Κυρίως ¶ρθρο

Αναθεώρηση άρθρου 24 Συντάγματος

Η Πανελλήνια Ένωση Δασολόγων σε απάντηση επιστολής του προέδρου της επιτροπής που είχε συστήσει η Ν.Δ για την αναθεώρηση του Συντάγματος, απέστειλε την ακόλουθη απάντηση.

Αθήνα 10 Απριλίου 2006

Αρ.Πρωτ.: 21

ΠΡΟΣ: Νέα Δημοκρατία
- Συντονιστική επιτροπή
για την αναθεώρηση του
Συντάγματος
Βουλή των Ελλήνων
ΤΚ 10021
Υπόψη κ. Ιωάννη Τραγάκη
Γ΄Αντιπρόεδρο της
Βουλής
κ.Πρόεδρε
Σε απάντηση της από 21 Μαρτίου 2006 επιστολής σας, με την οποία ζητήθηκαν οι απόψεις της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δημ. Υπαλλήλων για την αναθεώρηση του Συντάγματος και εκτιμώντας ότι η ανάπτυξη διαλόγου με τις συνδικαλιστικές επιστημονικές οργανώσεις θα συμβάλει στην αξιοποίηση της επιστημονικής και της διοικητικής γνώσης και τη μέγιστη δυνατή σύνθεση απόψεων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, με βάση τα δημοσιεύματα του ημερήσιου τύπου, τα στοιχεία της αναθεώρησης που αφορούν το περιβάλλον περιλαμβάνονται κωδικοποιημένα στις γενικές αρχές (άξονες) της αναθεώρησης, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην ομιλία του κ. Πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, με θέμα την αναθεώρηση του Συντάγματος, τα οποία και παραθέτουμε στη συνέχεια για την ακρίβεια της προσέγγισης.
… ¨ Αναθεώρηση που κωδικοποιείται σε συγκεκριμένες αρχές:
 Σύγχρονη παιδεία, κτήμα όλων
 Διασφάλιση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
 Προστασία του Περιβάλλοντος, που εγγυάται αειφόρο ανάπτυξη.
 Αποτελεσματική προστασία της ιδιοκτησίας κατά τον προορισμό της
 Κράτος στην υπηρεσία του πολίτη.
 Διαφάνεια παντού.¨ …
Η προαναφερόμενη γενική αναφορά στην ¨προστασία του περιβάλλοντος, που εγγυάται αειφόρο ανάπτυξη¨, εξειδικεύτηκε στη συνέχεια της ομιλίας, ως εξής:
… Σε ότι αφορά το Περιβάλλον, στόχος είναι η αποτελεσματική προστασία και η αναβάθμισή του. Σημειώνω ότι η επείγουσα ανάγκη χωροταξικού σχεδιασμού επιβάλλει τη σύνδεση της χρήσης των δασικών εκτάσεων με το αντίστοιχο Σχέδιο και, κατ’ επέκταση, τη συνταγματική ρύθμιση της δυνατότητας αυτής. Τα αποδεικτικά στοιχεία για το χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων θα πρέπει να ανάγονται στο χρόνο που άρχισε η εφαρμογή του Συντάγματος, δηλαδή το 1975, ώστε να είναι πρόσφατα και να αποτυπώνουν την πραγματική εικόνα του δασικού πλούτου της Χώρας….
Από τον τρόπο που διατυπώθηκε, η σχετική με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αναφορά, στις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού, εξάγονται σε πρώτη ανάγνωση τα εξής συμπεράσματα:
• Από τη μία πλευρά προβάλλεται ο κοινά αποδεκτός στόχος της αποτελεσματικής προστασίας του περιβάλλοντος, χωρίς να συνδέεται στην πραγματικότητα ο στόχος αυτός με δεδομένα που αναθεωρούμενα θα τον βελτιώσουν.
• Συνδέεται η χρήση των δασών και των δασικών εκτάσεων (κυρίως), με τον αντίστοιχο ¨χωροταξικό σχεδιασμό¨ Όμως τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν με την περιβαλλοντική και οικονομική σημασία τους (ως φυσικοί ανανεώσιμοι πόροι), αυτούσια στοιχεία του χωροταξικού σχεδιασμού και δεν υπόκεινται σε κρίση η προστασία και η σημασία τους, ως ύψιστη κοινωνική προτεραιότητα.
• Η Προστασία του Περιβάλλοντος, που προβάλλεται στις δηλώσεις σαν επιζητούμενο στοιχείο, είναι συνδεδεμένη με την αειφόρο ανάπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων αλλά όχι με την εξυπηρέτηση των κάθε λογής συμφερόντων στο όνομα της ¨ανάπτυξης¨.
• Προτείνεται τέλος τα χρησιμοποιούμενα αποδεικτικά στοιχεία για τον χαρακτηρισμό των δασικών εκτάσεων να ανάγονται σε συγκεκριμένο χρόνο αναφοράς (εφαρμογή πρώτου Συντάγματος 1975) που αυτό μας προβληματίζει διότι αποτυπώνει τη σκοπιμότητα εξαίρεσης των δασικών εκτάσεων από την συνταγματική προστασία, τουλάχιστον αυτών που παρανόμως προ του 1975 είχαν χάσει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τους.

Από την πρώτη προσέγγιση των δηλώσεων για την αναθεώρηση, εκτιμούμε ότι δεν είναι ξεκάθαρος ο σκοπός της πρότασης για την αναθεώρηση των διατάξεων για το περιβάλλον, ούτε και προσδιορίζονται τα δεδομένα που αναθεωρούμενα θα καταστήσουν αποτελεσματικότερη την προστασία του περιβάλλοντος.
Θεωρούμε ότι πρέπει να ακολουθήσει αναλυτικότερη και σαφέστερη διατύπωση, με την οποία θα αποσαφηνίζονται οι σκοποί της αναθεώρησης και θα προσδιορίζονται επακριβώς οι προτεινομενες για αναθεώρηση διατάξεις. Η προϋπόθεση αυτή αποτελεί για την Ένωσή μας προαπαιτούμενο κριτήριο για τη διαμόρφωση γόνιμων θέσεων για την προτεινόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος.
Επισημαίνουμε εξάλλου ότι ήδη κατά την προηγούμενη αναθεωρητική βουλή οι σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος διατάξεις τροποποιήθηκαν, προκαλώντας τις σοβαρότατες αντιδράσεις κοινωνικών εταίρων, συμπεριλαμβανομένης και της Ένωσής μας, οι οποίες και εκτιμούμε ότι επηρέασαν το τελικά θετικό αποτέλεσμα, της αναθεώρησης.
Από την αναθεώρηση του έτους 2001 έχει περάσει χρονικό διάστημα το οποίο κατά την άποψή μας δεν είναι επαρκές για την ουσιαστική κρίση ούτε ενός απλού νόμου πολύ δε περισσότερο για την αξιολόγηση και την εκ νέου αναθεώρηση των διατάξεων του συντάγματος για το περιβάλλον.
Ιστορικά επίσης, δεν μπορούμε ακόμη και σήμερα, να παραβλέπουμε, ότι το προισχύον Σύνταγμα του 1975 εμφορούμενο από τις νεότερες αντιλήψεις για το φυσικό περιβάλλον, διέλαβε για πρώτη φορά διατάξεις που θέσπιζαν προστατευτικό καθεστώς για τα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις.
Επίσης η νομοθετική λειτουργία με το νόμο 998/1979 προσπάθησε να εναρμονίσει την προστασία των δασών και των εν γένει εκτάσεων ως στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, αφενός με τα άλλα εκ του συντάγματος προστατευόμενα δικαιώματα και αφετέρου με το γενικότερο δημόσιο συμφέρον.
Ορισμένες διατάξεις του παραπάνω νόμου που προσδιόριζαν τις επιτρεπτές επεμβάσεις στα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις, κρίθηκαν ως αντικείμενες στο σύνταγμα.
Το συνταγματικό πλαίσιο για τα δάση, όπως διαμορφώθηκε μετά την τελευταία αναθεώρηση :
 Ανάγει την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος σε υποχρέωση του κράτους αλλά και δικαίωμα του πολίτη.
 Υποχρεώνει το κράτος να λάβει ιδιαίτερα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα για τη διαφύλαξή του, στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας και να καταρτίσει δασολόγιο.
 Αναθέτει τον καθορισμό των μέτρων που αφορούν την προστασία τω δασών και των εν γένει δασικών εκτάσεων στη νομοθετική λειτουργία.
 Απαγορεύει τη μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, την οποία αντιμετωπίζει πλέον ως όλως εξαιρετικό μέτρο και μόνο εφόσον προέχει για την εθνική οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη χρήση που επιβάλλεται από το δημόσιο συμφέρον.
 Καθιστά υποχρεωτική την κήρυξη ως αναδασωτέων των δασών και δασικών εκτάσεων που καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς ή άλλης αιτίας και απαγορεύεται η διάθεσή τους για άλλο προορισμό.
 Επιτρέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων μόνο υπέρ του δημοσίου διατηρούμενης αμετάβλητης της μορφής τους.
 Με την ερμηνευτική δήλωση (ορισμός δάσους) επιλύεται η υφιστάμενη αμφισβήτηση για την έννοια του δάσους και της δασικής έκτασης.
Τα προαναφερόμενα, είναι στοιχεία που επιβάλλουν τη σταθερότητα των διατάξεων του Συντάγματος για το περιβάλλον και ασφαλώς προϋποθέτουν χρόνο προκειμένου να αξιολογηθεί ουσιαστικά από την Πολιτεία, η ανάγκη για θεσμική παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο.
Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι, η διατύπωση της σχετικής με τα δάση και τις εν γένει δασικές εκτάσεις, παραγράφου 1 του άρθρου 24 του αναθεωρημένου το 2001 συντάγματος, είναι πλήρης και δεν απαιτείται νέα αναθεώρησή της.
Με την ευκαιρία που μας δίνεται στα πλαίσια της επικοινωνίας μας οφείλουμε να θέσουμε ακόμη και το θέμα του ν.3208/2003, με τον οποίο η προηγούμενη κυβέρνηση θέσπισε νέους ορισμούς και νέες νομιμοποιήσεις παρανομιών του παρελθόντος (με ώσμωση που δυστυχώς ανοίγει την όρεξη και σε καταπατητές του μέλλοντος, που χαρακτηρίστηκαν και από το κόμμα σας τότε ως κατάφωρα αντισυνταγματικοί.. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να πάρετε θέση και για το θέμα αυτό και σύμφωνα με τις διακηρύξεις σας να καταργήσετε η να αναστείλετε την εφαρμογή του Ν.3208/03 και όχι με διφορούμενες εγκυκλίους να ξεπερνάτε και την πρόθεση του νομοθέτη.
Η Ένωση Δασολόγων στα πλαίσια της θεσμικής και καταστατικής της λειτουργίας θα καταθέσει τις απόψεις της, με μοναδικό κριτήριο την τεκμηριωμένη επιστημονική προσέγγιση αλλά και τη σαφή διοικητική γνώση των ιδιαίτερων προβλημάτων που επιβάλουν τη λήψη μέτρων ακόμη και στα πλαίσια της κορυφαίας θεσμικής παρέμβασης που είναι η συνταγματική αναθεώρηση.

Γα το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Μπόκαρης
Τηλ: 6937883012 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr