσίας.

 

Αιτήματα για δημιουργία αντιπυρικών ζωνών πέριξ οικισμών: Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε το ενδιαφέρον των Δήμων να ενταχθούν στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου και να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους που αφορούν στη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης πλάτους 10 μέτρων γύρω (περιμετρικά) από οικισμούς, στα πλαίσια του κανονισμού πυροπροστασίας. Εκτιμούμε όμως επίσης ότι τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται αρμοδίως από τον ενδιαφερόμενο Δήμο «ως ολοκληρωμένη αντιπυρική μελέτη»,  η οποία θα συνοδεύεται από χάρτη με συντεταγμένες της ζώνης καθαρισμού και όχι μεμονωμένα και αποσπασματικά από ιδιώτες.

Επισημαίνεται ότι κατά την άποψη νομικών που συμβουλευτήκαμε, οι εκτάσεις που βρίσκονται σε εδάφη που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία δεν θα έπρεπε να είναι επιλέξιμες στη δημιουργηθείσα πλατφόρμα αντιπυρικής προστασίας και πάντως όχι χωρίς σχετική επί του θέματος άδεια της Δασικής Υπηρεσίας, διότι παρατηρείται  το φαινόμενο οι ιδιώτες να επικαλούνται δήθεν ή πράγματι αποσταλείσες προσκλήσεις των Δήμων να προβούν σε αποψιλώσεις, κατά παράβαση της δασικής νομοθεσίας, ενέργειες που είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν οπισθοδρομική διαδοχή της βλάστησης, διάβρωση, θα διαταράξουν οικολογικά τη σύνθεση της βλάστησης ευνοώντας είδη διαταροχόφιλα (π.χ. Ailanthus altissima, Solanum eleagnifolius, Asphodelus sp.), ενώ μπορεί να καταστρέψουν και μελισσοτροφικά φυτά (σχετ. Β.Δ. 657/1963) για τα οποία δεν επιτρέπεται η εκρίζωση ή ολική αποκοπή των βλαστών τους (ενδεικτικά Erica sp., τα περισσότερα φρυγανικά είδη Origanum sp, Thymus sp., Satureja sp., Salvia sp. Cistus sp. κ.ά.).

 

Τέλος, επί πλέον των απαντήσεων των Δασικών Υπηρεσιών, που συντάσσονται με όλα τα ανωτέρω και μας βρίσκουν σύμφωνους, επισημαίνεται κάτι που είναι γνωστό σε όσους έχουν μια μικρή σχέση με την ύπαιθρο χώρα, ότι δηλαδή σε ξηροθερμικές περιοχές, καμένες με επικλινή εδάφη, η επανειλημμένη και μάλιστα ετήσια αποψίλωση του εδάφους τα καθιστά επιρρεπή σε διάβρωση, είναι βλαπτική για την πανίδα, οδηγεί σε ερημοποίηση και καθιστά αδύνατη την επαναφορά του δάσους, η δε αφαίρεση του οργανικού φυλλοστρώματος και του χούμου εκθέτει το έδαφος σε υψηλές θερμοκρασίες και εξάτμιση που ελαττώνει τη διαθέσιμη υγρασία που είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη των μικρών δενδρυλλίων, με αποτέλεσμα τα εδάφη αυτά να οδηγούνται σε ξήρανση, ακόμα και αν καταφέρουν να γλιτώσουν από τους αθρόους αποψιλωτικούς καθαρισμούς με χορτοκοπτικά και μεσινέζες.

 

Για τους λόγους αυτούς, τόσο ο κοινός νομοθέτης όσο και η διοίκηση δεν προβλέπουν να ασκείται ούτε η βόσκηση ούτε να γίνονται αποψιλωτικές υλοτομίες σε καμένες δασικές εκτάσεις για 15 ή και 20 έτη.  Αντίθετα, όταν παρέλθει το χρονικό αυτό διάστημα και όταν τα δενδρύλλια έχουν ξεπεράσει τα 2 μέτρα ύψος, για λόγους αντιπυρικής προστασίας, προγραμματίζονται έργα για δημιουργία ζωνών με κλαδεύσεις, αραιώσεις και στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες στα όρια των οικισμών ή χορηγούνται, κατόπιν αιτήσεως των πολιτών προς τις δασικές αρχές, ατομικές άδειες για επιλεκτική υλοτομία πλησίον οικιών για λόγους επικινδυνότητας κατά τρόπο και σε βαθμό που δεν αλλοιώνεται η δασική μορφή κάλυψης.

Τα παραπάνω εκτιμούμε ότι θα πρέπει να συνεκτιμηθούν από τη διοίκηση και να αποτελέσουν τη βάση  για:

 1. την πλήρη εναρμόνιση με την ισχύουσα δασική νομοθεσία των εγκυκλίων διαταγών και αποφάσεων αντιπυρικής προστασίας που εκδίδονται για την εφαρμογή κανονισμών πυροπροστασίας ακινήτων ή την ανάληψη υποχρεώσεων ιδιωτών ή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,  .
 2. την άμεση εξαίρεση των εδαφών που υπόκεινται στη δασική νομοθεσία από την επιλεξιμότητα τους στην πλατφόρμα καθαρισμών και
 3. την παροχή ξεκάθαρων οδηγιών τόσο προς τις δασικές υπηρεσίες όσο και προς τους ΟΤΑ, ώστε να αρθούν οι υφιστάμενες πολυάριθμες και νομικά ανυπέρβλητες αντιφάσεις κατά την εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας ακινήτων.

 

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους της δασικής πράξης και την νομικό κ. Σοφία Παυλάκη, για την  ενημέρωση μας και την νομική υποστήριξη του κειμένου και των εκφραζόμενων θέσεων του Σωματείου μας.

 

  Για την σύνταξη Νίκος Μπόκαρης

        Πρόεδρος Δ.Σ   Π.Ε.Δ.Δ.Υ

Προκήρυξη 2ΓΒ/2023: εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τους δασοπόνους (πηγή: δασαρχείο)

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2ΓΒ/2023 (Φ.Ε.Κ. 31/29.09.2023/τ.Α.Σ.Ε.Π., 32/3.10.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π &  34/10.10.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, συνολικά, χίλιων οκτακοσίων σαράντα τριών (1.843) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021 (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022) – Β΄ Στάδιο.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις προκηρυσσόμενες θέσεις περιλαμβάνονται και 184 θέσεις για Δασοπόνους [ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ, ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ,ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΙΔ.ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ (κωδικοί θέσεων 1708 έως 1821)] στις Δασικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειες. Πολλές από τις παραπάνω θέσεις δεν θα καλυφθούν άμεσα διότι ο αριθμός επιτυχόντων του διαγωνισμού είναι πολύ μικρότερος. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ΜΟΝΟ τα ονόματα των δασοπόνων που διορίζονται στη Δασική Υπηρεσία καθώς και η υπηρεσία διορισμού τους (π.χ. Δασαρχείo, Δ/νση Δασών, κ.λπ.). Ο εν λόγω πίνακας ΔΕΝ περιλαμβάνει τα ονόματα διοριστέων σε άλλους φορείς (π.χ. δήμοι, περιφέρεις, κ.α.) καθώς ονόματα που δεν ήταν εμφανής ο κωδικός θέσης διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι ο παρακάτω πίνακας δεν προέρχεται από τον ΑΣΕΠ αλλά είναι αποτέλεσμα επεξεργασίας διαθέσιμων δεδομένων από το dasarxeio.com και θα πρέπει να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Πίνακας διοριστέων δασοπόνων στη Δασική Υπηρεσίας (pdf)

 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθμ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι μπορούν επίσης να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: http://www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα.

Ο πίνακας διοριστέων έχει αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://info.asep.gr/node/72814

Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Δασικούς υπαλλήλους (προσοχή στις προϋποθέσεις και τις χορηγούμενες βεβαιώσεις)

Με αφορμή την επικοινωνία μαζί μας αρμοδίων της  Οικονομικής Διεύθυνσης του ΥΠΕΝ, αναφορικά με προβλήματα που εντοπίζονται στους τακτικούς ελέγχους που γίνονται στις μηνιαίες καταστάσεις-δικαιολογητικά που αφορούν στην καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους,  παρακαλούμε να ληφθούν  υπόψη από τους προϊσταμένους των  των Δασικών Υπηρεσιών, τα εξής:

 

Σήμερα το επίδομα καταβάλλεται στα πλαίσια εφαρμογής της υπ’ αριθ. 2/27837/0022/2012 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/30-4-2012).

 

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση,  δικαιούχοι του επιδόματος είναι οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικοί υπάλληλοι του άρθρου 38 παρ. 1 και 12 εδ. β’ του Ν. 1845/1989, όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003 και της παρ. 10 του άρθρου 55 του Ν. 4030/2011 και ισχύει, που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες

 

Το ύψος του επιδόματος (μέχρι να δημοσιευτεί η νέα Κ.Υ.Α που το αναπροσαρμόζει) ανέρχεται σε εκατόν πέντε ευρώ (105,00 ευρώ) μηνιαίως.

 

Το επίδομα αυτό δεν προκαταβάλλεται. Για την καταβολή του επιδόματος στους δικαιούχους υπαλλήλους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενασχόληση τους με τη δασοπροστασία της χώρας όπως αυτή καθορίζεται από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του Ν. 1845/1989, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, εξαιρουμένων όσων απασχολούνται με διοικητικής φύσεως καθήκοντα.

 

 Το επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην υπηρεσία και στα καθήκοντα που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο χρονικό διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές άδειες διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και σε άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

 

Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου Προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

 

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη και διάθεση ή αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης ), από την Υπηρεσία και τα καθήκοντα για τα οποία δικαιολογείται η χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του, με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου.

 

Επισημαίνεται η προσοχή σας στην προαναφερόμενη προϋπόθεση δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δασικοί δεν απασχολήθηκαν όλο το μήνα στα καθήκοντα που προβλέπεται η καταβολή του επιδόματος, θα έπρεπε οι μηνιαίες βεβαιώσεις των προϊσταμένων να αναφέρουν το ακριβές χρονικό διάστημα για το οποίο καταβάλλεται το επίδομα σε κάθε ένα δικαιούχο και σε περίπτωση απομάκρυνσης για οποιοδήποτε λόγο από τα καθήκοντα ή τη θέση που προβλέπεται η καταβολή του να γίνεται η αντίστοιχη περικοπή. (* κάτι που θα πρέπει να το βλέπουν με προσοχή οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών που εκδίδουν τις βεβαιώσεις για να αποφεύγονται προβλήματα κατά τον έλεγχο που διενεργεί η οικονομική διεύθυνση και οι καθυστερήσεις στην καταβολή του επιδόματος).

Προβληματισμός στους ειδικούς για τα προβλήματα εφαρμογής στην πράξη του κανονισμού πυροπροστασίας κατοικιών (πηγή: Δασαρχείο και Καθημερινή)

Άρθρο του Γιώργου Λιάλιου στην «Καθημερινή»

 

Από 150 ευρώ έως και 450 ευρώ μπορεί να κοστίσει η κατάρτιση της τεχνικής αξιολόγησης από μηχανικούς της επικινδυνότητας ενός σπιτιού που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από δάση ή δασικές εκτάσεις. Κι αυτό, με μακρά λίστα αναμονής και την πιθανότητα ο επαγγελματίας να ζητήσει πολύ περισσότερα, λόγω υψηλής ζήτησης. Οι δήμοι, ωστόσο, παραμένουν σταθεροί στη θέση που διακήρυξαν ήδη από τον Απρίλιο, ότι δεν διαθέτουν προσωπικό για ελέγχους εφαρμογής του κανονισμού πυροπροστασίας.

Η προθεσμία για την εφαρμογή των μέτρων πυρασφάλειας από τους πολίτες έληξε προχθές (10 Ιουνίου, έπειτα από παράταση που δόθηκε τον Απρίλιο). Η προθεσμία υποβολής των τεχνικών εκθέσεων έληξε ένα μήνα νωρίτερα, ωστόσο στην πράξη τρέχει ακόμη σε γνώση του ΥΠΕΝ. Πρόσφατα άλλωστε ο υπουργός Θοδ. Σκυλακάκης είχε δηλώσει ότι η εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας φέτος θα είναι προαιρετική, ζητώντας από τους πολίτες να ολοκληρώσουν την τεχνική αξιολόγηση της επικινδυνότητας της ιδιοκτησίας τους σε συζήτηση με τον μηχανικό που θα την αναλάβει, λαμβάνοντας υπόψη το είδος, τη θέση, την αξία και τις ειδικές συνθήκες της. Και να εφαρμόσουν φέτος μόνο πολύ βασικά μέτρα, όπως τα κλαδέματα δέντρων και την απομάκρυνση κοντά από το κτίριο καυσόξυλων και φιαλών αερίου.

Ηδη από τον Απρίλιο οι δήμοι, διά της Κεντρικής Ενωσης (ΚΕΔΕ), είχαν ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν ελέγχους για την τήρηση της νομοθεσίας, ελλείψει προσωπικού και πόρων. Κάτι που σημαίνει ότι δύσκολα θα επιβληθούν πρόστιμα, όπως φοβούνται πολλοί ιδιοκτήτες. «Δημιούργησαν έναν κανονισμό ανεφάρμοστο, που προκάλεσε δυσβάσταχτο φόρτο στα νοικοκυριά», λέει στην «Κ» ο Λάζαρος Κυρίζογλου, δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ. «Η θέση μας παραμένει σταθερή: οι δήμοι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε αρμοδιότητες και υποχρεώσεις που δεν τους αναλογούν, επειδή η Πολιτεία δεν έχει φροντίσει να τους παράσχει προσωπικό και πόρους. Αλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμοστεί».

Οπως ανέφερε η ΚΕΔΕ στην ανακοίνωσή της, οι δήμοι υποχρεούνται βάσει του κανονισμού να συγκροτήσουν τριμελή επιτροπή για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, αποτελούμενη από έναν δασολόγο ή γεωπόνο, έναν μηχανικό και έναν ακόμη υπάλληλο της Πολιτικής Προστασίας του δήμου, τη στιγμή που πολλοί δήμοι δεν διαθέτουν ούτε τμήματα Πολιτικής Προστασίας, ούτε δασολόγο ή γεωπόνο, ακόμη και μηχανικό.

Οι ειδικοί επιστήμονες αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα ενός τέτοιου κανονισμού, αλλά εκτιμούν ότι η υπόθεση σχεδιάστηκε εξαρχής λανθασμένα. «Κανείς δεν αμφισβητεί ότι οι πολίτες, ιδίως όσοι κατοικούν κοντά σε δάση, πρέπει να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους και να τηρούν κάποιες βασικές αρχές αντιπυρικής προστασίας. Το θέμα είναι πώς ξεκινάει και πώς οργανώνεται αυτή η προσπάθεια», λέει ο Νίκος Μπόκαρης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ενωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων. «Οι προβλέψεις του κανονισμού βάζουν τους πολίτες σε μια γραφειοκρατική διαδικασία, ενώ προϋποθέτουν τη διάθεση ενός σημαντικού ποσού για την ανάθεση μιας τεχνικής έκθεσης και του καθαρισμού. Οσοι πολίτες προσπάθησαν να είναι εντάξει με τον νόμο, συνειδητοποίησαν ότι απαιτούνταν ποσά που δεν τα φαντάζονταν, γι’ αυτό υπάρχει τόση δυσαρέσκεια. Κατά τη γνώμη μου, ένα κομμάτι των προδιαγραφών θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες τις νεόδμητες κατοικίες σε επίπεδο σχεδιασμού. Και για τις υφιστάμενες να επιλεγούν κάποια μέτρα αποκλειστικά για τον περιβάλλοντα χώρο. Οπως καταρτίστηκε, ο κανονισμός πυροπροστασίας απλά μεταβιβάζει την ευθύνη από το κράτος στους δήμους και τους πολίτες».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ, Μενέλαος Γαρδικιώτης, υποστηρίζει ότι οι υψηλές τιμές της αγοράς οφείλονται στο γεγονός ότι το υπουργείο Περιβάλλοντος επιμένει ότι πρέπει η τεχνική αξιολόγηση να συντάσσεται υποχρεωτικά από μηχανικό, παρότι στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά μόνο τη διαχείριση του πρασίνου στις αυλές (και πολύ λιγότερο παρεμβάσεις σε κτίρια). «Με αυτόν τον τρόπο έχει περιοριστεί το επιστημονικό δυναμικό που μπορεί να απασχοληθεί, με αποτέλεσμα να μη λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Οι μηχανικοί έχουν ήδη πολλή δουλειά, γι’ αυτό ζητούν αστρονομικά ποσά», λέει. «Η άποψη του ΓΕΩΤΕΕ είναι ότι τα οριζόντια μέτρα δεν είναι πανάκεια. Γι’ αυτό οδηγηθήκαμε τελικά στην προαιρετική εφαρμογή του κανονισμού πυροπροστασίας που με τη σειρά της θα οδηγήσει στην απραξία, η οποία δεν θα ωφελήσει κανέναν».

Πηγή: kathimerini.gr

Αυξημένο χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Δασικούς Υπαλλήλους.

Αυξημένο χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Δασικούς Υπαλλήλους.

Επιτέλους δικαιώθηκε ένας δίκαιος αγώνας της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και των λοιπών Δασικών Σωματείων για τη χορήγηση και μάλιστα αυξημένου του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας   στο σύνολο των εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, οι οποίοι απασχολούνται ενεργά με τα καθήκοντα της δασοπροστασίας.

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είχε υποβάλει από το έτος 2022 τεκμηριωμένο και νομικά ισχυρό υπόμνημα στην Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών που είχε συσταθεί για την αξιολόγηση όλων των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Δημοσίου και είχε αναλύσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε που δικαιολογούσαν την συνέχιση της καταβολής του επιδόματος. Η επιτροπή είχε καταλήξει σε θετική γνωμοδότηση για την καταβολή του επιδόματος στους κλάδους των δασικών υπαλλήλων.

Το Σωματείο μας επιπλέον είχε κάνει ειδικές συναντήσεις με την τότε (έτος 2022) πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη) και του ΥΠΕΝ (κ.κ Χατζηδάκη, Αμυρά) για το θέμα αυτό  με τελικό ορόσημο την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Δ.Υ κ. Νικ.Μπόκαρη  με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στην οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα και ακολούθησε η δέσμευση  να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους στις Κεντρικές και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

Η νέα απόφαση θα περιλαμβάνει δύο νέα στοιχεία :

 1. Ότι το επίδομα θα καταβάλλεται τόσο στους εργαζόμενους στην Κεντρική  Δασική Υπηρεσία  όσο και στους δασικούς υπαλλήλους των  Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που ασχολούνται σους χώρους και στα καθήκοντα που προβλέπεται η καταβολή του ( δηλαδή με την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας).
 2. Το επίδομα θα καταβάλλεται αυξημένο στους κλάδους των δασικών υπαλλήλων (δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες, γεωπόνους, κ.λπ. ειδικότητες εργαζομένων), οι οποίοι υλοποιούν, καθημερινά, στο πεδίο, όλο το έτος τα εκ φύσεως πολύ δύσκολα και επικίνδυνα καθήκοντα της δασοπροστασίας. Μάλιστα, για τις κατεξοχήν κρίσιμες ειδικότητες των δασικών υπαλλήλων, το επίδομα θα ανέρχεται σε 150 ευρώ, από 105 ευρώ που είναι σήμερα, δηλαδή αυξάνεται κατά 43% περίπου.
 3. Σε ορισμένες κατηγορίες θα συνεχίσει να καταβάλλεται στο ύψος των 105 ευρώ ,όπως έχει διαμορφωθεί από το έτος 2012.

Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος.

 Συνεπώς για την Π.Ε.Δ.Δ.Υ και τους κλάδους των δασικών υπαλλήλων η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί δικαίωση αγώνων πολλών ετών γιατί η ιστορία της καταβολής του επιδόματος αυτού είναι παλιά.

Το επίδομα λοιπόν ούτε καταργείται, ούτε περικόπτεται,  ούτε μπαίνει δε κανενός είδους αμφισβήτηση …. (όπως κάποιοι με ανακοινώσεις τους διατείνονταν) αλλά αντίθετα θα καταβάλλεται, χωρίς να εξαιρούνται κάποιες υπηρεσίες και μάλιστα αυξημένο .

Αξίζει λοιπόν οι νεότεροι συνάδελφοί μας να γνωρίζουν το ιστορικό της καταβολής του.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Αρχικά το επίδομα θεσπίστηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» όπου οριζόταν: «Στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων δασικών υπηρεσιών που απασχολούνται µε τη δασοπροστασία της χώρας παρέχεται επίδομα ειδικών συνθηκών, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών το βραδύτερο από τη δημοσίευση του παρόντος νόµου».

Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ. 33609/5-12-1995 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1007/τ.Β΄/7-12-1995), καθορίστηκε το ύψος του επιδόµατος, που απασχολούνται µε τη ∆ασοπροστασία της Χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 1845/1989, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές µηνιαίως. …».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι για την αναγνώριση των συνθηκών εργασίας των δασικών υπαλλήλων είναι πολύ σημαντική η από 14-11-1995 Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Γραμματέα ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία συνόδευε την ανωτέρω Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας καθώς και η αιτιολογική έκθεση  που αφορούσε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995  όπου ρητά αναφερόταν : … Η χορήγηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών στους µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη της ∆ασοπροστασίας της Χώρας, λόγω του επαχθούς όσο και επικινδύνου αντικειµένου απασχόλησής τους, είναι πράξη απαραίτητη και αποβλέπει στην ηθική αποκατάσταση αλλά και στην αναγνώριση της προσφοράς των δασικών υπαλλήλων στην προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος … 3.- Το εύρος της ∆ασοπροστασίας της Χώρας προσδιορίζεται επακριβώς από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1845/1989 (Α. 102), η δε διάταξη της παρ. 1 και 12 εδ. β του άρθρου 38 του ιδίου Νόµου προσδιορίζει την ευθύνη όλων των δασικών υπαλλήλων να ασχολούνται µε το αντικείµενο της ∆ασοπροστασίας, παράλληλα δε ο ίδιος νόµος αναγνωρίζει τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται η προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος. 4.- Αλλά και οι άλλοι τοµείς της ∆ασοπονίας, όπως ανάπτυξη και διαχείριση, συντελούνται κάτω από επαχθείς και επίπονες προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων. 5.- Στα τελευταία τριάντα χρόνια ο δασικός κλάδος έχει θρηνίσει πάνω από εξήντα θύµατα -δασικούς υπαλλήλους- οι οποίοι στην εκτέλεση, χωρίς ωράριο και στενή υπαλληλική αντίληψη, του λειτουργήµατός τους αντιµετώπισαν την δολοφονική συµπεριφορά όσων επιβουλεύονται το δάσος και το δασικό οικοσύστηµα γενικώτερα, όπως καταπατητές, οικοπεδοφάγους, λαθροϋλοτόµους, λαθροθήρες κλπ. Παράλληλα στην προσπάθεια αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών οι δασικοί υπάλληλοι έχουν δώσει και τη ζωή τους ακόµη. Εξίσου σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εν ενεργεία δασικοί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών έχουν υποστεί πάσης φύσεως αυτοδικίες από τους διεκδικούντες µε κάθε τρόπο εµπράγµατα δικαιώµατα επί της κρατικής δασικής γης (τραυµατισµοί, απειλές, ξυλοδαρµοί κλπ). Το ποσοστό αυτό των θλιβερών περιστατικών καλύπτει τα 2/3 του δασικού σώµατος. 6.- Το ύψος του χορηγηθέντος επιδόµατος ειδικών συνθηκών θα πρέπει να είναι ανάλογο µε την µεγάλη προσφορά του δασικού κόσµου στη ∆ασοπροστασία της Χώρας και να ανταποκρίνεται κυρίως στην ηθική αυτή αναγνώριση. Ο καθορισµός του επιδόµατος στο ύψος των 60.000 δρχ. µηνιαίως για κάθε δασικό υπάλληλο αποτελεί µια πράξη που οφείλει να θεσπίσει η Πολιτεία για τους λειτουργούς της δασοπονίας, που πέραν όλων των άλλων είναι οι κύριοι διαχειριστές της δασικής περιουσίας του Κράτους. … 8.- Τέλος η θέσπιση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών αποτελεί και υποχρέωση από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον οποίο έχει κυρώσει µε νόµο η Χώρα µας, µε τον οποίο προβλέπεται ότι όσοι ασχολούνται µε επικίνδυνες και κάτω από ειδικές συνθήκες εργασίες, δικαιούνται ειδικού επιδόµατος για το σκοπό αυτό.».

Το έτος 1996 με την υπ.αριθ. 2051814/8267/0022/23-8-1996 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 815/τ.Β΄/4-9-1996) το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόστηκε στα 146,74 ευρώ.

 Το επίδομά μας με το μισθολόγιο του έτους 1997 σταμάτησε να καταβάλλεται επειδή θεωρήθηκε ότι είχε ενσωματωθεί στις προβλέψεις του τότε μισθολογίου.    Για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος η Π.Ε.Δ.Δ.Υ χρειάστηκε :

 1. Να προσφύγει στο ΣΤΕ το οποίο εξέδωσε την υπ.αριθ, 992/2004 αµετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας,
 2. Να προσφύγει στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως του ΣΤΕ το οποίο µε το υπ.αριθ. 21/2005 Πρακτικό Συνεδριάσεως του υποχρέωσε τη διοίκηση να εφαρμόσει την απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ και όλοι ανεξαιρέτως οι δασικοί υπάλληλοι (∆ασολόγοι, ∆ασοπόνοι και ∆ασοφύλακες), µόνιµοι και µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ∆ασικών Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι οποίοι απασχολούνται µε την δασοπροστασία της xώρας, έλαβαν αναδροµικά, για το χρονικό διάστηµα από 18-7-1997 έως 31-12-2005, το ανωτέρω επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2342/1995
 3. Να προσφύγει στο Νομικό Συμβούλιο το Κράτους το οποίο με την αριθ. 168/2011 Γνωµοδότηση του, που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών έκρινε ότι «… το επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2342/1995, η εξαίρεση από τη διατήρηση του οποίου, µε το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α΄ (υποπ. ββ) του ν. 2470/1997, κρίθηκε αντισυνταγµατική µε την 992/2004 απόφαση του Σ.τ.Ε. και το οποίο καταβάλλεται στους δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχηµάτων των δασικών υπηρεσιών, περιλαµβάνεται µεταξύ των επιδοµάτων που εξαιρούνται, σύµφωνα µε την παρ. 3 περ. στ) του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, από τις µειώσεις που θεσπίσθηκαν µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010.».

Στη συνέχεια μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόµου 4024/2011 (νέο μισθολόγιο) εκδόθηκε  και πάλι με πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ.ΔΥ η  αριθ. 2/27837/0022/2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/30-4-2012). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή το ύψος του επιδόματος ανερχόταν στα εκατόν πέντε ευρώ (105,00 ευρώ) μηνιαίως.

Το έτος 2022 ενόψει της μεταρρύθμισης του καθεστώτος της καταβολής των επιδομάτων  επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που είχε εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση στα πλαίσια του άρθρου 64 του νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α΄), καταθέσαμε στην επιτροπή μεταρρύθμισης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , υπόμνημα στο οποίο ενσωματώσαμε συμπληρωματικά, νέα στοιχεία που αφορούν στην γνωμοδότηση της διυπουργικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η επιτροπή μεταρρύθμισης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου αξιολόγησε τους λόγους που προβάλαμε στο υπόμνημά μας και έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των πολυετών αγώνων, τις διαδοχικές συναντήσεις μας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικά και υπηρεσιακά) και κυρίως την τεκμηρίωση της πρότασης μας, είναι η σημερινή εξαγγελία του ΥΠΕΝ για την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των Γεωπόνων που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή (που σας διαβεβαιώνουμε δεν ήταν εύκολη) εργάστηκαν ακούραστα πολλοί συνάδελφοι και φίλοι από όλους τους δασικούς κλάδους και η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει τις αγωνίες τους και την προσπάθεια τους .

Τους ευχαριστούμε

 

Νίκος Μπόκαρης

Πρόεδρος Π.Ε.Δ.Δ.Υ

Συνήγορος του Πολίτη: Παράνομη διάνοιξη οδών στην Αμοργό (πηγή: “δασαρχείο”)

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε κατόπιν αναφοράς πολίτη σχετικά με την παράνομη διάνοιξη οδών στη νήσο Αμοργό, σε εκτός σχεδίου περιοχές.

Η Αρχή απευθύνθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας τον περιβαλλοντικό έλεγχο και ενημέρωση σχετικά με τις τυχόν αδειοδοτήσεις που είχαν ληφθεί για τα προαναφερόμενα έργα. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε ότι η διάνοιξη και διαπλάτυνση των οδών επιτρέπεται μόνο εφόσον έχει προηγηθεί συνολικός σχεδιασμός του οδικού δικτύου και σε κάθε περίπτωση, η περιβαλλοντική αδειοδότηση κοινοχρήστων οδών, προϋποθέτει την πρόβλεψή τους στο χωροταξικό σχεδιασμό, κάτι το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε διενεργηθεί. Τη θέση αυτή εξέφρασε και η Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ με έγγραφό της.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε στις 21.06.23 σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Σύρου. Κατόπιν της διαμεσολάβησης της Αρχής η Δ/νση ΠΕΧΩ Κυκλάδων Περιφέρειας Ν. Αιγαίου προέβη σε περιβαλλοντικό έλεγχο και διαπίστωσε παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στο πλάνο διορθωτικών ενεργειών έθεσε ως απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες- κατόπιν σύνταξης μελέτης αποκατάστασης των παράνομα διανοιχθέντων οδών από το Δήμο Αμοργού – και τη λήψη μέτρων για τη διακοπή της οδικής πρόσβασης στους εν λόγω δρόμους.

Έγγραφο Συνηγόρου | Παράνομη διάνοιξη οδών στην Αμοργό

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Δάφνη Φιλιππάκη
Ειδική επιστήμονας: Αντωνίνα Παπαθανάσογλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π.Ε.Δ.Δ.Υ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

                                   

Συνάδελφοι στην τελευταία Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Δ.Υ στη Λάρισα το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου μας εμπλουτίστηκε με δύο προτάσεις συναδέλφων από Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η συμμετοχή σας.

Ειδικότερα αποφασίστηκε :

 1. Η συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας της Π.Ε.Δ.Δ.Υ από συναδέλφους μας, οι οποίοι θα επεξεργαστούν αυτόνομα, τρέχοντα θέματα δασικής πολιτικής τα οποία στη συνέχεια υπό τη μορφή δομημένης πρότασης θα τεθούν στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ και θα αποτελέσουν τους άξονες πολιτικής που θα υποστηρίζει το Σωματείο μας.
 2. Η οργάνωση εκδήλωσης, ημερίδας ή διημερίδας, μετά τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, οι εν λόγω θεματικές ομάδες, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συναδέλφους .

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού είναι απαραίτητο να συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας από συναδέλφους που έχουν κάποια σχετική εξειδίκευση σε θέματα όπως ενδεικτικά είναι : Η προστασία των δασών (πρόληψη, καταστολή , λοιποί κίνδυνοι), η διαχείριση των δασών, η θηραματοπονία και η διαχείριση της άγριας πανίδας, η μελέτη και η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, η οργάνωση του δασοδιοικητικού συστήματος στη Χώρα μας κλπ.

Στη βάση των ανωτέρω καλούμε τους συναδέλφους σε όλες τις δασικές υπηρεσίες να συζητήσουν το θέμα και να προτείνουν στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας που θα συγκροτήσουμε. Στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ μπορούν να κατατεθούν, είτε μεμονωμένες προτάσεις υποψηφίων συναδέλφων για ένταξη σε κάποια ομάδα εργασίας, είτε οργανωμένες προτάσεις για ομάδες εργασίας (μετά από συζήτηση των συναδέλφων) και το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την τελική συγκρότηση τους.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου μας (peddy.ds@gmail.com ή peddy@otenet.gr) ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να έχουμε αποτελέσματα στις αρχές Οκτωβρίου.

Αναφορικά με τη διαδικασία οργάνωσης της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη θα συγκροτήσουμε οργανωτική επιτροπή από μέλη του Δ.Σ και συναδέλφους που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη ή τις γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο οργανωτικό μέρος των εκδηλώσεων. Επίσης θα επιδιώξουμε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε για την οργάνωση και τους σκοπούς της εκδήλωσης.

Για τις ομάδες εργασίας είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα ονοματεπώνυμα των συναδέλφων και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (κινητό, σταθερό τηλέφωνο και email)

Παρακαλούμε τους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών να ενημερώσουν όλα τα μέλη μας (ΠΕ Δασολόγους- Γεωτεχνικούς) που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες για την διαδικασία αυτή και για τη σκοπιμότητα να διαμορφώσουμε από τη βάση μας (τους δασολόγους της δασικής πράξης) τις θέσεις του Σωματείου.

                                  Για το Δ.Σ 

ο πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας    

Νικόλαος Μπόκαρης              Γεώργιος Παπαρουσόπουλος 

 

Διαδικασία εγγραφής νέων μελών στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ

Αγαπητοί συνάδελφοι. Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εγγραφής στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ των νεοπροσλαμβανόμενων συναδέλφων (ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων) παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Οι συνάδελφοι ΠΕ Γεωτεχνικοί- Δασολόγοι που προσλαμβάνονται στις δασικές υπηρεσίες και το ΥΠΕΝ θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΠΕΔΔΥ τη συνημμένη αίτηση με τα ατομικά τους στοιχεία.

Θα πρέπει επίσης να  καταβάλλουν το ποσό των 3 ευρώ (κατάθεση στο λογαριασμό μας που τηρούμε στην  εθνική τράπεζα) για την εγγραφή τους στο Σωματείο.

Τα παραπάνω (αίτηση και αποδεικτικό κατάθεσης  στην  Εθνική τράπεζα) θα πρέπει να αποσταλούν στο email της Π.Ε.Δ.Δ.Υ για την ολοκλήρωση της εγγραφής νέου μέλους στο Σωματείο μας.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση

Για το Δ.Σ της ΠΕΔΔΥ

Ο πρόεδρος Νίκος Μπόκαρης 


κατεβάστε την αίτηση εγγραφής στην ΠΕΔΔΥ

ΥΠΕΝ: Νέες τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών μελετών (Πηγή “δασαρχείο”)

Στις πρωτοβουλίες για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας και για την ενίσχυση της πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε Δήμους με περιαστικά δάση αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου.

Στο επίκεντρο της συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τέθηκε ο σχεδιασμός και οι νέες, τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών μελετών δασικών οικοσυστημάτων, όπως αυτές προκύπτουν, κατά βάση, από τις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας που δημιουργεί η κλιματική κρίση.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, ακόμη, ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας και στελέχη των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών που συμμετείχαν στην ομάδα σύνταξης των προδιαγραφών.

Οι 17 κρίσιμες παράμετροι των νέων, τεχνικών προδιαγραφών

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, οι νέες απαιτήσεις που ενσωματώνονται στις προδιαγραφές σύνταξης διαχειριστικών μελετών δάσους περιλαμβάνουν:

 • Εξασφάλιση της αειφορικής πολυ-λειτουργικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων
 • Εκτίμηση και μετριασμό επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στα δασικά οικοσυστήματα
 • Έμφαση στην καλλιέργεια του δάσους, με στόχο τα υγιή και πλήρως ανανεώσιμα δασικά οικοσυστήματα
 • Διασύνδεση των διαχειριστικών μελετών με το ισχύον, νομικό και θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων δασικών περιοχών
 • Διασύνδεση των διαχειριστικών μελετών με τα Αντιπυρικά Σχέδια – Μελέτες, έργα AntiNero, στο πλαίσιο της πρόληψης των δασικών πυρκαγιών
 • Αξιοποίηση των δασικών προϊόντων (ξυλώδη και μη ξυλώδη) και υπηρεσιών από όλα τα δασικά οικοσυστήματα
 • Διασύνδεση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της Εθνικής Απογραφής και Παρακολούθησης των δασών στις διαχειριστικές μελέτες
 • Τυποποίηση εντύπων και πινάκων για ενιαία χρήση
 • Εξασφάλιση της δυνατότητας σύνδεσης με Πληροφοριακά συστήματα, Ενιαία – Εθνική Βάση Δεδομένων για όλη τη χώρα
 • Ενσωμάτωση χαρτογραφικών απεικονίσεων λεκανών απορροής και έργων ορεινής υδρονομίας στις διαχειριστικές μελέτες και διασύνδεσή τους
 • Ενσωμάτωση μεταγενέστερης νομοθεσίας, που αφορά στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura, είδη χλωρίδας και πανίδας, κ.λπ.
 • Πρόβλεψη για διασύνδεση με τα περιφερειακά σχέδια βόσκησης για την ενεργή άσκηση της κτηνοτροφίας και τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα
 • Ενσωμάτωση πρόβλεψης (χωρικά και χρονικά) της άσκησης μελισσοκομίας
 • Εμπλουτισμό των διαχειριστικών μελετών, με επιπλέον θεματικούς χάρτες (κλίσεων, αναγλύφου, έκθεσης κ.λπ.)
 • Παρακολούθηση των διαχειριστικών μέτρων και προσαρμογή τους (Monitoring and Adaptive Management)
 • Συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων για την ορθή λήψη αποφάσεων μελλοντικής διαχείρισης
 • Πρόβλεψη για χρήση σύγχρονων μέσων και μηχανημάτων για την απόληψη της προβλεπόμενης δασικής βιομάζας

Ήδη έχουν ανατεθεί 19 διαχειριστικές μελέτες για ισάριθμα δασικά οικοσυστήματα, συνολικής έκτασης 1.395.259 στρεμμάτων, οι οποίες αφορούν περιοχές αρμοδιότητας δασαρχείων Καπανδριτίου (2), Πεντέλης (1), Αιγάλεω (3), Πάρνηθας (1), Μεγάρων (2), Λιβαδειάς (2), Βυτίνας (3), Τρίπολης (1), Πύργου(2) και Ολυμπίας (2).

Όπως υποστηρίζει το ΥΠΕΝ, οι υπό εκπόνηση μελέτες θα οδηγήσουν άμεσα, αλλά και μεσοπρόθεσμα:

 • στην αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων έναντι των φυσικών καταστροφών,
 • στην προστασία του τοπίου,
 • στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και
 • γενικότερα στην θωράκιση των δασών και του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος.

Τόσο αυτές οι 19 μελέτες όσο και εκείνες που θα ανατεθούν στη συνέχεια, θα υλοποιηθούν με τις παραπάνω, νέες προδιαγραφές.

Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε η πορεία υλοποίησης της πρωτοβουλίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας κατοικημένων περιοχών σε δήμους με περιαστικά δάση.

Για το σκοπό αυτό, διατίθενται 30 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα: «Προστασία και Αναβάθμιση Δασών 2024» του Πράσινου Ταμείου, που υλοποιεί η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών μέσω των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών.

«Η πρωτοβουλία, που διακρίνεται για την ευελιξία και την ταχύτητα στις προβλεπόμενες διαδικασίες υλοποίησης, αφορά στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών. Έχει, ήδη, εκδηλωθεί ενδιαφέρον από κάποιους δήμους – δυνητικούς δικαιούχους. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η μαζική κατάθεση προτάσεων από τους περισσότερους δήμους. Από τη συμμετοχή του συνόλου των δήμων που καλύπτει το πρόγραμμα (από 196 που προβλεπόταν αρχικά, αυξήθηκαν σε 217) εκτιμάται πως θα καλυφθεί περίπου το 60% του συνόλου των περιμετρικών ζωνών που περιβάλλουν οικισμούς που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασικών οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία των δασικών χαρτών», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Υπενθυμίζεται πως οι δήμοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους για συμμετοχή στην παραπάνω πρωτοβουλία έως τις 20.06.2024. Οι προτάσεις αξιολογούνται άμεσα και υλοποιούνται με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Συνεχίζουμε, με αμείωτη ένταση, να υλοποιούμε μέτρα για την προστασία και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δασών μας. Οι νέες προδιαγραφές εκπόνησης διαχειριστικών μελετών δάσους που εισάγουμε, σχεδιάστηκαν με γνώμονα τις απαιτήσεις που επιτάσσουν οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και ενσωματώνουμε πρακτικές για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας αυτών των μελετών. Παράλληλα, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι απαραίτητες διαδικασίες για την πυροπροστασία κατοικημένων περιοχών σε δήμους με περιαστικά δάση. Υλοποιούμε μεγάλα έργα πρόληψης -όπως είναι το AntiNero– απέναντι στις πυρκαγιές. Επιπρόσθετα, έχει εκκινήσει η πρωτοβουλία -με πόρους ύψους 30 εκατ. ευρώ από το Πράσινο Ταμείο- για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, πλάτους 10 μέτρων, περιμετρικά οικισμών που βρίσκονται εντός ή πλησίον δασών και δασικών εκτάσεων υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών».

Ο Γενικός Γραμματέας Δασών, κ. Ευστάθιος Σταθόπουλος, επισήμανε: «Για 50 χρόνια τα μισά δάση μας δεν διέθεταν διαχειριστική μελέτη. Τεράστια καύσιμη ύλη συσσωρευόταν εκεί, προκαλώντας πυρκαγιές. Αυτό πλέον σταματά! Τον περασμένο μήνα, μέσω του προγράμματος Antinero σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, ξεκίνησε η εκπόνηση διαχειριστικών μελετών, σε περιοχές ευθύνης Δασαρχείων Αττικής, Βοιωτίας, Ηλείας και Αρκαδίας. Το αμέσως προσεχές διάστημα συμβασιοποιούμε και νέα γενιά μελετών που θα καλύψουν μεγάλο μέρος των δασών μας. Επεξεργαστήκαμε τις τεχνικές προδιαγραφές τους και βάζουμε πλέον τα δάση σε διαχείριση. Στόχος είναι την προσεχή διετία να υπάρχουν τέτοιες μελέτες παντού. Ταυτόχρονα, θέσαμε σε εφαρμογή τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, που ισχύει από τον Μάιο 2023. Διευκολύνουμε τους πολίτες με παρατάσεις των προθεσμιών, ώστε να ανταποκριθούν στις αναγκαίες ενέργειες. Με ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που με πρωτοβουλία του Υπουργού κ. Σκυλακάκη εκτελεί αυτές τις μέρες το Πράσινο Ταμείο, τουλάχιστον 217 Δήμοι χρηματοδοτούνται με 30 εκατ. ευρώ, προκειμένου να δημιουργήσουν τις αναγκαίες ζώνες προστασίας των περιαστικών δασών τους από τυχόν πυρκαγιές».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, κ. Γιάννης Ανδρουλάκης, σημείωσε: «Το Πράσινο Ταμείο ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα του ΥΠΕΝ. Με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. προχώρησε στη δημιουργία χωριστού άξονα προτεραιότητας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα των Δασών και, από κοινού με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών, ετοίμασε την πρόσκληση και τον οδηγό διαχείρισης που αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.prasinotameio.gr την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024. Ήδη έχουν υποβληθεί προτάσεις από τους δικαιούχους δήμους, οι οποίες τίθενται υπό άμεση επεξεργασία, ώστε μέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο να έχουν ολοκληρωθεί οι εντάξεις και να εκτελεστούν οι σχετικές εργασίες. Η προτροπή μας προς τους δήμους είναι να διαβάσουν προσεκτικά την πρόσκληση και τον οδηγό διαχείρισης και να προσαρμόσουν στις προδιαγραφές που θέτουν, τις προτάσεις που υποβάλλουν».

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, κ. Ευάγγελος Γκουντούφας, τόνισε: «Ο κυρίαρχος πυλώνας της προστασίας και ανάπτυξης των δασών και κατά συνέπεια του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, ειδικά υπό το πρίσμα των νέων και απρόβλεπτων συνθηκών που δημιουργεί η κλιματική κρίση, είναι η ολοκληρωμένη διαχείρισή τους, με βάση πάντα την αρχή της αειφορίας και των πολλαπλών λειτουργιών, χρήσεων και υπηρεσιών που αυτά εξυπηρετούν. Η αδιαμφισβήτητη αυτή παραδοχή, για την υλοποίησή της, εκτός της εξασφάλισης της συνεχούς χρηματοδότησης και του ανθρώπινου στελεχιακού δυναμικού, απαιτεί σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές για τη σύνταξη των διαχειριστικών μελετών που θα λαμβάνουν υπόψη όλες τις νέες παραμέτρους. Απαιτεί παράλληλα, συνέχεια όλων των έργων πρόληψης και θωράκισης της αντιπυρικής προστασίας, στην προσπάθεια αύξησης της ανθεκτικότητας και μείωσης της τρωτότητας των δασών μας. Απαιτεί εκτός όλων των άλλων και την υλοποίηση έργων που θα μειώνουν τον κίνδυνο αρνητικής αμφίδρομης επίδρασης, μεταξύ οικιστικού ιστού και περιαστικών δασών, σε περίπτωση περιστατικού πυρκαγιάς».

Παρουσίαση «Τα δάση της Ελλάδας και η διαχείρισή τους» (pdf)

Παρέμβαση από τον Συνήγορο του Πολίτη για τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων (Πηγή “δασαρχείο”)

Υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών (Πηγή “δασαρχείο”)

Για «υπέρμετρο οικονομικό κόστος» κάνει λόγο ο Συνήγορος του Πολίτη σε κείμενο με παρατηρήσεις που απέστειλε στον υπουργό ΠΕΝ, Θόδωρο Σκυλακάκη, όσον αφορά στην εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, επικρίνοντας τη σχετική ΚΥΑεπισημαίνει ότι το κράτος «δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς».

Αναλυτικά η επιστολή του ΣτΠ

«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Αξιότιμοι κύριοι Υφυπουργοί,
Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατόπιν της μακροχρόνιας εμπειρίας του αναφορικά με την έρευνα υποθέσεων για τον καθαρισμό ιδιωτικών εκτάσεων και τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων πυροπροστασίας, θα ήθελε να θέσει υπόψη σας ορισμένες παρατηρήσεις αναφορικά με τα ζητήματα που τίθενται από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23.

Η ανωτέρω ΚΥΑ εστιάζει σε μέτρα πυροπροστασίας των ακινήτων, τα οποία αφορούν τόσο το κέλυφος, όσο και τον περιβάλλοντα χώρο, ενώ εφαρμόζονται επιπρόσθετα των πυροσβεστικών διατάξεων, εφόσον αυτά είναι επαχθέστερα. Από το σύνολο των μέτρων που υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες να υλοποιήσουν, ακόμα και αν με την εγκύκλιο 42966/1311/19.04.24 για φέτος τα μέτρα που υποχρεούνται αυτοί να λάβουν έχουν περιοριστεί, προκύπτει ένα υπέρμετρο οικονομικό κόστος, στις περισσότερες των περιπτώσεων πολλών χιλιάδων ευρώ (πχ. κατασκευή μάνδρας ύψους 1 μέτρου με άκαυστα υλικά, τοποθέτηση πυράντοχων εξωτερικών κουφωμάτων, τοποθέτηση μεταλλικής άκαυστης σίτας, αντικατάσταση υδροροών, πλήρωση διάκενων με άκαυστα υλικά ή ακόμα και αντικατάσταση στέγης, εγκατάσταση συστήματος καταιονισμού ύδατος κτλ). Περαιτέρω, το πλήθος των πολιτών που θα αναγκαστούν να συμμορφωθούν με αυτά τα μέτρα είναι εξαιρετικά μεγάλο, γιατί η εν λόγω ΚΥΑ θεσπίζει οριζόντιες διατάξεις – με μόνη παράμετρο μερικής διαφοροποίησης των υποχρεωτικών εργασιών την κλίμακα επικινδυνότητας του ακινήτου – που αφορούν τόσο τα ακίνητα εντός, όσο και τα ακίνητα εκτός σχεδίου, τα ακίνητα μόνιμης ή εξοχικής κατοικίας, όπως και τα ακίνητα οποιασδήποτε χρονολογίας κατασκευής, όσα και αυτά που πρόκειται να ανεγερθούν. Πρέπει να τονιστεί ότι η συγκεκριμένη ΚΥΑ προκύπτει ότι εστιάζει στην προστασία των ιδιωτικών περιουσιών, παρά στην προστασία της δημόσιας περιουσίας από την πυρκαγιά.

Επισημαίνεται ότι το κράτος μέχρι σήμερα επιτρέπει την εκτός σχεδίου δόμηση, χωρίς να έχει προηγηθεί συγκεκριμένος χωροταξικός σχεδιασμός, χωρίς να έχει επιλύσει τα ζητήματα των κοινόχρηστων οδών σε συνάρτηση με την οικοδομησιμότητα των γηπέδων κλπ., ενώ, έχει κρίνει ως ανεκτά και τα μορφώματα οικισμών εντός δασών και δασικών εκτάσεων, με τις αντίστοιχες διατάξεις για τις οικιστικές πυκνώσεις. Πολλώ δε μάλλον παραμένουν ακίνητα εντός δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων τα οποία, εάν και έχουν κριθεί ως τελεσιδίκως αυθαίρετα, δεν κατεδαφίζονται.

Επίσης, η διαδικασία ολοκλήρωσης των δασικών χαρτών της χώρας καθυστερεί, καθώς οι αρμόδιες επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων καλούνται να διαχειριστούν πλήθος αντιρρήσεων των πολιτών. Επιπλέον, συχνά σημειώνονται καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων αντιπυρικής προστασίας εντός δασών και δασικών εκτάσεων.

Η διοίκηση και οι σχετικοί φορείς είναι υπεύθυνοι για τη λήψη μέτρων κατά των πυρκαγιών με τις ενδεδειγμένες προληπτικές ενέργειες (διάνοιξη αντιπυρικών οδών, υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτρισμού, καθαρισμό εκτάσεων παρακείμενων στο οδικό δίκτυο κτλ), όπως επίσης και για την πυρόσβεση. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το κράτος δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό (άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος) να μετακυλύει, σε μεγάλο βαθμό, τις ευθύνες της προστασίας της περιουσίας και του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές στους ιδιώτες, με υπέρμετρα, μάλιστα, επαχθείς οικονομικά όρους για αυτούς.

Εκτός των ανωτέρω, η επίμαχη ΚΥΑ θίγει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιοκτησίας (άρθρο 17), καθώς, όπως προαναφέρθηκε, τα έξοδα υλοποίησης των υποχρεωτικών μέτρων πυρασφάλειας είναι υπέρογκα και όσοι πολίτες δε δύνανται να τα καταβάλλουν θα κατευθυνθούν αναγκαστικά προς την επιλογή μεταβίβασης των ακινήτων τους ή θα βρεθούν υπόχρεοι καταβολής υψηλών διοικητικών προστίμων, που καμία αντιστοιχία δεν έχουν με τα πρόστιμα που προβλέπονται στις υφιστάμενες πυροσβεστικές διατάξεις. Παράλληλα, θα προκύψει και το ζήτημα της δυσχέρειας ασφάλισης της περιουσίας κατά της πυρκαγιάς, γιατί εκτιμάται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες θα απαιτήσουν την τήρηση των συγκεκριμένων μέτρων πριν προβούν στη σύναψη σύμβασης, ενώ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που βρίσκονται σήμερα εν ισχύ, είναι πολύ πιθανό, να τροποποιηθούν με επαχθέστερα ασφάλιστρα για όσους πολίτες δεν έχουν προβεί στις προβλεπόμενες εργασίες.

Οι πυροσβεστικές διατάξεις περί καθαρισμού εκτάσεων που ίσχυαν και ισχύουν μέχρι σήμερα κατά την άποψη της Αρχής, είναι επαρκείς, πλήρως λειτουργικές και εφαρμόσιμες από όλους τους πολίτες. Συγκεκριμένα η τελευταία πυροσβεστική διάταξη 20/2024 προβλέπει τα ακόλουθα: α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα, β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά, γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου, δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους, ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. Τα πρόστιμα καθορίζονταν ως εξής: α. πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ, β. δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Ο Δήμος σε περίπτωση μη συμμόρφωσης αναλαμβάνει τον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των εκτάσεων εάν ο ιδιοκτήτης αμελεί να το πράξει. Η συγκεκριμένη πυροσβεστική διάταξη αφορά τόσο τα εντός ορίων οικισμού, όσο και τα εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, ως και εκτάσεις χωρίς κτίσμα στα 100 μέτρα από τα όρια των οικισμών.

Συμπερασματικά, ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι τα μέτρα, τα οποία ήδη ισχύουν με τις πυροσβεστικές διατάξεις, είναι πλήρη και επαρκή τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και των ακινήτων. Εντούτοις, τα περιστατικά παράλειψης καθαρισμού των εκτάσεων θα έπρεπε, πιθανά, να αντιμετωπιστούν με υψηλότερα πρόστιμα, προκειμένου οι πολίτες να προβαίνουν αμελητί στις απαιτούμενες ενέργειες. Επίσης, είναι απαραίτητη η οργάνωση, στελέχωση και υποστήριξη των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ώστε να πραγματοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι σε τακτική βάση. Τέλος, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης των ελέγχων και της πορείας του καθαρισμού των γηπέδων από την κεντρική διοίκηση.

Κατόπιν των ανωτέρω, η εφαρμογή της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019/23.05.23, θα οδηγήσει σε υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και σε κάθε περίπτωση, τα υφιστάμενα ακίνητα, θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.

Με την πεποίθηση ότι οι ανωτέρω απόψεις και προτάσεις θα βρουν πρόσφορο έδαφος και θα τύχουν της αναγκαίας εκτίμησης, παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων.

Ανδρέας Ποττάκης
Συνήγορος του Πολίτη»