Κυρίως ¶ρθρο

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΑΣ.ΧΑΡΤΕΣ -ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Διδότου 26 - 10680 Αθήνα
Αθήνα, 28/9/2010
Αρ. Πρωτ. : 21

Προς:
Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου
(για την κοινοποίηση στα μέλη της επιτροπής)
Βουλή

Θέμα : Παρατηρήσεις και προτάσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων Δ.Υ στο σχεδίου νόμου "Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις".

Εκείνο που θα ήθελα να καταθέσω στην επιτροπή σας, ως πρώτο σχόλιο, είναι ότι στην Ένωση Δασολόγων υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί ένα σχέδιο νόμου το οποίο περιέχει διατάξεις για τη χρηματοδότηση δασικών δραστηριοτήτων από ανταποδοτικά έσοδα των δασών στο οποίο αλλάζει καίρια και η διαδικασία σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών , για τη διαμόρφωση του οποίου όμως δεν ζητήθηκε η συμβολή των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών που από ότι γνωρίζω ενημερώθηκαν εκ των υστέρων.

Σχετικά με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις τρία είναι τα σημεία στα οποία θα ήθελα να επικεντρωθούμε.
1, Τη συγκρότηση και τη λειτουργία της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
2. Τη σύσταση και λειτουργία του Πράσινου Ταμείου και τη σχέση του με τη δασική ανάπτυξη και προστασία
3. Τις αλλαγές που επιφέρει το προτεινόμενο σχέδιο νόμου στο ν. 2664/1998 (για τους δασικούς χάρτες)

Άρθρο 1.: Σκοπός
Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι προβάλλεται σαν στόχος του νομοσχεδίου η ¨ενίσχυση της ανάπτυξης … ¨, στην οποία όμως συνήθως δίνουμε στρεβλό περιεχόμενο και είναι κατανοητοί από όλους οι λόγοι που πολλές φορές αντίκειται στην προστασία του περιβάλλοντος . Θεωρούμε ότι η φράση αυτή πρέπει να επαλειφθεί.

Άρθρο 2.: Στρατηγική επιτροπή περιβαλλοντικής πολιτικής
Με τον τρόπο που συγκροτείται και προβλέπεται να λειτουργήσει η επιτροπή του άρθρου 2 δε βλέπουμε καμιά συνεισφορά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Αντίθετα με τη λειτουργία ή τις παρεμβάσεις της, μάλλον προβλήματα θα δημιουργηθούν στη λειτουργία και το συντονισμό των φορέων που προγραμματίζουν και εκτελούν επιχειρησιακά προγράμματα για το περιβάλλον. Επισημαίνουμε ότι προγράμματα με αυτό το περιεχόμενο εκτελούν και το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όμως με βάση συγκροτημένα επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή επιτροπή, τροποποιούνται κάτω από συγκεκριμένες διαδικασίες και αφορούν συγκεκριμένους άξονες δράσης κάτι που δεν επιδέχεται ούτε παρεμβάσεις επιτροπών ούτε μπορούν να αλλάζουν ανά τετράμηνο, παρά μόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες.
Επομένως το θέμα της λειτουργίας μιας Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής δεν είναι υπόθεση μόνο του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά αφορά ισοβαρώς και τα υπόλοιπα Υπουργεία και κυρίως το Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφόσον επιδιώκεται η λειτουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου θα πρέπει αυτό να αφορά τη λειτουργία και το συντονισμό μόνο των δημόσιων αρχών και να έχει αντίστοιχη σύνθεση και λειτουργία. Δεν μπορεί να συγχέεται ο ρόλος της επιτροπής που προτείνεται, με τη λειτουργία ή τον έλεγχο των δημόσιων υπηρεσιών, για τις οποίες την ευθύνη λειτουργίας έχουν οι αρμόδιοι Υπουργοί. Πολύ δε περισσότερο από τη στιγμή που σε αυτό το συμβουλευτικό όργανο συμμετέχουν και ορισμένοι φορείς από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 2 δ, οι οποίοι και δεν έχουν καμιά σχέση με τη δημόσια διοίκηση και κυρίως με την προστασία του περιβάλλοντος.
Με δεδομένη λοιπόν την ανάγκη συνεισφοράς και άλλων τομέων (Υπουργείων) στη διαμόρφωση της εθνικής περιβαλλοντικής στρατηγικής, προτείνουμε (αντί της προτεινόμενης ρύθμισης) (εφόσον θεωρείτε σκόπιμο να δημιουργηθεί μια ακόμη επιτροπή), τη δημιουργία ¨Διυπουργικής Επιτροπής για την Περιβαλλοντική Στρατηγική¨ στη σύνθεση της οποίας θα συμμετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι Υπουργείων που εμπλέκονται με επιχειρησιακά προγράμματα ή μέτρα που έχουν περιβαλλοντική διάσταση ή στοχεύουν στη διαχείριση του περιβάλλοντος (φυσικού, πολιτιστικού, αγροτικού, δασικού) . Στόχος της λειτουργίας της επιτροπής που προτείνουμε θα είναι η πληρέστερη αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων πόρων και η συμπληρωματικότητα της στρατηγικής των δράσεων για το περιβάλλον ώστε τελικά να διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς για μια εθνική στρατηγική για το περιβάλλον.
Συνεπώς ένα τέτοιο όργανο εφόσον συσταθεί πρέπει να έχει άλλη σύνθεση, ρόλο και χαρακτήρα. Πρέπει να κινείται στη λογική που προτείνουμε, δηλαδή να είναι μια αμιγώς διυπουργική επιτροπή από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων Υπουργείων, που ασφαλώς θα μπορεί να ακροάται φορείς και περιβαλλοντικές οργανώσεις διαχωρίζοντας όμως το ρόλο του καθενός στην διαμόρφωση της πολιτικής για το περιβάλλον κάτι που με την προτεινόμενη στο σχέδιο νόμου διατύπωση είναι αβέβαιο

Άρθρο 3. Πράσινοι Πόροι.
Στο άρθρο 3 παράγραφος β, του σχεδίου νόμου, κατονομάζονται οι πόροι του ¨Ειδικού Φορέα Δασών¨. Όμως στο άρθρο 8 του Ν.3208/2003 δεν έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι πόροι από τις δασικές δραστηριότητες που προβλέπονται στη δασική νομοθεσία. Συνεπώς η παράγραφος β του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου δεν πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3208/2003 αλλά πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής :
β) Έσοδα από όλες τις δασικές και θηρευτικές δραστηριότητες που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 12 του παρόντος.
Αυτό το προτείνουμε διότι πρέπει να καταγραφούν όλα τα έσοδα που μπορεί να εισρεύσουν στο ¨Πράσινο Ταμείο¨ από τις δασικές και θηρευτικές δραστηριότητες.
Το άρθρο 12 του νομοσχεδίου σύμφωνα με την πρόταση μας θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι πηγές χρηματοδότησης που αναφέρονται στα δάση και τη θήρα αλλά και οι σκοποί που θα διατίθενται .
Άρθρο 5. Σκοπός –Αρμοδιότητες
Παράγραφος 1.: Προτείνουμε να διαγραφεί η φράση ¨η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος ¨ και να προστεθεί στους σκοπούς του πράσινου ταμείου ξεχωριστή αναφορά στα δάση. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αναδιατυπώνεται ως εξής:
Σκοπός -Αρμοδιότητες
1. Το «Πράσινο Ταμείο », το οποίο λειτουργεί χάριν του Δημοσίου Συμφέροντος, έχει σκοπό :
-. Την προστασία του Περιβάλλοντος και τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της Χώρας.
- . Την αξιοποίηση των πόρων που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 8 του παρόντος.
-. Την οικονομική εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ (……)
-. Την οικονομική εξυπηρέτηση της Ειδικής Γραμματείας Δασών και των
Περιφερειακών Δασικών υπηρεσιών.

Παράγραφος 2 : Η παράγραφος 2 έχει ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυξη και νόημα το οποίο δεν είναι απολύτως σαφές. Συνεπώς προτείνεται η πλήρης κατάργηση της, δεδομένου ότι στον κανονισμό λειτουργίας του Πράσινου Ταμείου (που θα πρέπει να προβλεφτεί στον παρόντα νόμο, είτε με την έκδοση προεδρικού διατάγματος, είτε κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και θα ακολουθήσει, θα περιγραφούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ και ο τρόπος ελέγχου της κανονικότητας και της νομιμότητας των πληρωμών που θα εκτελεί.

Μετά την απαλοιφή της παραγράφου 2 του άρθρου 5 , οι παράγραφοι 3,4,5,6 που ακολουθούσαν αναριθμούνται σε 2,3,4,5.
(θα ήθελα να αναφερθώ και στην παράγραφο 3 που συνδέει το Πράσινο Ταμείο με τις επιδοτήσεις ενεργειακών πολιτικών-και αποδίδει τους στόχους των ρυθμίσεων)
Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου περί ¨σύστασης ανώνυμης εταιρείας από το Ν.Π.Δ.Δ¨ . προτείνουμε να επαλειφθεί.

Άρθρο 6. Προγράμματα και δικαιούχοι
Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις που κάναμε στο άρθρο 5 . Τα προγράμματα και οι δικαιούχοι δεν υπάρχει λόγος να αναφέρονται στο συστατικό νόμο του Ν.Π.Δ.Δ . Αρκεί να υπάρχει σχετική πρόβλεψη ότι στον κανονισμό λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ που θα ακολουθήσει (είτε σαν προεδρικό διάταγμα είτε σαν κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών) θα εξειδικευτούν τα προγράμματα και οι δικαιούχοι.

Άρθρο 7. Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 8. Πόροι

Άρθρο 9. Οικονομική διαχείριση

Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής :

1. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται τα της λειτουργίας, είσπραξης και διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του Πράσινου Ταμείου
Αυτό προτείνεται διότι πρεπει να εξασφαλιστεί ότι το Ν.Π.Δ.Δ θα τηρεί το διπλογραφικό σύστημα (βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων) ούτως ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη του ισολογισμού στις προθεσμίες και με τις διατάξεις που προβλέπονται από τον ΚΒΣ και να είναι δυνατή η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Για τις παραγράφους 2,3,4 του άρθρου 9 δεν έχουμε κάποια ειδική παρατήρηση .
Άρθρο 10 . Οργανισμός λειτουργίας – Κανονισμοί

Άρθρο 11 . Τρέχουσες Υποχρεώσεις χρηματοδότησης

Άρθρο 12 . Ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Φορέα Δασών

Η Ένωση μας από την εποχή του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για τα δάση, ζητά την οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια του τομέα. Δηλαδή σε ότι αφορά τη χρηματοδότηση του τομέα, να εξασφαλιστεί η ανταποδοτική χρηματοδότηση των δασικών δραστηριοτήτων από πόρους που προέρχονται από δασικές δραστηριότητες.
Αυτό με την υπάρχουσα διατύπωση δεν εξασφαλίζεται
Επίσης η διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 12 που αναφέρεται στο Κ.Τ.Γ.Κ και Δασών (και αφορά το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) δεν είναι σωστή

Προτείνουμε την αναμόρφωση του άρθρου 12 ως ακολούθως:

1. Τα έργα και οι εργασίες ανάπτυξης, εκμετάλλευσης, διαχείρισης και προστασίας του δασικού και θηραματικού πλούτου της χώρας χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και των εσόδων του Πράσινου Ταμείου, χωρίς να αποκλείονται άλλες μορφές χρηματοδότησης.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών ( Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών)» , που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν.574/1937 (Α΄110), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 389/1943 (Α΄233) και το Β.Δ. 284/1961 (Α΄82), μετονομάζεται σε Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας (Κ.Τ.Γ.& Κ) και ο υπαγόμενος σε αυτό «Ειδικός Φορέας Δασών», μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο. Τα έσοδα που έχουν περιέλθει στον «Ειδικό Φορέα Δασών» (Φ.120) του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών από τις πάσης φύσεως δασικές και θηρευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων παρελθόντων ετών, καθώς και τα έσοδα από δάνεια μετοχές, τίτλους, εκποιήσεις κλπ, που αφορούν στον ίδιο φορέα (Φ.120), μεταφέρονται στο «Πράσινο Ταμείο».
3. Στο «Πράσινο Ταμείο» μεταφέρονται επίσης , η κινητή περιουσία και ο μηχανικός εξοπλισμός καθώς και τα δασικά φυτώρια, τα κτήρια και τα λοιπά γεωτεμάχια τα οποία εμφανίζονται ως περιουσία του Κ.Τ.Γ.Κ.& Δασών (Φ.120-Ειδικός Φορέας Δασών) .

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά την κινητή και ακίνητη περιουσία του, όπως η απογραφή και καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας και ο επιμερισμός και η απόδοσή της στο Πράσινο Ταμείο και στο Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Η απόφαση αυτή συνιστά τίτλο μεταγραφής και καταχωρίζεται στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

5. Πόροι του «Ειδικού φορέα Δασών» που μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο, είναι :
1. Ετήσια επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου.
2. Τα μισθώματα από φόρους δασικών προϊόντων γενικά.
3. Τα έσοδα από μισθώματα από φόρους ρητίνης.
4. Τα γραμμάτια ή τριπλότυπα είσπραξης την έκδοση αδειών θήρας όπως προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
5. Οι αποζημιώσεις δασικών αδικημάτων .
6. Τα έσοδα από τις μισθώσεις ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων, που προβλέπονται από το ν.4173 άρθρο 220, ν. 482/1943 άρθρο 7και ν. 2941/2001 άρθρο 2 παράγραφος 4.
7. Τα έσοδα από την αξία δημευόμενων δασικών προϊόντων, οργάνων, σκευών, μεταφορικών μέσων κ.λ.π, που προβλέπονται από το ν. 4173 άρθρο 220, ν.482/1943 άρθρο 3, ν.δ.2501/1953 άρθρο 44.
8. Τα έσοδα από το τίμημα εκποιημένων δημευθέντων γεωργικών προϊόντων, που προβλέπονται από το ν.4173 άρθρο 220.
ια. Τα πρόστιμα, που προβλέπονται από τον α.ν. 1460/1938 άρθρο 12.
9. Τα έσοδα από καταλογισμούς, που προβλέπονται από το π.δ. 19.11.1928 άρθρα 43-45.
10. Το ειδικό τέλος κατάθεσης αίτησης αναγνώρισης δικαιωμάτων επί δάσους ή δασικής έκτασης από το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών, που προβλέπεται από το ν. 998/1979.
11. Τα τέλη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 258 και τα πρόστιμα και τα εκπλειστηριάσματα του άρθρου 288α του ν.δ.86/1969 (ΦΕΚ 7 Α), όπως προστέθηκαν με την περίπτωση β της παραγράφου 5 και την παράγραφο 8 του άρθρου 57 του ν.2637/1998.
12. Τα τέλη, τα δικαιώματα και το ειδικό τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 27 του ν.2664/1998 (ΦΕΚ 275 Α), όπως αυτά καθορίστηκαν με την 112399/1168/22-12-1999 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ 2279 Β).
13. Το προβλεπόμενο τίμημα από το παράβολο που προβλέπεται από το Π.Δ της παρ.5 άρθρου 56 Ν.998/1979
14. Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τις από τα ποινικά δικαστήρια επιβαλλόμενες χρηματικές ποινές και πρόστιμα στους παραβάτες των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, καθώς και τα εκπλειστηριάσματα από την εκποίηση των κατασχόμενων τεκμηρίων.
15. Διεθνής βοήθεια, κληρονομιές, κληροδοτήματα, επιχορηγήσεις και δωρεές.
16. Το τίμημα που προκύπτει από την εξαγορά κυριότητος διακατεχομένων δασών, εκ μέρους των δικαιούχων , όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 παρ.6 του Ν.3208/2003.
17. Το αντάλλαγμα χρήσης της παραγράφου 12 του άρθρου 45 του Ν.998/79 όπως προστέθηκε με την παρ.10 του άρθρου 1 του Ν.3208/2003.
18. Το αντάλλαγμα χρήσης της παραγράφου 5 του άρθρου 57 του Ν.998/79 το οποίο υπολογίζεται βάσει της παρ.1 άρθρου 6 του ιδίου νόμου.
19. Η δαπάνη ζημιάς και ποσό αποζημίωσης χρήσης δημόσιας δασικής έκτασης βάσει των προβλεπόμενων στην παρ.1 άρθρου 61 Ν.Δ 86/1969, όπως ισχύει.
20. Το προβλεπόμενο τίμημα από το Π.Δ της παρ.6 άρθρου 64 Ν.998/1979.
21. Το ειδικό τέλος υποβολής αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών .
22. Έσοδα που προέρχονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων παρελθόντων ετών, καθώς και τα έσοδα από δάνεια μετοχές, τίτλους, εκποιήσεις.
23. Κάθε έσοδο από οποιαδήποτε μη κατονομαζόμενη πηγή καθώς και κάθε άλλος πόρος νομοθετημένος και μη ρητά κατονομαζόμενος στο παρόν άρθρο.

Τα προαναφερόμενα έσοδα του Ειδικού Φορέα Δασών κατατίθενται Στον ειδικό λογαριασμό 26671/8 που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το σκοπό αυτό.
Στα τριπλότυπα είσπραξης και στις πάσης φύσεως καταθέσεις υπέρ του «Ειδικού φορέα Δασών» ως έσοδα αυτού, θα τίθεται υποχρεωτικά η ένδειξη «Ειδικός Φορέας Δασών»

5. Οι πόροι της προηγούμενης παραγράφου διατίθενται για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που υλοποιούν οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και της Ειδικής Γραμματείας Δασών, αποκλειστικά και μόνο για την ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση του δασικού και θηραματικού πλούτου και γενικότερα της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και των βιοτόπων τους , απαγορευμένης της διάθεσης των πόρων αυτών για άλλους σκοπούς πέραν των οριζόμενων στο παρόν άρθρο. Ειδικότερα οι πόροι του Ταμείου Δασών διατίθενται για:
α) Τη διαχείριση των δημόσιων δασών ( Δασοπονικές μελέτες, προμήθεια πάσης φύσεως υλικών και εξοπλισμού για την αειφορική διαχείριση των δασών)
β) Τη διενέργεια αναδασώσεων, τη σποροσυλλογή, την ίδρυση και διαχείριση σποροπαραγωγών συστάδων και κήπων, τη λειτουργία του εκκοκκιστηρίου και του εργαστηρίου ελέγχου σπόρων της Κεντρικής Αποθήκης Δασικών Σπόρων καθώς και τη βελτίωση των υποδομών τους. Ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Διατήρησης Δασικών Γενετικών Πόρων.
γ) Την αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών.
δ) Τη διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων .
ε) Τη βελτίωση και διαχείριση των ορεινών βοσκοτόπων.
στ) Την ίδρυση και λειτουργία χώρων δασικής αναψυχής, την εκτέλεση έργων εξωραϊσμού δασικών τοπίων και την αποκατάσταση λατομικών χώρων.
ζ) Την προστασία και ανάδειξη των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των διατηρητέων μνημείων της φύσης, καθώς και των προστατευόμενων περιοχών γενικότερα.
η) Την ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων θηραμάτων και ειδών της άγριας πανίδας, κέντρων περίθαλψης ειδών άγριας πανίδας, ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών, καταφυγίων άγριας ζωής και πεστροφογεννητικών σταθμών.
θ) Την αγορά ή απαλλοτρίωση δασών και εκτάσεων που βρίσκονται εντός δασών.
ι) Τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων δασοπονικού και περιβαλλοντικού εν γένει ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων για την άγρια πανίδα και την αυτοφυή χλωρίδα και των βιοτόπων.
ια) Τη χρηματοδότηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης δασικών υπαλλήλων, δασεργατών και ασχολούμενων με τη δασοπονία, καθώς και προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης του κοινού.
ιβ) Την καταβολή εισφορών της χώρας για τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και συμβούλια, την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής ή και τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που εγκρίνονται και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (LIFE + E.O.X κλπ),
ιγ) Την προμήθεια επιστημονικών συγγραμμάτων, βιβλίων και περιοδικών.
ιδ) Τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων και την έκδοση εντύπων σχετικών με τη δασοπονία, την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, το περιβάλλον και την άγρια ζωή..
ιε) Την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς, υποδοχής, περίθαλψης, διατροφής, επαναπατρισμού και επανεξαγωγής των ειδών της άγριας πανίδας, καθώς και των κατασχεθέντων ειδών αυτής και της αυτοφυούς χλωρίδας.
ιστ) Την κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δασολογίου και τη χρηματοδότηση της σύνταξης και αναθεώρηση θεματικών χαρτογραφήσεων και απογραφής δασών και την προμήθεια του αναγκαίου χαρτογραφικού υλικού, δορυφορικών δεδομένων και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.
ιζ) Την υποστήριξη του αντικειμένου της δασοπροστασίας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 36 του Ν. 1845/1989 (ΦΕΚ 102 Α') και στο άρθρο 58 του Ν. 2637/ 1998.
ιη) Την ίδρυση και λειτουργία κρατικών δασικών βιομηχανιών.
ιθ). Την εκπόνηση δασοπονικών μελετών δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. Δ. 86/1969.
κ) Την εκπόνηση μελετών για την κατασκευή των πάσης φύσεως δασοτεχνικών έργων και την εκτέλεση εργασιών προστασίας και ανάπτυξης των δασών και δασικών εκτάσεων, (όπως ανόρθωση υποβαθμισμένων, διενέργεια αναδασώσεων, δασικά φυτώρια, σποροσυλλογή, σποροπαραγωγές συστάδες και σποροπαραγωγοί κήποι, Τράπεζας Δασικών Γενετικών Πόρων, αντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών, διάνοιξη, βελτίωση και συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου, βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων, ίδρυση χώρων αναψυχής, προστασία και ανάδειξη των εθνικών δρυμών, των αισθητικών δασών και των μνημείων της φύσης, ίδρυση και λειτουργία εκτροφείων και καταφυγίων άγριας ζωής και ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών και πεστροφογεννητικών σταθμών κ.λ.π.).
κα) Την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων και την εκτέλεση έργων, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από διεθνείς συμβάσεις.
κβ) Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων αναγκαίων για τον σχεδιασμό της δασικής πολιτικής καθώς και για την εκπόνηση εθνικών δασικών προγραμμάτων .
κγ) Την κάλυψη αποζημιώσεων που καταβάλλονται στους διακατόχους για τα δικαιώματα διακατοχής επί δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, όπως προβλέπεται στην παρ.1 άρθρο 13 του Ν.3208/2003.
κδ) Την προμήθεια ηλεκτρομηχανικού κλπ εξοπλισμού και την εξυπηρέτηση των ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών, των εκτελούμενων έργων και εργασιών των Δ/νσεων Δασών της Κεντρικής υπηρεσίας της Ειδικής Γραμματείας Δασών και των Περιφερειακών Δασικών υπηρεσιών και την κάλυψη πάσης φύσεως διοικητικών κλπ δαπανών των προαναφερόμενων υπηρεσιακών μονάδων που σχετίζεται με την υποστήριξη του έργου τους.

6. Όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναφέρονται οι φράσεις «Υπουργός Γεωργίας» ή «Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» νοείται ο «Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ενώ όπου αντίστοιχα στις διατάξεις αυτές αναφέρεται το «Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών (Κ.Τ.Γ.Κ.& Δασών)» για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν δραστηριότητες στα δάση – θήρα, νοείται το «Πράσινο Ταμείο (Π.Τ). (προσοχή εδώ έχουν κάνει λάθος)


Προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
7. Το άρθρο 8 του ν 3208/2003 (ΦΕΚ 303Α/2003) καταργείται


Άρθρο 13 . Κατάρτιση και κύρωση των δασικών χαρτών
Θα θέλαμε πραγματικά να γνωρίζουμε ποιες υπηρεσιακές ανάγκες ή τεχνικά κριτήρια οδήγησαν στη διαμόρφωση των διατάξεων του άρθρου αυτού με το οποίο αλλάζει ολοκληρωτικά το νομικό καθεστώς σύνταξης, ανάρτησης και κύρωσης των Δασικών Χαρτών. Θεωρείται επαρκές να προβάλλεται το αιτιολογικό της υποστελέχωσης της δασικής υπηρεσίας για να καταργηθούν τα άρθρα 27 και 28 του Ν. 2664/1998, τα οποία ποτέ δεν πρόλαβαν να δοκιμαστούν στην πράξη .
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις , κυρίως για τους δασικούς χάρτες υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο τη Δασική Υπηρεσία, της αφαιρούνται αρμοδιότητες και παραδίδονται ουσιαστικά οι διαδικασίες όλων των σταδίων του Δασικού Χάρτη στην Κτηματολόγιο ΑΕ και σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία.
Ουσιαστικά τόσο με το νόμο 3208/2003 όσο και με ο νόμο 3818/2010 έχουν προηγηθεί αλλαγές στο νόμο 2664/1998. Ο νόμος 3208 /2003 (άρθρο 5) επαναλαμβάνοντας τη διατύπωση του ν.2664 συμπλήρωσε ορισμένες διατάξεις και παράλληλα επαναδιατύπωσε άλλες παραλείποντας κάποια στοιχεία (π.χ τα βιβλία των δασικών υπηρεσιών (που προβλέπονταν από σχετικό Π.Δ 6-9-1931) που επαληθευμένα επί του εδάφους αποτελούσαν στοιχεία του δασικού χάρτη.
Ο νόμος 3818/2010 στο άρθρο 9 έδωσε τον ίδιο περίπου ορισμό για τον προσωρινό δασικό χάρτη και θέσπισε (με τα άρθρα 5 και 8) ρυθμίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις καμένες περιοχές. Κοινή συνιστώσα όλων αυτών των αλλαγών στο νομικό πλαίσιο είναι η σταδιακή μεταβίβαση της αρμοδιότητας για τη σύνταξη των δασικών χαρτών στην Κτηματολόγιο Α.Ε.
Αυτό γίνεται με έμμεσο τρόπο και με την παγιωμένη διατύπωση ότι ¨σε περίπτωση αδυναμίας των δασικών υπηρεσιών να εκτελέσουν τις εργασίες σύνταξης των δασικών χαρτών τότε αυτοί με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ανατίθενται σε μελετητικά γραφεία ενώ στην περίπτωση που μια περιοχή κηρύσσεται υπό κτηματογράφηση, αν δεν ανατεθεί το έργο των δασικών χαρτών σε ιδιώτες μελετητές, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας μέσα σε τριάντα ημέρες από την κήρυξη της περιοχής σε κτηματογράφηση, τότε ανατίθεται το έργο από την κτηματολόγιο Α.Ε.¨
Εμείς δεν θεωρούμε τυχαίο ότι όλες οι αναθέσεις των δασικών χαρτών μέχρι σήμερα έχουν γίνει με τη διαδικασία που προαναφέραμε.
Όπως επίσης δεν είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα δεν εγκρίθηκε κανένα επιχειρησιακό σχέδιο για τη σύνταξη δασικών χαρτών, παρά το ότι στην 4Η προγραμματική περίοδο η Υπηρεσία μας υπέβαλε σχετικό πρόγραμμα, το οποίο κόπηκε αναιτιολόγητα από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής.
Η ίδια πρακτική ακολουθείται και στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου που συζητείται .
Το σχέδιο νόμου στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 13 επαναλαμβάνει ισχύουσες διατάξεις .
Στην παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου πρέπει να διορθωθεί η διατύπωση ¨Διεύθυνση Δασών της Περιφέρειας στο Νομό¨ με την ορθή ¨Δ/νση Δασών του Νομού στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση ¨. (αυτό πρέπει να γίνει σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται αναφορά αυτής της διοικητικής βαθμίδας)
Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι , ¨αν η κατάρτιση του δασικού χάρτη δεν μπορεί να γίνει από την αρμόδια Δ/νση Δασών τότε μπορεί να ανατίθεται σε μελετητικά γραφεία της κατηγορίας 24 υπό τις οδηγίες, την επίβλεψη και τον έλεγχο της Δ/νσης Δασών. Ενώ επιτρέπεται η ανάθεση στα ίδια γραφεία εργασιών που σχετίζονται με τη διόρθωση και συμπλήρωση του δασικού χάρτη καθώς και την καταχώρηση και την προετοιμασία εξέτασης των αντιρρήσεων από τις επιτροπές του άρθρου 18.
Για τις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση (ακολουθείται η ίδια πρακτική ) δηλαδή αν δεν εκδοθεί μέσα σε τριάντα μέρες η απόφαση του Υπουργού για την ανάθεση των εργασιών σύνταξης των δασικών χαρτών από τις δασικές υπηρεσίες στις περιοχές που κηρύσσονται υπό κτηματογράφηση, τότε μπορεί αυτές να ανατίθενται από την κτηματολόγιο Α.Ε.
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βέβαια δεν χρειάζεται να περιμένει αυτή τη ρύθμιση . Ήδη με την αριθμ. 27826/28-6-2010 απόφασή της Υπουργού, κήρυξε όλη τη χώρα υπό κτηματογράφηση. (…) Αφού λοιπόν το ίδιο το υπουργείο δεν ανέθεσε μέσω των δασικών υπηρεσιών το έργο των δασικών χαρτών και ήδη πέρασε ένας μήνας από την έκδοση της παραπάνω απόφασης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το έργο μπορεί και τυπικά να ανατεθεί από την κτηματολόγιο Α.Ε . Συνεπώς μάλλον η συζήτηση σήμερα έχει χάσει τη σημασία της
Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε ούτε με αυτές τις πρακτικές ούτε και με αυτές τις ρυθμίσεις . Εκφράζουμε λοιπόν την κάθετη διαφωνία μας στο να ανατίθεται το έργο της σύνταξης των δασικών χαρτών ουσιαστικά σε ορισμένα μελετητικά γραφεία τα οποία όχι μόνο θα συντάσσουν τους χάρτες, αλλά θα αναλαμβάνουν την υποστήριξη του ελέγχου για τυχόν σφάλματα, θα κάνουν τη διόρθωση, θα προχωρούν στην ανάρτηση και την παραλαβή των αντιρρήσεων, θα εισηγούνται στις Επιτροπές για την αποδοχή ή την απόρριψη των αντιρρήσεων, θα διορθώνουν τους χάρτες σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών και τελικά θα τους παραδίδουν στη δασική υπηρεσία μόνο για κύρωση.
Θεωρούμε ότι με τη διαδικασία αυτή όχι μόνο δε διασφαλίζεται η προστασία των δασών και της δημόσιας περιουσίας αλλά δεν εκπληρώνεται ούτε και στοιχειωδώς η συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας για τη σύνταξη από την ίδια των δασικών χαρτών.

Άρθρο 15 : Δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων
Επί του άρθρου 15 έχουμε να παρατηρήσουμε ότι ο διαχωρισμός του δικαιώματος άσκησης αντιρρήσεων για τις δασικές και τις μη δασικές εκτάσεις, εμπλέκοντας εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα, θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα καθυστέρησης και νομικών ερμηνειών, από αυτά που σαν πρόθεση έχει να μειώσει. Επιπλέον ο έλεγχος του τίτλου ιδιοκτησίας, θα αποτελεί μια καταρχήν απόδειξη του ιδιωτικού εμπράγματος δικαιώματος σε δασική έκταση, ανεξάρτητα της τύχης των αντιρρήσεων. Στο δασικό χάρτη μας ενδιαφέρει μόνο ο διαχωρισμός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία και όχι ιδιοκτησιακά ζητήματα.
Επίσης οι 45 ημέρες που δίνονται ως προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι μάλλον μικρή αφού απαιτείται προηγουμένως να ενημερωθούν οι πολίτες, να συντάξουν τοπογραφικά διαγράμματα με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87 (δεν αναφέρεται) να συγκεντρώσουν τα στοιχεία για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος τους και να καταβάλλουν το παράβολο που προβλέπεται. (Δεν αναφέρεται αν πρέπει να πληρώσουν παράβολο και αυτοί που θα προσπαθήσουν να κατοχυρώσουν δημόσια περιουσία και έχουν το δικαίωμα εκ του Συντάγματος (άρθρο 24 παρ. 1) που αναφέρει ότι «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός.»)

Άρθρο 16 : Διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων
Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται εκτός των άλλων, δικαίωμα υποβολής των αντιρρήσεων στην έδρα της Περιφερειακής Δασικής Υπηρεσίας που τον ανήρτησε (!!!)

Άρθρο 17 : Επεξεργασία αντιρρήσεων και κύρωση δασικού χάρτη
Το άρθρο δεν ορίζει ποια είναι η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των αντιρρήσεων, ειδικά σχετικά με την ύπαρξη ή μη εννόμου συμφέροντος, ώστε να αφαιρεθούν από το σώμα του Δασικού χάρτη. Όταν οι αντιρρήσεις είναι 2.000 ή 10.000 τότε η προθεσμία των 40 ημερών που δίνεται στην Δασική υπηρεσία για παραλαβή, αρχειοθέτηση, εξέταση και αποδοχή ή απόρριψη των αντιρρήσεων, καθώς και διόρθωση και προετοιμασία του χάρτη είναι μάλλον πολύ μικρή ή ανεπαρκής. Αστεία είναι και η διαδικασία αυτή της κύρωσης Δασικών χαρτών ημιτελών, διάτρητων και φυσικά απαξιωμένων από αυτή την διαδικασία.
Δεν νοείται τμηματική κύρωση του δασικού χάρτη παρά μόνο όπως αυτός προκηρύχθηκε και όταν μάλιστα προβλέπεται χρονικό όριο 4 μηνών για την εξέταση των αντιρρήσεων.

Άρθρο 18 : Επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων
Η επιτροπή εξέτασης των αντιρρήσεων έχει καθαρά επιστημονικό και τεχνικό έργο . Η Επιτροπή δεν μπορεί να είναι απλά υπάλληλοι ή δικηγόροι, αλλά πρέπει να έχει σχετική εμπειρία. Το ζητούμενο στην περίπτωση των δασικών χαρτών είναι η φωτοερμηνεία και ο ορισμός του δάσους και αυτό μόνο έμπειροι Δασολόγοι το αντιμετωπίζουν ικανοποιητικά.
Ούτε ο χρόνος των 4 μηνών είναι αρκετός, ειδικά αν πρόκειται για την Αττική με πλήθος αυθαιρεσιών και καταπατήσεων. (παρ. 1)
Επισημαίνουμε ότι στο ν.3818/10 είχε προβλεφθεί συμμετοχή συνταξιούχου δικαστικού, που τελικά οδήγησε σε αποτυχία της διάταξης πριν καν εφαρμοστεί.
Προτείνεται η σύνθεση της επιτροπής να είναι δυο δασολόγοι και ένας εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Επίσης θέλω να καταθέσω την αντίρρησή μας για την ¨κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα ¨διάθεση υπαλλήλων¨. Αυτή η τακτική όποτε εφαρμόστηκε στο παρελθόν προκάλεσε σοβαρότατες αδικίες σε βάρος συναδέλφων και λειτούργησε τελικά σαν εργαλείο διώξεων
(Στην παρ. 5 αναφέρεται ότι για την εξέταση των αντιρρήσεων υποβάλλεται από τη Διεύθυνση Δασών εισηγητικό υπηρεσιακό σημείωμα «Για την υποβολή του σημειώματος αυτού το ιδιωτικό γραφείο δασικών μελετών που κατάρτισε τον δασικό χάρτη ή η «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ» στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13, παρέχουν στη Διεύθυνση Δασών κάθε σχετικό έγγραφο ή στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους». Από αυτή την διατύπωση συνάγονται τα εξής :
 Καμία Διεύθυνση Δασών δεν πρόκειται να συντάξει κανένα Δασικό χάρτη.
 Τα στοιχεία για την σύνταξη των Δασικών χαρτών θα τα έχουν τα ιδιωτικά γραφεία δασικών μελετών που κατάρτισαν τον δασικό χάρτη και θα τα δίνουν στο δημόσιο (Διεύθυνση Δασών) για να υποστηρίξει τα δικαιώματά του.
 Τα ιδιωτικά γραφεία δασικών μελετών που κατάρτισαν τον δασικό χάρτη, θα κληθούν να παράσχουν και άλλες υπηρεσίες για τις περιοχές που συνέταξαν Δασικό χάρτη. Δασικό χάρτη στην Ελλάδα συνέταξαν συγκεκριμένα γραφεία.
(παρ. 5))

Στην παρ. 8 αναφέρεται ότι «Κατά τη διαδικασία των αντιρρήσεων δεν εξετάζονται θέματα ιδιοκτησίας, παρά μόνο στο μέτρο που αυτό είναι αναγκαίο για την απόδειξη του εννόμου συμφέροντος». Αυτή η επιλογή περιέχει μια σημαντική αντίφαση, που συνίσταται στην έμμεση παραδοχή πως υπάρχουν δικαιώματα του ιδιώτη, εάν γίνεται δεκτή η αντίρρησή του. Για να αποφευχθεί αυτή η εμπλοκή θα πρέπει να επαλειφθεί η απαίτηση απόδειξης εννόμου συμφέροντος από τους υποβάλλοντες αντιρρήσεις κατά του χάρτη,
Με τον τρόπο αυτό θα απαλλαγεί η Επιτροπή από τις διαδικασίες κρίσης επί των προσκομιζόμενων στοιχείων, αλλά θα προφυλαχθεί και η διαδικασία από προσφυγές σε δικαστήρια, σε περίπτωση απόρριψης. (παρ. 8)

Άρθρο 19
Το κείμενο θέλει διορθώσεις για την ορθή απόδοση των εννοιών . Δεν υπάρχουν «όρια τμημάτων» και «δασικές περιοχές», αλλά όρια εκτάσεων και δασικές εκτάσεις. Επίσης κάποιος θα πρέπει να εξηγήσει τι σημαίνει, στην διαδικασία διόρθωσης του Δασικού χάρτη ο όρος «εμφιλοχώρησε πλάνη της Διοίκησης σχετικά με την αποτύπωση της θέσης».

Άρθρο 22
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 22 να διαμορφωθεί ως εξής:
Το ανωτέρω τέλος διατίθεται εξ ολοκλήρου για την κάλυψη της δαπάνης κύρωσης των δασικών χαρτών. Εφόσον δεν επαρκεί επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό και άλλοι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών, εφόσον η σύνταξή τους έγινε από τις Δ/νσεις Δασών του Νομών της οικείας Αποκεντρωμένης διοίκησης ….

Άρθρο 24
- δεν περιλαμβάνονται τα δάση στους οικισμούς αλλά οι οικισμοί στα δάση.
- Αναφέρονται οι εκτάσεις που εμπίπτουν στη δασική νομοθεσία ως δασικές αλλά οι δασικοί χάρτες από ότι γνωρίζω δεν ξεχωρίζουν δάση από δασικές εκτάσεις.
στην παρ. 2 : Για τις δασικές (?) εκτάσεις που βρίσκονται εντός διαμορφωμένων οικισμών, χωρίς εγκεκριμένο Σχέδιο πόλης, προβλέπεται μια διαδικασία, εκτός Δασικών χαρτών, για την «Ρύθμιση», υποτίθεται, της υπάρχουσας κατάστασης. Αυτή είναι μια καινοφανής και επικίνδυνη διαδικασία που προσπαθεί να νομιμοποιήσει κυρίως παράνομα κτίσματα και καταπατήσεις. Γίνεται αναφορά σε «ενδιαφερόμενους» και νομιμοποίησή τους να ζητήσουν, υποτίθεται με χαρτιά , την ένταξή τους σε σχέδιο πόλης. Η φράση κλειδί της «Νομιμοποίησης είναι εάν «ο δασικός χαρακτήρας της περιοχής έχει μεταβληθεί με πράξεις της Διοίκησης που δεν έχουν ακυρωθεί ή ανακληθεί».
Αυτή η διαδικασία είναι Αντισυνταγματική και συνιστά επιβράβευση καταπατητών και παρανομούντων. (παρ. 2)
Η αναφορά στην παρ. 4.β.αα. ότι θα επιβάλλονται «αυστηροί όροι και περιορισμοί δόμησης των πολεοδομούμενων τμημάτων για την προστασία και την ανάδειξη της δασικής βλάστησης» μοιάζει με αστείο. (παρ. 4.β.αα.)
Το άρθρο 24 ελέγχεται ως προς την συνταγματικότητά του (άρθρο 117 συντάγματος).

Άρθρο 25
Στην παράγραφο 1, περίπτωση γ) υπάρχει η διατύπωση ότι το Τεχνικό συμβούλιο Δασών αποφασίζει: αα) ……….. και ββ) για τον ειδικότερο χαρακτήρα κατά τις παραγράφους 1,2,3,4 και 5 του Ν.998/79, των περιοχών που αποτυπώνονται σε δασικό χάρτη, μέχρι την κατάρτιση και τήρηση του δασολογίου.
Εδώ υπάρχει μια αντίφαση με το άρθρο 20 που η σύνταξη του δασολογίου γίνεται από τις Δ/νσεις Δασών. Συνεπώς τι νόημα έχει η περίπτωση γ)ββ του άρθρου 25 ποιες υποθέσεις αφορά , πως αυτές φτάνουν στο τεχνικό συμβούλιο και με ποια διαδικασία;
Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι η αλλαγή του ρόλου του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών και η μετατροπή του σε όργανο υλοποίησης υπουργικών επιθυμιών κάνοντας ακόμα και χαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων !

Στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι «Σε αυτοτελή μερίδα του Δασολογίου καταχωρίζονται οι δημόσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις της περιπτώσεως β της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 998/1979». Όμως και αυτό είναι λειψό αφού οι χορτολιβαδικές εκτάσεις πρέπει να καταχωρούνται υποχρεωτικά στους Δασικούς χάρτες
Πρέπει να προβλεφθεί η αποτύπωση των λεγόμενων χορτολιβαδικών εκτάσεων (παρ. 6β & 6γ, άρθρου 3 του ν. 998/79) στο δασικό χάρτη για λόγους προστασίας του ίδιου του πολίτη, ώστε να του δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων για το χαρακτήρα τους και να μην εγκλωβιστεί σε τετελεσμένα γεγονότα, αφού αυτές θεωρούνται δημόσιες εκτάσεις.

Επειδή θεωρούμε ότι όλο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου που αφορά την αναθεώρηση του πλαισίου για τους Δασικούς χάρτες (άρθρα 13 έως και 26) είναι απαράδεκτο, ζητάμε την απόσυρση των διατάξεων αυτών, τη σύνταξη νέου σχεδίου νόμου για τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο με βάση τις προτάσεις της αρμόδιας υπηρεσίας , των συνδικαλιστικών οργάνων και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου αλλιώς θα είναι βαρύ το τίμημα για τα δαση και τη δημόσια περιουσία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ.Δ.Υ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr