Συνάδελφοι στην τελευταία Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.Δ.Υ στη Λάρισα το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου μας εμπλουτίστηκε με δύο προτάσεις συναδέλφων από Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες για τις οποίες απαιτείται η συμμετοχή σας.

Ειδικότερα αποφασίστηκε :

  1. Η συγκρότηση θεματικών ομάδων εργασίας της Π.Ε.Δ.Δ.Υ από συναδέλφους μας, οι οποίοι θα επεξεργαστούν αυτόνομα, τρέχοντα θέματα δασικής πολιτικής τα οποία στη συνέχεια υπό τη μορφή δομημένης πρότασης θα τεθούν στο διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔΔΥ και θα αποτελέσουν τους άξονες πολιτικής που θα υποστηρίζει το Σωματείο μας.
  2. Η οργάνωση εκδήλωσης, ημερίδας ή διημερίδας, μετά τον Οκτώβριο στη Θεσσαλονίκη, στην οποία, οι εν λόγω θεματικές ομάδες, θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους στους συναδέλφους .

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού είναι απαραίτητο να συγκροτηθούν οι ομάδες εργασίας από συναδέλφους που έχουν κάποια σχετική εξειδίκευση σε θέματα όπως ενδεικτικά είναι : Η προστασία των δασών (πρόληψη, καταστολή , λοιποί κίνδυνοι), η διαχείριση των δασών, η θηραματοπονία και η διαχείριση της άγριας πανίδας, η μελέτη και η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, η οργάνωση του δασοδιοικητικού συστήματος στη Χώρα μας κλπ.

Στη βάση των ανωτέρω καλούμε τους συναδέλφους σε όλες τις δασικές υπηρεσίες να συζητήσουν το θέμα και να προτείνουν στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ομάδες εργασίας που θα συγκροτήσουμε. Στην Π.Ε.Δ.Δ.Υ μπορούν να κατατεθούν, είτε μεμονωμένες προτάσεις υποψηφίων συναδέλφων για ένταξη σε κάποια ομάδα εργασίας, είτε οργανωμένες προτάσεις για ομάδες εργασίας (μετά από συζήτηση των συναδέλφων) και το διοικητικό συμβούλιο θα αποφασίσει για την τελική συγκρότηση τους.

Οι προτάσεις θα υποβληθούν μέχρι το τέλος Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Σωματείου μας (peddy.ds@gmail.com ή peddy@otenet.gr) ώστε να προχωρήσει η διαδικασία και να έχουμε αποτελέσματα στις αρχές Οκτωβρίου.

Αναφορικά με τη διαδικασία οργάνωσης της εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη θα συγκροτήσουμε οργανωτική επιτροπή από μέλη του Δ.Σ και συναδέλφους που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη ή τις γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο οργανωτικό μέρος των εκδηλώσεων. Επίσης θα επιδιώξουμε συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε για την οργάνωση και τους σκοπούς της εκδήλωσης.

Για τις ομάδες εργασίας είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα ονοματεπώνυμα των συναδέλφων και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους (κινητό, σταθερό τηλέφωνο και email)

Παρακαλούμε τους προϊσταμένους των Δασικών Υπηρεσιών να ενημερώσουν όλα τα μέλη μας (ΠΕ Δασολόγους- Γεωτεχνικούς) που υπηρετούν στις Δασικές Υπηρεσίες για την διαδικασία αυτή και για τη σκοπιμότητα να διαμορφώσουμε από τη βάση μας (τους δασολόγους της δασικής πράξης) τις θέσεις του Σωματείου.

                                  Για το Δ.Σ 

ο πρόεδρος                                Ο Γενικός Γραμματέας    

Νικόλαος Μπόκαρης              Γεώργιος Παπαρουσόπουλος