Κυρίως ¶ρθρο

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ – ΘΕΡΟΣ 2010
ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ


Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο
(Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.05΄, στην Αίθουσα «Προέδρου Αθανασίου Κων. Τσαλδάρη» (223) του Μεγάρου της Βουλής, συνεδρίασε η Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Ιωάννη Δριβελέγκα, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (Ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων – 2η συνεδρίαση).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Αναπληρωτής Υπουργός και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Νικόλαος Σηφουνάκης και κ. Ιωάννης Μανιάτης, αντίστοιχα καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έκανε την α΄ ανάγνωση των καταλόγων των μελών της Επιτροπής.
Παρόντες ήταν οι Βουλευτές κ.κ.:


ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Θα δώσω τον λόγο στους φορείς για πέντε λεπτά, με μια μικρή ανοχή, γιατί υπάρχει και περιορισμός χρόνου στην λειτουργία της Επιτροπής. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι συνάδελφοι Βουλευτές για ενδεχόμενες ερωτήσεις.
Τον λόγο έχει ο κ. Μπόκαρης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων): Θα ήθελα να καταθέσω στην Επιτροπή σας ένα πρώτο σχόλιο, ότι στην Ένωση Δασολόγων υπάρχει έντονος προβληματισμός για τη σκοπιμότητα που εξυπηρετεί ένα σχέδιο νόμου το οποίο περιέχει διατάξεις για τη χρηματοδότηση δασικών δραστηριοτήτων από ανταποδοτικά έσοδα των δασών. Έτσι αλλάζει η διαδικασία σύνταξης και κύρωσης των δασικών χαρτών. Για τη διαμόρφωση όμως του νομοσχεδίου δεν ζητήθηκε καν η συμβολή των αρμοδίων δασικών υπηρεσιών, που απ’ ότι γνωρίζω ενημερώθηκαν εκ των υστέρων.
Θα ήθελα να επικεντρωθώ, λοιπόν, σε τρία σημεία των ρυθμίσεων, στη συγκρότηση και λειτουργία της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, στο Πράσινο Ταμείο και στους Δασικούς Χάρτες.
Άρθρο πρώτο. Σκοπός: Δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο ότι προβάλλετε σαν στόχος του νομοσχεδίου την ενίσχυση της ανάπτυξης, στην οποία όμως συνήθως δίνουμε στρεβλό περιεχόμενο και είναι κατανοητό απ’ όλους μας ότι πολλές φορές αντίκειται στην προστασία του περιβάλλοντος. Θεωρούμε ότι η φράση αυτή πρέπει να απαλειφθεί όπου κι αν αναφέρεται στο κείμενο.
Άρθρο δεύτερο. Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής: Με τον τρόπο που συγκροτείτε και προβλέπετε να λειτουργήσει η Επιτροπή, δεν βλέπουμε καμία συνεισφορά στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολίτικης. Αντίθετα με την λειτουργία της ή τις παρεμβάσεις της μάλλον προβλήματα θα δημιουργήσει στη λειτουργία της και στον συντονισμό φορέων που προγραμματίζουν και εκτελούν επιχειρησιακά προγράμματα για το περιβάλλον. Επισημαίνουμε ότι προγράμματα περιβαλλοντικά εκτελεί και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αλλά και άλλα Υπουργεία. Όμως με βάση συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα που εγκρίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τροποποιούνται κάτω από συγκεκριμένες Υπηρεσίες και αφορούν συγκεκριμένους άξονες δράσης.
Έτσι είναι κάτι που δεν επιδέχεται ούτε παρεμβάσεις επιτροπών αλλά ούτε μπορεί να αλλάζει ανά τετράμηνο, παρά μόνο με συγκεκριμένες διαδικασίες. Επομένως, το θέμα της Στρατηγικής Επιτροπής Περιβαλλοντικής Πολιτικής δεν είναι μόνο υπόθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά αφορά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εφόσον επιδιώκετε, λοιπόν, η λειτουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου θα πρέπει να αφορά και τη λειτουργία και τον συντονισμό, μόνο των Δημόσιων Αρχών και να έχει αντίστοιχη σύνθεση και λειτουργία. Δεν μπορεί να συγχέεται ο ρόλος της Επιτροπής που προτείνετε με τη λειτουργία και τον έλεγχο των Δημοσίων Υπηρεσιών, για τις οποίες την ευθύνη λειτουργίας έχουν οι αρμόδιοι Υπουργοί. Πολύ δε περισσότερο, όταν συμμετέχουν στην Επιτροπή που προτείνετε φορείς που δεν έχουν καμία σχέση με το περιβάλλον, ίσα-ίσα ισχύει το αντίθετο.
Με δεδομένη λοιπόν την ανάγκη συνεισφοράς κι άλλων τομέων Υπουργείων στη διαμόρφωση της Εθνικής Περιβαλλοντικής Στρατηγικής, εμείς οι δασολόγοι προτείνουμε, εφόσον θεωρείται σκόπιμο, να δημιουργηθεί ακόμα μια Επιτροπή, διυπουργική επιτροπή για την περιβαλλοντική στρατηγική, στη σύνθεση της οποίας θα συμμετέχουν κατά κύριο λόγο εκπρόσωποι των Υπουργείων.


(Συνέχεια ομιλίας του κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΚΑΡΗ, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων)

Στην σύνθεση της οποίας θα συμμετέχουν κατά κύριο λόγο, εκπρόσωποι των Υπουργείων, που εμπλέκονται με επιχειρησιακά προγράμματα. Η επιτροπή αυτή θα μπορεί να καλεί όποιον θέλει, περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς, αλλά και στόχος της θα είναι η πληρέστερη αξιοποίηση όλων των διατιθέμενων πόρων και η συμπληρωματικότητα στην στρατηγική των δράσεων για το περιβάλλον. Ώστε, τελικά, να διαμορφώνεται ένα σύγχρονο πλαίσιο αναφοράς και μία εθνική στρατηγική, για το περιβάλλον.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 3. Πράσινη πόροι. Στο άρθρο 3, στην παράγραφος 2 του σχεδίου νόμου, ονομάζονται οι πόροι του Ειδικού Φορέα Δασών. Όμως, στο άρθρο 8 του ν. 3208, δεν είναι πλήρες, είναι ελλιπές. Συνεπώς, η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του σχεδίου νόμου, δεν πρέπει να αναφέρει τις διατάξεις του ν. 3208, αλλά πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής: β) έσοδα από όλες τις δασικές και θηρευτικές δραστηριότητες, που προβλέπονται από τη δασική νομοθεσία και περιγράφονται αναλυτικά, στο άρθρο 12 παρόντος. Αυτό, το προτείνουμε, γιατί πρέπει να καταγραφούν όλα τα έσοδα που μπορούν να εισρεύσουν στο Πράσινο Ταμείο, από τις δασικές και θηρευτικές δραστηριότητες.
Στο άρθρο 12 που θα ακολουθήσει, θα αναλυθούν διεξοδικά, όλα αυτά τα έσοδα.
Σε ότι αφορά το άρθρο 5, Σκοπός - Αρμοδιότητες. Προτείνουμε να διαγραφεί η φράση «η ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος» και να προστεθεί στους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου, με ξεχωριστή αναφορά για τα δάση.
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5, εμείς προτείνουμε να αναδιατυπωθεί ως εξής: Σκοπός – Αρμοδιότητες, το Πράσινο Ταμείο το οποίο λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος έχει σκοπό: 1ον) την προστασία του περιβάλλοντος και τη στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας, 2ον) την αξιοποίηση των πόρων που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 8 του παρόντος, 3ον) την οικονομική εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ και σ' αυτό το σημείο μπορεί να βάλει το Υπουργείο, όποιο περιεχόμενο θέλει, 4ον) την οικονομική εξυπηρέτηση της ειδικής γραμματείας δασών και των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5, αυτή η παράγραφος έχει πολύ μεγάλη ανάπτυξη και νόημα, το οποίο είναι ασαφές. Συνεπώς, εμείς προτείνουμε, να καταργηθεί εντελώς αυτή η παράγραφος και αυτά που αναφέρεται στον νόμο να τα συμπεριλάβετε στον κανονισμό λειτουργίας του «Πράσινου Ταμείου» που θα βγει είτε σε ένα προεδρικό διάταγμα ή σαν τριμερής απόφαση και θα περιγράφει ακριβώς, τις αρμοδιότητες του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Μετά την απαλοιφή που προτείνουμε της παραγράφου 2 του άρθρου 5, οι παράγραφοι αναριθμούνται, σε δύο - τρία - τέσσερα - πέντε.
Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που συνδέει το Πράσινο Ταμείο με τις ενεργειακές επιδοτήσεις και αποδίδει τους πραγματικούς στόχους των ρυθμίσεων.
Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 προτείνουμε να καταργηθεί.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 6, Προγράμματα και Δικαιούχοι. Ισχύουν τα ίδια. Αυτή η παράγραφος δεν χρειάζεται και πρέπει να μπει στον κανονισμό της λειτουργίας του ταμείου.
Οικονομική ενίσχυση. Η παράγραφος 1 του άρθρο 9, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί ως εξής, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται θα καθορίζονται κ.λπ., καθορίζεται η λειτουργία, η είσπραξη και η διατήρηση των πόρων της περιουσίας του Πράσινου Ταμείου. Εδώ, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Πράσινο Ταμείο θα λειτουργεί με διπλογραφικό σύστημα, όπως το αναφέρουν και αυτοί του Δ.Ν.Τ. κ.λπ., έτσι όπως είναι η διατύπωση δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα.
Σε ό,τι αφορά το άρθρο 12 και την ρύθμιση θεμάτων του Ειδικού Φορέα Δασών.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Συγνώμη, κύριε πρόεδρε, μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, γιατί δεν μπορούμε να τους ακολουθήσουμε;
Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ κάνω μια έκκληση να του δώσει το λίγο περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε να τον παρακολουθήσουμε, γιατί είναι εξαιρετική η συζήτηση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων): Βιάζομαι γιατί μου δίνετε το συγκεκριμένο χρόνο των πέντε λεπτών και θα πρέπει να μιλάω όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να αναφερθώ σε όλα τα θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν την Πανελλήνια Ένωση των Δασολόγων.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Σας παρακαλώ μην διακόπτεται, κ. Μαγκούφη. Πρώτον, διακόπτεται χωρίς να σας δίνω το λόγο και δεύτερον, υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο, δηλαδή, χρονικός περιορισμός. Πρέπει να τελειώσουμε έως τις 13.00, γιατί πρέπει να παραδώσουμε σε άλλη Επιτροπή την αίθουσα συνεδριάσεων. Πιστεύετε ότι εγώ δεν θα ήθελα να δώσω περισσότερο χρόνο; Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα και σας επαναλαμβάνω ότι θα έχουμε ανοχή με τον χρόνο που δίνουμε σε κάθε φορέα.
Το λόγο έχει ο κ. Μπόκαρης.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων):Σε ότι αφορά την ρύθμιση θεμάτων Ειδικού Φορέα Δασών. Η ένωσή μας από την εποχή του πορίσματος της διακομματικής επιτροπής, ζητά την αυτόνομη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια του τομέα μας. Αυτό δεν διασφαλίζεται με την διατύπωση του άρθρου 12.(πρέπει να προστεθεί ενα δεν)
Προτείνουμε την πλήρη αναμόρφωση του άρθρου 12 και περιγράφοντας αναλυτικά τους πόρους ως εξής: παράγραφος πρώτη, τα έργα και οι εργασίες ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της διαχείρισης και προστασίας του δασικού και θηραματικού πλούτου της χώρας, χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και των εσόδων που Πράσινου Ταμείου χωρίς να αποκλείονται άλλες μορφές χρηματοδότησης. Δεύτερον, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, το νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών», που προβλέπεται στα άρθρα που αναφέρω και θα σας καταθέσω και την εισήγησή μου, μετονομάζονται σε «Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας» και ο υπαγόμενος σε αυτό, ο Ειδικός Φορέας Δασών μεταφέρεται στο Πράσινο Ταμείο.


(Συνέχεια ομιλίας του κ. Νικολάου Μπόκαρη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων)
Τα έσοδα έχουν που έχουν περιέλθει στον Ειδικό Φορέα Δασών συν 120 του Κεντρικού Ταμείου, απ’ της πάσης φύσεως δασικές και … δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων και των ταμειακών υπολοίπων παρελθόντων ετών, καθώς και τα έσοδα από δάνεια, μετοχές, τίτλους, εκποιήσεις κ.λπ, που αφορούν τον ίδιο φορέα, μεταφέρονται στο «Πράσινο Ταμείο».
Τρίτον: Στο «Πράσινο Ταμείο» μεταφέρονται επίσης η κινητή περιουσία και ο μηχανικός εξοπλισμός, καθώς και τα βασικά φυτώρια, τα κτήρια και τα λοιπά αγροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται ως περιουσία του Κεντρικού Ταμείου…
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): κύριε Μπόκαρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το να φτιάξουμε εδώ έναν κανονισμό…
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων): Όχι δεν κάνω κανονισμό, προτείνω να τροποποιηθεί ο νόμος, κύριε Πρόεδρε.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε μιλήσει στην διαβούλευση, μιλήστε για τις γενικές αρχές, πέστε τα πιο σημαντικά. Μη μου λέτε τώρα τις λεπτομέρειες.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων): Θα καταθέσω στην Επιτροπή σας πλήρες κείμενο και στους βουλευτές.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Βεβαίως.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων):Και προχωράω κύριε Πρόεδρε γιατί χάνω τον χρόνο μου.
Στο άρθρο 5 αναφέρω όλους τους πόρους του Ειδικού Φορέα. Στην παράγραφο 6, αναφέρω που διατίθενται αυτοί οι πόροι του Ειδικού Φορέα, αναλυτικότατα, και στο άρθρο 6, πρέπει να το διορθώσετε στο σχέδιο νόμου διότι θα διαμαρτυρηθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι λάθος η διατύπωση, προσθέτω στο άρθρο 7 που λέει ότι το άρθρο 8 του 32/’08 καταργείται και πάμε στην κατάρτιση των δασικών χαρτών. Θα ήθελα πραγματικά να γνωρίζω ποιάς υπηρεσίας ειδικές ανάγκες οδήγησαν στην διαμόρφωση αυτών των διατάξεων. Θεωρεί η Κυβέρνηση επαρκές, να προβάλλει το αιτιολογικό της υποστελέχωσης για να καταργεί διατάξεις που δεν εφαρμόστηκαν ποτέ;
Ουσιαστικά, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, υποβαθμίζεται ακόμα περισσότερο η Δασική Υπηρεσία. Αφαιρούνται αρμοδιότητες και παραδίδονται οι διαδικασίες όλων των σταδίων στην «Κτηματολόγιο Α.Ε» και σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία. Αυτό γίνεται με έμμεσο τρόπο και με την παγιωμένη διατύπωση σε όλους τους νόμους που έχουν αλλάξει τον 2664 ότι σε περίπτωση αδυναμίας των δασικών υπηρεσιών να εκτελέσουν τις εργασίες σύνταξης των δασικών χαρτών, τότε, με απόφαση του Υπουργού, ανατίθενται αυτές οι εργασίες σε μελετητικά γραφεία, ενώ όταν η περιοχή κηρύσσεται σε κτηματογράφηση, τότε το έργο αυτό το κάνει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.».
Σας ενημερώνω, λοιπόν, ότι δεν είναι τυχαίο που μέχρι σήμερα δεν εγκρίθηκε κανένα επιχειρησιακό σχέδιο για τους δασικούς χάρτες ούτε από το πρώην Υπουργείο Γεωργίας ούτε από κανέναν. Επίσης θέλω να πω ότι ήδη το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με την 27826 απόφαση της Υπουργού, κήρυξε όλη την χώρα σε κτηματογράφηση το καλοκαίρι. Επειδή έχει περάσει ένας μήνας, δεν ξέρω για ποιο λόγο συζητάμε τώρα εδώ, αφού τους δασικούς χάρτες θα τους κάνει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Ας βγάζατε μια διάταξη με την οποία να λέγατε ότι μετά την κήρυξη της χώρας υπό της κτηματογράφηση, που δεν υπήρχε κανένας λόγος, την δουλειά θα την κάνει η «Κτηματολόγιο Α.Ε.».
Εμείς, λοιπόν, δεν μπορούμε, κύριε Πρόεδρε, να συμφωνήσουμε ούτε με αυτές τις πρακτικές ούτε με αυτές τις ρυθμίσεις ούτε με αυτές τις μεθοδεύσεις. Εκφράζουμε την κάθετη διαφωνία μας στο να πηγαίνει το έργο των δασικών χαρτών σε ορισμένα μελετητικά γραφεία, τα οποία όχι μόνο θα συντάσσουν χάρτες, θα αναλαμβάνουν την υποστήριξη του ελέγχου για σφάλματα, θα κάνουν την διόρθωση, θα κάνουν ανάρτηση, θα κάνουν παραλαβή αντιρρήσεων, θα εισηγούνται στις Επιτροπές και τελικά θα κάνουν όλο το έργο. Θεωρούμε ότι με την διαδικασία αυτή, όχι μόνο δεν διασφαλίζεται η προστασία των δασών και της Δημόσιας Περιουσίας, αλλά δεν εκπληρώνεται ούτε και στοιχειωδώς η συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας να κάνει δασικούς χάρτες.
Άρθρο 15: Έχουμε αντιρρήσεις και εδώ γιατί εμπλέκονται εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα με το έργο των δασικών χαρτών. Θα περιπλέξουμε σε δίκες, σε προσφυγές και χρονοκαθυστερήσεις, μέχρι να ξεμπλέξουμε ποιος έχει δικαίωμα να ασκήσει αντιρρήσεις. Επίσης και η πρόθεση μου εδώ είναι μικρή – διαδικασία υποβολής εγκρίσεων. Δεν νοείται να μην μπορεί να κάνει αντίρρηση κανείς στην υπηρεσία που μελετά τους χάρτες.
Άρθρο 17. Δεν ορίζει ποια είναι η διαδικασία αποδοχής ή απόρριψης των αντιρρήσεων. Δεν νοείται τμηματική κύρωση του δασικού χάρτη, παρά μόνο προς αυτούς που προκυρήχθη και όταν μάλιστα υπάρχει χρονικό όριο 4 μηνών για την εξέταση των αντιρρήσεων. Επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων. Συμφωνούμε με την σύσταση των Επιτροπών. Εμείς προτείνουμε, δεν θα αναφερθώ στους λόγους λόγω χρόνου, η Επιτροπή να έχει έναν εκπρόσωπο του Νομικού Συμβουλίου και 2 δασολόγους. Δεν χρειάζεται γεωπόνος, ούτε κανένας άλλος. Είναι καθαρά τεχνικό ζήτημα και επιστημονικό.
Άρθρο 22. Προβλέπει ένα Τέλος που θα διατίθεται για τους δασικούς χάρτες. Συμφωνούμε, αλλά αρκεί οι δασικοί χάρτες να έχουν ανατεθεί απ’ τις δασικές υπηρεσίες, διαφορετικά θα βάλουμε τις δασικές υπηρεσίες να εισπράττουν και να κάνει αυτή τη δουλειά η «Κτηματολόγιο Α.Ε.». Διαφωνούμε με την λογική αυτή.
Άρθρο 24 – καίριο άρθρο.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Έχετε ένα λεπτό. Δέκα έχετε μιλήσει μέχρι στιγμής από τα πέντε λεπτά.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΚΑΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων): Με το άρθρο 24, δεν θέλω να το αναλύσω, είναι θέμα συνταγματικότητας, είναι λάθος η διατύπωση. Πιστεύω ότι είναι ένα «πυροτέχνημα» το οποίο θα καταπέσει κάποια στιγμή αργότερα στα Δικαστήρια.
(συνέχεια ομιλίας κ. Νικόλαου Μπόκαρη, Προέδρου Πανελλήνιας Ένωσης Δασολόγων)

Ολοκληρώνω, με το άρθρο 25, το οποίο αλλάζει το ρόλο του τεχνικού συμβουλίου δασών και το μετατρέπει σε ένα όργανο υλοποίησης υπουργικών επιθυμιών, κάνοντας ακόμα και χαρακτηρισμούς δασικών εκτάσεων. Το είδαμε με το νομικό συμβούλιο του Κράτους της προηγούμενης Κυβέρνησης. Εμείς, οι δασολόγοι, επειδή θεωρούμε, ότι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι απαράδεκτο, ζητάμε την απόσυρση των άρθρων 13 έως 26 και να γίνουν νέες διατάξεις, με τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών, των συνδικαλιστικών οργάνων και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Επειδή, μου αρέσει να ανταποδίδω στους φίλους μου τις φιλοφρονήσεις, θα πω στο κ. Μωραΐτη, ότι δεν είναι αυτός υπεύθυνος για τη σύνταξη του νομοσχεδίου, αλλά με τέτοιου είδους νομοσχέδια, δεν θα κάνουν οι δασικοί υπάλληλοι πάρτι, κύριε Υφυπουργέ, αλλά κάποιοι άλλοι. Αυτά, ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω. Θα παρακαλούσα να διανεμηθεί το κείμενο που έχει ο Πρόεδρος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Μόλις το καταθέσει, θα σας διανεμηθεί. Το λόγο έχει ο κ. Γεώργιος Ηλιόπουλος, Αντιπρόεδρος Προεδρείου Αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr