ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ   2024

 

Αγωνιζόμαστε:

 

 1. Για την ενιαία και αδιαίρετη λειτουργία του Τομέα, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και ξεκάθαρες αρμοδιότητες .
 2. Για την αύξηση των πόρων για τη δασική ανάπτυξη και προστασία και την αυτόνομη χρηματοδότηση της δασοπονίας με πόρους που θα προέρχονται από όλες τις δασικές δραστηριότητες και τον Τακτικό προϋπολογισμό.
 3. Για την κατάργηση του αντιδασικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και τη δασοπροστασία ( ν. 3208/2003 , 3147/2003 του ν.3044/2002 και Νόμος 4519/2018 (Α´ 25)Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις, του Ν. 42802014 και  4135/2014 ΚΑΙ ν.5026/2024 γιαδιαχειριση δασων)  όπως αυτοί οι νόμοι τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από την παρούσα Κυβέρνηση
 4. Ενάντια στις πολιτικές που αποβλέπουν στη διάλυση και την υπονόμευση της Δασικής Υπηρεσίας (με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλους φορείς).
 5. Αγωνιζόμαστε για τη στήριξη της λειτουργίας της Δασικής Υπηρεσίας με ουσιαστικές και θεσμικά κατοχυρωμένες αρμοδιότητες (φορέας δασοπροστασίας), και κυρίως με την απαιτούμενη επιστημονική στελέχωση και τον εξοπλισμό της.
 6. Την ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών χωρίς εξαιρέσεις από το αντικείμενο του δασικού χάρτη (Οικιστικές πυκνώσεις – ξεχερσωμένα κλπ) καθώς και για τις αναγκαίες αλλαγές στη σύνθεση και στη λειτουργία των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων.
 7. Για την πραγματοποίηση των αναγκαίων προσλήψεων επιστημονικού προσωπικού χωρίς τις καθυστερήσεις που προκαλεί η διαδικασία μέσω των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ (χωρίς διαγωνισμό και πάντα μέσω ΑΣΕΠ)  
 8. Αγωνιζόμαστε από κοινού με όλους τους εργαζόμενους στα Δάση και το ΥΠΕΝ για την  ανατροπή της αντεργατικής, αντιασφαλιστικής και αντικοινωνικής πολιτικής που συνεχίζει να εφαρμόζεται και σήμερα από την Κυβέρνηση .
 9. Για την προστασία των μελών μας από αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης που θίγουν την Υπηρεσιακή τους κατάσταση και κινούνται εκτός του ισχύοντος πλαισίου του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (μεταθέσεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης κλπ)
 10. Για την προβολή του ρόλου του δασολόγου στην ανάπτυξη , την προστασία και τη διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος  
 11. Για την ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση κοινών στόχων σε θέματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.
 12. Οργανώνουμε και λειτουργούμε θεματικές ομάδες εργασίας ,από μέλη μας, που Θα επεξεργάζονται θέματα δασικής πολιτικής.
 13. Οργανώνουμε εκδήλωση (ημερίδα ή διημερίδα) το φθινόπωρο στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση και συζήτηση με ολοκληρωμένο τρόπο των ειδικών θεμάτων δασικής πολιτικής που συνδέονται με το μέλλον του τομέα.

 

Β.    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΑΙΤΗΜΑΤΑ

 

 1. Οριζόντια αύξηση 10% των μισθών των εργαζομένων στο Δημόσιο
 2. Επαναφορά 13 ου και 14ου Μισθού
 3. Να εξαιρεθούν τα προγράμματα δασοπροστασίας από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς (υπερωριών, εκτός έδρας) που μετατρέπουν τους δασικούς υπάλληλους σε υπάλληλους γραφείου και εμποδίζουν το έργο της δασοπροστασίας.
 4. Να καθιερωθεί αμοιβή για τους δασολόγους που παρίστανται για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου στις διοικητικές επιτροπές και τα τακτικά δικαστήρια, στα πλαίσια του εθνικού κτηματολογίου.
 5. Να αναγνωριστούν μισθολογικά τα πτυχία Intergrated Master.
 6. Να δημιουργηθεί κλαδικό μισθολόγιο (Γεωτεχνικών )
 7. Να αυξηθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
 8. Διεκδίκηση σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Γεωτεχνικούς κλάδους του επιδόματος 6 0/00  που επανήλθε για τους μηχανικούς του Δημοσίου.