Κυρίως ¶ρθρο

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ -ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΕΣΔΑ

Η ένωση μας απέστειλε επιστολή στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΣΔΑ για το σχέδιο του οργανισμού που ετοιμάζεται για τις Περ.Δασικές Υπηρεσίες .
Το κείμενο της επιστολής ακολουθεί.
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης
κ. Προκόπη Παυλόπουλο

κ. Υπουργέ
Στα πλαίσια της συζήτησης για την αναμόρφωση του Νόμου 2503/1997 και της τελικής διευθέτησης ζητημάτων που αφορούν στην οργάνωση , στη διάρθρωση και στις αρμοδιότητες των Περιφερειών της Χώρας κρίνουμε σκόπιμο να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα ζητήματα, που έχουν ιδιάιτερη θεσμική βαρύτητα για την Ένωσή μας, τα οποία και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την οριστικοποίηση του διαρθρωτικού σχεδιασμού των Περιφερειών .
1.- Για να είναι δυνατή η χάραξη και η εφαρμογή ενιαίας δασικής πολιτικής, απαιτείται η οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του Δασικού Τομέα, η κάθετη οργάνωση του σε επίπεδο χώρας και η αυτοτελής λειτουργία Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος που θα έχει και την ευθύνη χάραξης και υλοποίησης της δασικής πολιτικής.
Η κάθετη και ενιαία οργάνωση των Δασικών Υπηρεσιών, είναι επιβεβλημένη, δεδομένης της συνταγματικής επιταγής για την προστασία των δασών αλλά και της ανάγκης ανακατανομής των πόρων από τις πλουσιότερες σε δασικά προϊόντα (λόγω κλίματος και συνθηκών) περιοχές, στις φτωχότερες, που τις περισσότερες φορές είναι και πιο ευαίσθητες οικολογικά.
Η δασική εργασία, είτε υπό το πρίσμα της ανάπτυξης και αξιοποίησης των δασικών πόρων είτε υπό στενότερους διαχειριστικούς σκοπούς αλλά κατά κύριο λόγο σε σχέση με την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, προϋποθέτει την άρτια οργάνωση ξεχωριστού διοικητικού μηχανισμού για τα δάση, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο, τα μέτρα δασικής πολιτικής, να παρεμβαίνει προληπτικά και κατασταλτικά για την προστασια των δασικών πόρων και να λαμβάνει τα επιβαλλόμενα μέτρα για την εξασφάλιση της αρχής της αειφορίας του δασικού πλούτου, σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις της δασοπονίας των πολλαπλών σκοπών.
Από τις παραπάνω βασικές δασοπολιτικές αρχές, τις οποίες η Ένωσή μας διατυπώνει διαχρονικά, αποκλίνει σημαντικά η πρόταση που κατατέθηκε προς συζήτηση . Σε αυτήν δε γίνεται λόγος για κάθετη διάρθρωση των Δασικών Υπηρεσιών, ούτε και διασυνδέεται το προτεινόμενο διαρθρωτικό σχήμα με την Κεντρική διοίκηση που χαράσσει τη δασική πολιτική.
ΙΙ.- Θεωρούμε επίσης δεδομένο ότι η περαιτέρω σύνθεση των απόψεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και κυρίως του Γεωτεχνικού Επιμελλητηρίου Ελλάδας και των επιστημονικών συνδικαλιστικών οργανώσεων του Τομέα, κατά το στάδιο της επεξεργασίας του οργανισμού, θα βελτιώσει σημαντικά τη δασοπολιτική αντίληψη, τη λειτουργικότητα και τους διοικητικούς στόχους του νέου Οργανισμού.
Όμως για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουμε αποδέκτες της πρόθεσής σας για σύνθεση και διάλογο, κάτι που μέχρι σήμερα δεν έγινε. Ιδιαιτέρως μάλιστα που σήμερα στη Χώρα μας (κατά καινοφανή τρόπο), άλλο Υπουργείο είναι υπεύθυνο για τη δασική πολιτική και άλλο είναι υπεύθυνο για τη διοικητική οργάνωση, τη διάρθρωση, τη στελέχωση και την εν γένει λειτουργία των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, οι οποίες καλούνται να την υλοποιήσουν. Τα παραπάνω σημειώνουμε ότι συνδέονται με την εμφάνιση σοβαρών διοικητικών δυσλειτουργιών, την αποδυνάμωση νευραλγικών μονάδων (δασαρχείων) χωρίς καμμία ¨διοικητική φειδώ¨, καθώς και με φαινόμενα κακοδιοίκησης ακόμη και καταχρηστικής συμπεριφοράς Περιφερειαρχών, σε βάρος συναδέλφων, όταν δεν εκτελούνταν υποδείξεις που σημειώνουμε ήταν και παράνομες.
ΙΙΙ.- Εξίσου σημαντική με την πρόθεση σας για ποιοτική και αποτελεσματική δασική διοίκηση θεωρούμε και την πρόθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δυνατότητα άσκησης της δασικής πολιτικής του, μέσω των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, καθώς και της δυνατότητάς του να ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στο έργο των εν λόγω υπηρεσιών. Με βάση αυτό το δεδομένο εκτιμούμε ότι οφείλετε να ζητήσετε και να λάβετε υπόψη σας τη θέση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος στο σχέδιο του νέου Οργανισμού.
IV.- Πέραν των ανωτέρω γενικών παρατηρήσεων, από το σχέδιο δεν έχουμε σαφή εικόνα για τις κατηγορίες, τους κλάδους και την κατανομή θέσεων του προσωπικού που θα προβλεφθούν, τα τυπικά προσόντα διορισμού, τους προισταμένους των οργανικών μονάδων και τα καθήκοντα θέσεων ευθύνης κ.α., θέματα για τα οποία επίσης εκφράζουμε τη διάθεση για περαιτέρω συνεργασία.
V.- Σε ότι αφορά τις ειδικές παρατηρήσεις μας στο σχέδιο του Οργανισμού, αυτές συνοψίζονται στα εξής:
Α. Γενική Δ/νση …………….Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
1. Διαχωρισμός της Γενικής Δ/νσης Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος σε επίπεδο περιφέρειας. Πχ (Η Δ/νση Γεωργικής Ανάπτυξης, κτηνιατρικής & αλιείας να γίνει αυτοτελής Δ/νση).
2. Στις επιμέρους Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών και Φ.Π, αλλά και τις αρμοδιότητες τους, να καταγραφεί ουσιαστικά ο όρος ¨φυσικό περιβάλλον¨
3. Προσθήκη δύο (2) τμημάτων, α. ¨Αγριας ζωής, θηραματοπονίας, ιχθυοπονίαςκαι διεθνών συμβάσεων¨ και β. ¨ Τμήμα μη δημόσιας δασοπονίας και εφαρμογής κανονισμών Ε.Ε¨, στη Γενική Δ/νση Δασών και Φ.Π της Περιφέρειας.
4. Να θεσπιστεί γραφείο ¨Διοικητικό ¨στη Γενική Δ/νση Δασών και Φ.Π
Β. Επιθεώρηση Δασών .
Θα πρέπει να υπάγεται απευθείας στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας, λόγω του εποπτικού – ελεγκτικού της ρόλου.
Β. Δ/νσεις Δασών Νομών (Νομοδασαρχεία)
1. Να προστεθεί τμήμα ¨μη ΔημόσιαςΔασοπονίας και εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε¨.
2. Στις Δ/νσεις αυτές να προστεθεί τμήμα ¨ Διοικητικό –Οικονομικό ¨, λόγω του αντικειμένου (εκτέλεση έργων, πληρωμές, προσλήψεις εποχιακών, αλλά και της υποχρέωσης καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για τα προγράμματα του Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Στη Δ/νση Δασών Πιερίας όπου λειτουργεί Δασική βιομηχανία ξύλου να υπάρχει τμήμα δασικών βιομηχανιών
4. Να προστεθεί στον κατάλογο των Δ/νσεων Δασών χωρίς δασαρχεία η Δ/νση Δασών Αθηνών που πιστεύουμε από παραδρομή δεν συμπεριελήφθη, η οποία υφίσταται σήμερα και ασκεί καθορισμένες αρμοδιότητες.
Γ. Δ/νσεις Δασών Νομών (με δασαρχεία)
1. Να προστεθεί τμήμα ¨μη ΔημόσιαςΔασοπονίας και εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε¨.
2. Στις Δ/νσεις αυτές να προστεθεί γραφείο ¨Διοικητικό ¨,
Δ. Δασαρχεία.
1. Τα Δασαρχεία, δεδομένων των χωρικών και διοικητικών αρμοδιοτήτων τους, να είναι μονάδες επιπέδου Δ/νσης.
2. Στα Δασαρχεία να προστεθεί τμήμα ¨μη ΔημόσιαςΔασοπονίας και εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε¨.
3. Στα Δασαρχεία να προστεθεί τμήμα ¨Διοικητικό –Οικονομικό¨, λόγω του αντικειμένου (εκτέλεση έργων, πληρωμές, προσλήψεις εποχιακών, αλλά και της υποχρέωσης καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων για τα προγράμματα του Υπ.Αγρ.Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Στο Δασαρχείο Καλαμπάκας όπου λειτουργεί Δασική βιομηχανία ξύλου να υπάρχει τμήμα δασικών βιομηχανιών
5. Τα δασονομεία να είναι μονάδες επιπέδου τμήματος στο οποίο να προίσταται τεχνολόγος δασοπονίας.
Πέραν των ανωτέρω γενικών και ειδικών παρατηρήσεων τονίζουμε ότι η ενοποίηση των τομέων της δασοπονίας με εκείνους της Γεωργίας, σε επίπεδο περιφέρειας, είναι σχήμα που έχει δοκιμαστεί και απέτυχε κατά το παρελθόν προκαλώντας προβλήματα μεταξύ των κλάδων και εκτιμούμε ότι δεν θα πρέπει να αγνοηθεί αυτή η ιστορική εμπειρία.

Με ιδιάιτερη εκτίμηση

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μπόκαρης
Τηλ: 6937883012

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος Δημόπουλος
Τηλ: 6947820880


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr