Αυξημένο χορηγείται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους Δασικούς Υπαλλήλους.

Επιτέλους δικαιώθηκε ένας δίκαιος αγώνας της Π.Ε.Δ.Δ.Υ και των λοιπών Δασικών Σωματείων για τη χορήγηση και μάλιστα αυξημένου του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας   στο σύνολο των εργαζομένων στις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, οι οποίοι απασχολούνται ενεργά με τα καθήκοντα της δασοπροστασίας.

Η Π.Ε.Δ.Δ.Υ είχε υποβάλει από το έτος 2022 τεκμηριωμένο και νομικά ισχυρό υπόμνημα στην Επιτροπή Μεταρρύθμισης Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών που είχε συσταθεί για την αξιολόγηση όλων των επιδομάτων επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Δημοσίου και είχε αναλύσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργαζόμαστε που δικαιολογούσαν την συνέχιση της καταβολής του επιδόματος. Η επιτροπή είχε καταλήξει σε θετική γνωμοδότηση για την καταβολή του επιδόματος στους κλάδους των δασικών υπαλλήλων.

Το Σωματείο μας επιπλέον είχε κάνει ειδικές συναντήσεις με την τότε (έτος 2022) πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών (κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη) και του ΥΠΕΝ (κ.κ Χατζηδάκη, Αμυρά) για το θέμα αυτό  με τελικό ορόσημο την πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Δ.Υ κ. Νικ.Μπόκαρη  με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, στην οποία συζητήθηκε εκτενώς το θέμα και ακολούθησε η δέσμευση  να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους στις Κεντρικές και Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες

Η νέα απόφαση θα περιλαμβάνει δύο νέα στοιχεία :

  1. Ότι το επίδομα θα καταβάλλεται τόσο στους εργαζόμενους στην Κεντρική  Δασική Υπηρεσία  όσο και στους δασικούς υπαλλήλους των  Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, που ασχολούνται σους χώρους και στα καθήκοντα που προβλέπεται η καταβολή του ( δηλαδή με την προστασία, τη διαχείριση και την ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας).
  2. Το επίδομα θα καταβάλλεται αυξημένο στους κλάδους των δασικών υπαλλήλων (δασολόγους, δασοπόνους, δασοφύλακες, γεωπόνους, κ.λπ. ειδικότητες εργαζομένων), οι οποίοι υλοποιούν, καθημερινά, στο πεδίο, όλο το έτος τα εκ φύσεως πολύ δύσκολα και επικίνδυνα καθήκοντα της δασοπροστασίας. Μάλιστα, για τις κατεξοχήν κρίσιμες ειδικότητες των δασικών υπαλλήλων, το επίδομα θα ανέρχεται σε 150 ευρώ, από 105 ευρώ που είναι σήμερα, δηλαδή αυξάνεται κατά 43% περίπου.
  3. Σε ορισμένες κατηγορίες θα συνεχίσει να καταβάλλεται στο ύψος των 105 ευρώ ,όπως έχει διαμορφωθεί από το έτος 2012.

Τις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί και θα δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπου θα καθορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος.

 Συνεπώς για την Π.Ε.Δ.Δ.Υ και τους κλάδους των δασικών υπαλλήλων η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί δικαίωση αγώνων πολλών ετών γιατί η ιστορία της καταβολής του επιδόματος αυτού είναι παλιά.

Το επίδομα λοιπόν ούτε καταργείται, ούτε περικόπτεται,  ούτε μπαίνει δε κανενός είδους αμφισβήτηση …. (όπως κάποιοι με ανακοινώσεις τους διατείνονταν) αλλά αντίθετα θα καταβάλλεται, χωρίς να εξαιρούνται κάποιες υπηρεσίες και μάλιστα αυξημένο .

Αξίζει λοιπόν οι νεότεροι συνάδελφοί μας να γνωρίζουν το ιστορικό της καταβολής του.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ.

Αρχικά το επίδομα θεσπίστηκε µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόµου 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και άλλες διατάξεις» όπου οριζόταν: «Στους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων δασικών υπηρεσιών που απασχολούνται µε τη δασοπροστασία της χώρας παρέχεται επίδομα ειδικών συνθηκών, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας και Οικονομικών, που εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών το βραδύτερο από τη δημοσίευση του παρόντος νόµου».

Στη συνέχεια, µε την υπ’ αριθµ. 33609/5-12-1995 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας (Φ.Ε.Κ. 1007/τ.Β΄/7-12-1995), καθορίστηκε το ύψος του επιδόµατος, που απασχολούνται µε τη ∆ασοπροστασία της Χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από το άρθρο 36 παρ. 1 του Ν. 1845/1989, σε εξήντα χιλιάδες (60.000) δραχµές µηνιαίως. …».

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι για την αναγνώριση των συνθηκών εργασίας των δασικών υπαλλήλων είναι πολύ σημαντική η από 14-11-1995 Αιτιολογική Έκθεση του Γενικού Γραμματέα ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία συνόδευε την ανωτέρω Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Γεωργίας καθώς και η αιτιολογική έκθεση  που αφορούσε την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2342/1995  όπου ρητά αναφερόταν : … Η χορήγηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών στους µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δασικούς υπαλλήλους που έχουν την ευθύνη της ∆ασοπροστασίας της Χώρας, λόγω του επαχθούς όσο και επικινδύνου αντικειµένου απασχόλησής τους, είναι πράξη απαραίτητη και αποβλέπει στην ηθική αποκατάσταση αλλά και στην αναγνώριση της προσφοράς των δασικών υπαλλήλων στην προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος … 3.- Το εύρος της ∆ασοπροστασίας της Χώρας προσδιορίζεται επακριβώς από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1845/1989 (Α. 102), η δε διάταξη της παρ. 1 και 12 εδ. β του άρθρου 38 του ιδίου Νόµου προσδιορίζει την ευθύνη όλων των δασικών υπαλλήλων να ασχολούνται µε το αντικείµενο της ∆ασοπροστασίας, παράλληλα δε ο ίδιος νόµος αναγνωρίζει τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται η προστασία του φυσικού µας περιβάλλοντος. 4.- Αλλά και οι άλλοι τοµείς της ∆ασοπονίας, όπως ανάπτυξη και διαχείριση, συντελούνται κάτω από επαχθείς και επίπονες προσπάθειες των δασικών υπαλλήλων. 5.- Στα τελευταία τριάντα χρόνια ο δασικός κλάδος έχει θρηνίσει πάνω από εξήντα θύµατα -δασικούς υπαλλήλους- οι οποίοι στην εκτέλεση, χωρίς ωράριο και στενή υπαλληλική αντίληψη, του λειτουργήµατός τους αντιµετώπισαν την δολοφονική συµπεριφορά όσων επιβουλεύονται το δάσος και το δασικό οικοσύστηµα γενικώτερα, όπως καταπατητές, οικοπεδοφάγους, λαθροϋλοτόµους, λαθροθήρες κλπ. Παράλληλα στην προσπάθεια αντιµετώπισης των δασικών πυρκαγιών οι δασικοί υπάλληλοι έχουν δώσει και τη ζωή τους ακόµη. Εξίσου σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι οι εν ενεργεία δασικοί υπάλληλοι όλων των κατηγοριών έχουν υποστεί πάσης φύσεως αυτοδικίες από τους διεκδικούντες µε κάθε τρόπο εµπράγµατα δικαιώµατα επί της κρατικής δασικής γης (τραυµατισµοί, απειλές, ξυλοδαρµοί κλπ). Το ποσοστό αυτό των θλιβερών περιστατικών καλύπτει τα 2/3 του δασικού σώµατος. 6.- Το ύψος του χορηγηθέντος επιδόµατος ειδικών συνθηκών θα πρέπει να είναι ανάλογο µε την µεγάλη προσφορά του δασικού κόσµου στη ∆ασοπροστασία της Χώρας και να ανταποκρίνεται κυρίως στην ηθική αυτή αναγνώριση. Ο καθορισµός του επιδόµατος στο ύψος των 60.000 δρχ. µηνιαίως για κάθε δασικό υπάλληλο αποτελεί µια πράξη που οφείλει να θεσπίσει η Πολιτεία για τους λειτουργούς της δασοπονίας, που πέραν όλων των άλλων είναι οι κύριοι διαχειριστές της δασικής περιουσίας του Κράτους. … 8.- Τέλος η θέσπιση του επιδόµατος ειδικών συνθηκών αποτελεί και υποχρέωση από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον οποίο έχει κυρώσει µε νόµο η Χώρα µας, µε τον οποίο προβλέπεται ότι όσοι ασχολούνται µε επικίνδυνες και κάτω από ειδικές συνθήκες εργασίες, δικαιούνται ειδικού επιδόµατος για το σκοπό αυτό.».

Το έτος 1996 με την υπ.αριθ. 2051814/8267/0022/23-8-1996 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 815/τ.Β΄/4-9-1996) το ύψος του επιδόματος αναπροσαρμόστηκε στα 146,74 ευρώ.

 Το επίδομά μας με το μισθολόγιο του έτους 1997 σταμάτησε να καταβάλλεται επειδή θεωρήθηκε ότι είχε ενσωματωθεί στις προβλέψεις του τότε μισθολογίου.    Για τη συνέχιση της καταβολής του επιδόματος η Π.Ε.Δ.Δ.Υ χρειάστηκε :

  1. Να προσφύγει στο ΣΤΕ το οποίο εξέδωσε την υπ.αριθ, 992/2004 αµετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολοµέλειας του Συµβουλίου της Επικρατείας,
  2. Να προσφύγει στο Τριμελές Συμβούλιο Συμμορφώσεως του ΣΤΕ το οποίο µε το υπ.αριθ. 21/2005 Πρακτικό Συνεδριάσεως του υποχρέωσε τη διοίκηση να εφαρμόσει την απόφαση της ολομέλειας του ΣΤΕ και όλοι ανεξαιρέτως οι δασικοί υπάλληλοι (∆ασολόγοι, ∆ασοπόνοι και ∆ασοφύλακες), µόνιµοι και µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των ∆ασικών Υπηρεσιών του Ελληνικού ∆ηµοσίου, οι οποίοι απασχολούνται µε την δασοπροστασία της xώρας, έλαβαν αναδροµικά, για το χρονικό διάστηµα από 18-7-1997 έως 31-12-2005, το ανωτέρω επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2342/1995
  3. Να προσφύγει στο Νομικό Συμβούλιο το Κράτους το οποίο με την αριθ. 168/2011 Γνωµοδότηση του, που έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονοµικών έκρινε ότι «… το επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2342/1995, η εξαίρεση από τη διατήρηση του οποίου, µε το άρθρο 10 παρ. 1 περ. α΄ (υποπ. ββ) του ν. 2470/1997, κρίθηκε αντισυνταγµατική µε την 992/2004 απόφαση του Σ.τ.Ε. και το οποίο καταβάλλεται στους δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχηµάτων των δασικών υπηρεσιών, περιλαµβάνεται µεταξύ των επιδοµάτων που εξαιρούνται, σύµφωνα µε την παρ. 3 περ. στ) του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, από τις µειώσεις που θεσπίσθηκαν µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου και την παρ. 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010.».

Στη συνέχεια μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 15 παρ. 1 του Νόµου 4024/2011 (νέο μισθολόγιο) εκδόθηκε  και πάλι με πρωτοβουλία της Π.Ε.Δ.ΔΥ η  αριθ. 2/27837/0022/2012 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός δικαιούχων και προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011» (ΦΕΚ 1398/τ.Β΄/30-4-2012). Σύμφωνα με την απόφαση αυτή το ύψος του επιδόματος ανερχόταν στα εκατόν πέντε ευρώ (105,00 ευρώ) μηνιαίως.

Το έτος 2022 ενόψει της μεταρρύθμισης του καθεστώτος της καταβολής των επιδομάτων  επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που είχε εξαγγελθεί από την Κυβέρνηση στα πλαίσια του άρθρου 64 του νόμου 4915/2022 (ΦΕΚ 63 Α΄), καταθέσαμε στην επιτροπή μεταρρύθμισης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους , υπόμνημα στο οποίο ενσωματώσαμε συμπληρωματικά, νέα στοιχεία που αφορούν στην γνωμοδότηση της διυπουργικής επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Η επιτροπή μεταρρύθμισης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του Γενικού Λογιστηρίου αξιολόγησε τους λόγους που προβάλαμε στο υπόμνημά μας και έκρινε ότι πρέπει να συνεχιστεί η καταβολή του επιδόματος.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των πολυετών αγώνων, τις διαδοχικές συναντήσεις μας σε όλα τα επίπεδα (πολιτικά και υπηρεσιακά) και κυρίως την τεκμηρίωση της πρότασης μας, είναι η σημερινή εξαγγελία του ΥΠΕΝ για την καταβολή του επιδόματος σε όλους τους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων και των Γεωπόνων που υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες.

Σε όλη αυτή τη διαδρομή (που σας διαβεβαιώνουμε δεν ήταν εύκολη) εργάστηκαν ακούραστα πολλοί συνάδελφοι και φίλοι από όλους τους δασικούς κλάδους και η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει τις αγωνίες τους και την προσπάθεια τους .

Τους ευχαριστούμε

 

Νίκος Μπόκαρης

Πρόεδρος Π.Ε.Δ.Δ.Υ