Κυρίως ¶ρθρο

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Συνάδελφοι, με αφορμή την κοινοποίηση ενός Σχεδίου Οργανισμού (αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) η Ένωση μας απέστειλε επιστολή στα συναρμόδια Υπουργεία με την οποία επισημαίνει τα λάθη και τις παραλείψεις (σε κλαδους , αρμοδιότητες και τοποθέτηση προισταμένων οργανικών μονάδων) και ζητά την διόρθωση των σχετικών Προεδρικών διαταγμάτων. Το κείμενο της επιστολής μας ακολουθεί:

Αθήνα 1/12/2010
Αρ.Πρωτ.: 22

Προς : - Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής .
κ.Τίνα Μπιρμπίλη
- Υπουργό Εσωτερικών
κ. Γιάννη Ραγκούση
- Υφυπουργό Εσωτερικών
κ. Γιώργο Ντόλιο
- Υφυπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Θάνο Μωραίτη

- Συμβούλιο της Επικρατείας
Ε΄ Τμήμα
Υπόψη .: κ. Βασιλειάδη
- Ειδικό Γραμματέα Δασών
κ. Αμοργιανιώτη Γεώργιο

Θέμα : Προεδρικά Διατάγματα για τους οργανισμούς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων .
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε για την ολοκλήρωση των σχεδίων οργανισμών που αφορούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Η Ένωση μας, από κοινού με τα άλλα συνδικαλιστικά σωματεία του Τομέα, με παραστάσεις και υπομνήματα, είχε καταθέσει παρατηρήσεις για τους οργανισμούς των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη ένταξή τους στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, γνωρίζοντας το χαρακτήρα των Υπηρεσιών αυτών, σε σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα, αλλά κυρίως σε σχέση με την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας .
Ευελπιστούσαμε ότι πολλές από τις προτάσεις μας θα γινόντουσαν αποδεκτές και ότι παρά τις γενικότερες αλλαγές που επιφέρει το σχέδιο ¨Καλλικράτης¨ στη λειτουργία του Κράτους, η υπαγωγή των Δασικών Υπηρεσιών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις δεν θα διαφοροποιούσε ουσιαστικά την υφιστάμενη διάρθρωση τους και θα έδινε την ευκαιρία για διαρθρωτικές αλλαγές που θα βελτίωναν την άσκηση της δασικής πολιτικής.
O χαρακτήρας των δασών ως δημόσιου αγαθού επιβάλλει ακόμα και υπό τις σημερινές συνθήκες την υιοθέτηση καθετοποιημένων διοικητικών δομών που θα επιτρέπουν την άσκηση άμεσου διοικητικού ελέγχου και θα λειτουργούν με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.
Ιδιαίτερα σήμερα, που, οι δασοπολιτικές προτεραιότητες όπως είναι το έργο των δασικών χαρτών ή η δασοπροστασία και η πρόληψη των πυρκαγιών ακόμη και η απαίτηση για ένα σύγχρονο κοινωνικό ρόλο των υπηρεσιών, επιβάλλουν τη στήριξη σε πολιτικό επίπεδο των ρυθμίσεων που προτείναμε για κάθετη διάρθρωση των περιφερειακών δασικών υπηρεσιών και την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών δεν μπορεί να αγνοεί την κοινωνική απαίτηση για τη λειτουργία σύγχρονων και αποτελεσματικών δημόσιων υπηρεσιών, κάτι, που δεν γίνεται στα σχέδια οργανισμών των αποκεντρωμένων διοικήσεων
Φαίνεται πώς και αυτή τη φορά οι εισηγητές των Π.Δ δεν διδάχτηκαν από τα λάθη και τις παραλείψεις των προηγούμενων διοικητικών μεταρρυθμίσεων. Η προώθηση των διαταγμάτων χωρίς καμιά ουσιαστική συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες που ασκούν τη δασική πολιτική (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής- Ειδική Γραμματεία Δασών) μόνο προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει.
Τονίζουμε ιδιαίτερα το θέμα της συνεργασίας, δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα, αντί τα ΠΔ να τίθενται ανοιχτά σε δημόσια διαβούλευση, με τις συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις του Τομέα, προωθούνται εν κρυπτώ και η όποια προσπάθεια μας για ενημέρωση, συναντά την άρνηση των αρμοδίων υπηρεσιών.
Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμη και με βάση την αποσπασματική ενημέρωση μας (από διαρρέοντα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων) να καταθέσουμε παρατηρήσεις και προτάσεις για τη βελτίωση των σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων και την καλύτερη λειτουργία των Υπηρεσιών που αφορούν, ως ακολούθως και με βάση το Π.Δ για την αποκεντρωμένη διοίκηση της Αττικής για το περιεχόμενο του οποίου λάβαμε γνώση:

¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Άρθρο 7 παρ. Γ. (Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Δασών)
Η Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων με αρμοδιότητα όλη την αποκεντρωμένη διοίκηση θα μπορούσε να είναι ανεξάρτητη Δ/νση υπαγόμενη στο Γενικό Γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης . Το να υπάγεται η Δ/νση Αγροτικών υποθέσεων, στη Γενική Δ/νση Δασών εκτιμούμε ότι δεν εξυπηρετεί κανένα διοικητικό ή άλλο τεχνικό λόγο.

2. Άρθρο 14 (θέσεις μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (οργανικές θέσεις) (προτεινομένη διόρθωση)
Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων
Περιλαμβάνει 103 θέσεις
………………………………………………
……………………………………………..
Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας περιλαμβάνει θέσεις σαράντα επτά (47)
……………………………………………………………….
Κλάδος ΔΕ Δασοφυλάκων περιλαμβάνει πενήντα τέσσερις (54) θέσεις
Επισημαίνουμε ότι ο όρος Γεωτεχνικοί αναφέρεται στο προεδρικό διάταγμα 344 /2000 και αφορά στους Γεωτεχνικούς κλάδους (Δασολόγους, Γεωπόνους Κτηνιάτρους Ιχθυολόγους και Γεωλόγους) οι οποίοι είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών σχολών και δεν αφορά σε κλάδους ΤΕ ή ΔΕ όπως εσφαλμένα αναφέρεται στο σχέδιο Π.Δ που προωθήθηκε .

3. Άρθρο 15 (θέσεις μονίμου προσωπικού κατά κατηγορία και κλάδο (Προσωποπαγείς θέσεις) (προτεινομένη διόρθωση)
Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων
Περιλαμβάνει έξι (6) θέσεις

Κλάδος ΤΕ Τεχνολόγων Δασοπονίας περιλαμβάνει τρεις (3) θέσεις
……………………………………………………………….
Κλάδος ΔΕ Δασοφυλάκων περιλαμβάνει οκτώ (8) θέσεις
* Ισχύει η προηγούμενη παρατήρηση για τον κλάδο ΔΕ Γεωτεχνικών


4. Άρθρο 17 (θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Προσωποπαγείς θέσεις) (προτεινομένη διόρθωση)
Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών – Δασολόγων
Περιλαμβάνει μία (1) θέση

Άρθρο 20
Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων
1. …………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
3. Στη Γενική Δ/νση Δασών και Γεωργικής Ανάπτυξης προίσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Δασολογικού (προτεινομένη διόρθωση)

. Άρθρο 21
Προϊστάμενοι Δ/νσεων
1.…………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
13. Στη Δ/νση Αναδασώσεων προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ δασολογικού (προτεινομένη διόρθωση)
14. Στις Δ/νσεις Δασών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δασολόγων (προτεινομένη διόρθωση)
………………………………………………………………………………………………
16. Στα Δασαρχεία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δασολόγων (προτεινομένη διόρθωση)
Προστέθηκε η παράγραφος 16 η οποία αναφέρεται στους προϊσταμένους των Δασαρχείων)
Άρθρο 22
Προϊστάμενοι Τμημάτων
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………..
11. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών: (προτεινομένη διόρθωση)
α. ……………………………………………………….
β. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
γ. Στο Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
δ. Στο Τμήμα Δασικό προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων .
ε. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
στ………………………………………………………………

12. Προϊστάμενοι Τμημάτων της Διεύθυνσης Αναδασώσεων (προτεινομένη διόρθωση)
α. Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
β. Στο Τμήμα Εκτέλεσης Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
γ. Στο Τμήμα Δασικών Φυτωρίων και Σποροσυλλογής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων ή ΤΕ Δασοπόνων.
δ. …………………………………………………..

13. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων Δασών (προτεινομένη διόρθωση)
α. Στο Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Δασολόγων.
β. Στο Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
γ. Στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων.
δ. …………………………………………………..

14. Προϊστάμενοι Τμημάτων των Δασαρχείων (προτεινομένη διόρθωση)

α. Στα Τμήματα Προστασίας, διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημόσιου Κατηγόρου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ελλείψει αυτών ΤΕ Δασοπόνων.
β. Στα Τμήματα Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ελλείψει αυτών ΤΕ Δασοπόνων.
γ. Στα Γραφεία Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων ή και ελλείψει αυτών ΤΕ Δασοπόνων.
δ. …………………………………………………..
ε. Στα Τμήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ελλείψει αυτών ΤΕ Δασοπόνων.
στ. Στα Τμήματα Προστασίας Δασών και Δημόσιου Κατήγορου προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ελλείψει αυτών ΤΕ Δασοπόνων.
ζ. Στα Τμήματα Ανάπτυξης Θήρας, Ιχθυοπονίας και Δασικής Αναψυχής προΐσταται υπάλληλος των κλάδων ΠΕ Δασολόγων και ελλείψει αυτών ΤΕ Δασοπόνων.
η. …………………………………………………
θ. Στα Δασονομεία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΤΕ Δασοπόνων.
ι. Στα Δασοφυλακεία προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Δασοφυλάκων

Η διατύπωση ¨ελλείψει αυτών¨ για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων τμημάτων στα Δασαρχεία, τεκμαίρεται στο 31447/20-112007 έγγραφο της Δ/νσης Οργανωτικής Ανάπτυξης του Υπ. Εσωτερικών , σύμφωνα με το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει γνωμοδοτήσει σχετικά ότι ¨σύμφωνα με τη συνταγματική αρχή της ισότητας και της αξιοκρατίας στη Δημόσια Διοίκηση είναι επιτρεπτή η πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων από υπαλλήλους κατώτερης βαθμίδας, κατά τη διαβάθμιση που εισάγεται με τον υπαλληλικό κώδικα, κατηγορίας, εφόσον δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων αυτών από υπαλλήλους ανωτερης κατηγορίας (Πρακτικό επεξεργασίας ΣτΕ ΑΡΙΘΜ.235/2005.¨

Σχετικά με το θέμα της κάλυψης των θέσεων προϊσταμένων στις Περιφερειακές; Δασικές Υπηρεσίες, επισημαίνουμε την ιδιαιτερότητα του έργου της δασοπροστασίας την οποία δεν μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να αγνοεί και η οποία οδήγησε την πολιτεία στη θέσπιση των διατάξεων των άρθρων 36, 38 και 39 του νόμου 1845/1989, όπου περιγράφονται τόσο το αντικείμενο της δασοπροστασίας (άρθρο 36) όσο και οι υπεύθυνοι για τη δασική προστασία (κατά το προαναφερόμενο άρθρο) δασικοί υπάλληλοι (άρθρο 38 – υπεύθυνοι για τη δασική προστασία) . Ενώ στο άρθρο 39 αναφέρονται ρητά οι κλάδοι δασικών υπαλλήλων που ασκούν τις αρμοδιότητες δασοπροστασίας (παραθέτουμε το πλήρες κείμενο των άρθρων 36,38 και 39 του Ν.1845/89).

Άρθρο 36 Ν.1845/89 (ΦΕΚ 102/Α) (αντικείμενο της δασοπροστασίας)
1. Αντικείμενο της δασοπροστασίας είναι: α) Η προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων, των δασικών βοσκοτόπων, των ως αναδασωτέων χαρακτηριζομένων εδαφών, των αλσών και πάρκων αναψυχής, των εθνικών δρυμών και αισθητικών δασών, των υπό καθεστώς προστασίας υπαγομένων σπάνιων φυτών της άγριας χλωρίδας και μνημείων της δασικής φύσης από κάθε κίνδυνο από τον οποίο απειλούνται και ιδιαίτερα τις πυρκαγιές, την όξινη βροχή, την παράνομη υλοτομία, εκρίζωση, εκχέρσωση και βόσκηση καθώς και την παράνομη κατάληψη, οικοπεδοποίηση, περίφραξη και ανέγερση κάθε μόνιμου ή πρόχειρου κτίσματος ή παραπήγματος. "β) Η προστασία της πανίδας και των βιοτόπων, η εποπτεία για την τήρηση των περί θήρας κανόνων, η φύλαξη και η άσκηση ελέγχου στις κυνηγετικές περιοχές, η φύλαξη των καταφυγίων άγριας ζωής και των εκτροφείων θηραμάτων, καθώς και η προστασία του αλιευτικού πλούτου των ορεινών ιχθυοτρόφων ρευμάτων και η άσκηση ελέγχου της αλιείας σε αυτά". γ) Η μέριμνα για την καταπολέμηση εντόμων και μυκήτων καθώς και κάθε παθογόνου αιτίας που προσβάλλει τα δάση, τις τεχνικές δασικές φυτείες και γενικότερα τη δασική βλάστηση. δ) Η φύλαξη των δημόσιων δασικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, των δασικών φυτωρίων, των έργων δασικής οδοποιΐας και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων, διευθετήσεως λεκανών απορροής χειμμάρων και βελτίωσης ορεινών βοσκοτόπων, των επιφανειών στις οποίες ενεργούνται δασικές ερευνητικές εργασίες και γενικότερα κάθε έργου δασικής ανάπτυξης και εξυπηρέτησης. ε) Η άσκηση ελέγχου στη διακίνηση των κάθε είδους δασικών προϊόντων και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή παρανομιών κατά τις περί μεταφοράς δασικών προϊόντων διατάξεις. στ) Η περίφραξη δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η τοποθέτηση οροσήμων και ρυθμιστικών, υπομνηστικών και πληροφοριακών πινακίδων και η φύλαξη αυτών από παράνομες μετατοπίσεις και φθορές. ζ) Η παρακολούθηση της σωστής εφαρμογής από τους εκμεταλλευτές των μελετών αντιμετώπισης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, καθώς και η άσκηση ελέγχου για την αποτροπή δυσμενών επιπτώσεων στα δάση από τη λειτουργία μεταλλευτικών, λατομικών και βιομηχανικών εκμεταλλεύσεων. "η) Η άσκηση ελέγχου στην εισαγωγή, διακίνηση, διάθεση στην αγορά και κατοχή όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγόμενων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη, και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και καταστολή των παρανομιών".
Άρθρο:38 - ΔΑΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ"1. Η κατά το άρθρο 16 του παρόντος νόμου δασική προστασία ασκείται στα πλαίσια των οικείων διατάξεων, από όλους γενικά τους δασικούς υπαλλήλους που τοποθετούνται και υπηρετούν στις δασικές υπηρεσίες, εξαιρουμένης της περίπτωσης η' , όπου ο έλεγχος ασκείται από δασικούς υπαλλήλους των κλάδων δασολογικού, δασοπονικού και δασοφυλάκων. 2. Στα πλαίσια άσκησης της δασικής προστασίας, οι δασικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των κατηγοριών α', β', γ', ε' και στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν και υποβάλλουν αρμοδίως πρωτόκολλα μηνύσεως για κάθε παράβαση των δασικών νόμων, να προβαίνουν στην κατάσχεση, των δασικών προϊόντων, όλων γενικά των υπό καθεστώς προστασίας υπαγομένων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας πανίδας και των δειγμάτων αυτών ζώντων ή νεκρών, επεξεργασμένων ή μη που συγκομίζονται ή μεταφέρονται ή συλλέγονται ή συλλαμβάνονται ή διακινούνται ή διατίθενται στην αγορά ή κατέχονται παράνομα, στην κατάσχεση των κατά παράβαση των περί θήρας και ορεινής αλιείας διατάξεων αποκτωμένων θηραμάτων και αλιευμάτων, στην κατάσχεση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παράνομων πράξεων και τη σύλληψη, μεταγωγή και παράδοση όσων παρανομούν στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. …………
Άρθρο: 39- ΔΑΣΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ως δασικοί υπάλληλοι νοούνται οι υπάλληλοι των επόμενων κατηγοριών και κλάδων: α. Κατηγορία ΠΕ, κλάδος ΠΕ2 δασολογικός. β. Κατηγορία ΤΕ, κλάδος ΤΕ2 Τεχνολόγων - δασοπονίας - θηραματοπονίας. γ. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ15 δασοθηροφυλάκων. δ. Κατηγορία ΥΕ, κλάδος ΥΕ7 υπαλλήλων δασοπροστασίας. ε. Κατηγορία ΔΕ, προσωρινός κλάδος ΔΕ19, τεχνικός χειριστών μέσων δασοπυρόσβεσης. στ. Κατηγορία ΥΕ, προσωρινός κλάδος ΥΕ2, χειριστών μέσων δασοπυρόσβεσης. «ζ. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ9 τεχνικών χειριστών μηχανημάτων. η. Κατηγορία ΔΕ, κλάδος ΔΕ6 τεχνικών δομικών έργων.» …………..
Συμπληρωματικά τονίζουμε ότι δια την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων ισχύει και το σχετικό με τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών Προεδρικό Διάταγμα 344/2000 όπου και καθορίζονται αναλυτικά κατά κλάδο Γεωτεχνικών, τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, είτε απασχολούνται στο Δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. (Παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα)

ΠΔ 344/2000 Άρθρο: 3 Απασχόληση γεωτεχνικών στο δημόσιο τομέα Η απασχόληση γεωτεχνικών στο δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται κάθε φορά, διέπεται από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού και από τις ειδικές διατάξεις που κάθε φορά γι' αυτούς ισχύουν.

ΠΔ 344/2000 Άρθρο:10 Επαγγελματικές δραστηριότητες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ Οι δασολόγοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν και ειδικότερα: α) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση, προστασία, αξιοποίηση και ανάπτυξη των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων καθώς και των λοιπών εκτάσεων που διέπονται από τη δασική νομοθεσία. β) Στη θήρα, θηραματική οικονομία, ζωολογικούς κήπους και πάρκα, καταφύγια άγριων ζώων, βελτίωση βιοτόπων, ιχθυοκαλλιέργεια και αλιεία στα ορεινά και ημιορεινά ύδατα, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στη διάγνωση και θεραπεία των ασθενειών των άγριων ζώων και ιχθύων. γ) Στη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ορεινών και ημιορεινών βοσκοτόπων και λειβαδικών εκτάσεων. δ) Στις δασικές μεταφορικές εγκαταστάσεις, στη διακίνηση, επεξεργασία και έλεγχο της ποιότητας και εμπορίας των δασικών και δασογενών γενικά προϊόντων. ε) Σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προστασία, αξιοποίηση και διατήρηση της ισορροπίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στην αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται σ' αυτό. στ) Σε κάθε φύσης εδαφολογικές και εγγειοβελτιωτικές εργασίες δασικού ενδιαφέροντος και στη διευθέτηση των ορεινών λεκανών των χειμάρρων και χειμαρρωδών ρευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης του χιονιού. ζ) Στην ίδρυση και λειτουργία φυτωρίων παραγωγής κάθε φύσης φυτικού υλικού που έχει δασική ή καλλωπιστική αξία, στην εν γένει εμπορία του υλικού αυτού, καθώς και στην παραγωγή και εμπορία σπόρων και φυτευτικού υλικού δασικών και καλλωπιστικών ειδών. η) Σε κατασκευαστικά έργα εξυπηρέτησης γεωργοκτηνοτροφικών -δασικών σκοπών, σε φυτοτεχνικά έργα διαχείρισης, ανάπτυξης και αισθητικής αναβάθμισης πρασίνου εντός και εκτός των πόλεων, καθώς και στη φυτοτεχνική αποκατάσταση πρανών (δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές), φυσικών σχηματισμών (ποταμών, χειμάρρων) και των αρδευτικών δικτύων αυτών. θ) Σε δασικές εκμεταλλεύσεις, βιομηχανίες παραγωγής κατεργασίας και αξιοποίησης προϊόντων του δάσους, εταιρίες, τράπεζες, προγράμματα, καθώς και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με το δάσος και τα προϊόντα αυτού ή το φυσικό περιβάλλον. ι) Στην παραγωγή, τυποποίηση, υποσυσκευασία, άσκηση εμπορίας και διάθεσης φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων, δασικών μηχανημάτων, εργαλείων και σκευών, δασικού ενδιαφέροντος, καθώς και στη χρήση φυτοφαρμάκων για καταπολέμηση εντόμων σε δασικά είδη δένδρων και θάμνων. ια) Στη δημιουργία, ανάπτυξη, διαχείριση και συντήρηση αλσών, πάρκων, δενδροστοιχιών. γηπέδων, παιδικών χαρών και γενικότερα υπαίθριων χώρων αναψυχής και φυτοτεχνικής διαμόρφωσης εντός και εκτός των πόλεων. ιβ) Στην εγκατάσταση και διαχείριση δασοσυστάδων και τεχνητών φυτειών από δασικά είδη σε ορεινές, ημιορεινές και πεδινές περιοχές. ιγ) Στη διαχείριση και προστασία των εθνικών δρυμών, των υγροβιότοπων και κάθε άλλου προστατευόμενου χερσαίου φυσικού οικοσυστήματος, καθώς και στην τουριστική ή άλλη αξιοποίηση των περιαστικών και αισθητικών δασών. ιδ) Στην παραγωγή, τυποποίηση και εμπορία αρωματικών φυτών και των προϊόντων αυτών, καθώς και καρπών του δάσους (αγριοφράουλες, βατόμουρα). ιε) Στην κατάρτιση, εφαρμογή και έλεγχο αναπτυξιακών μελετών και προγραμμάτων νομών, περιοχών και αξιόλογων εκτάσεων δασών ή δασικών εκτάσεων, στην κατάρτιση μελετών για δασικής φύσης επενδύσεις, όπως αναδασώσεις, βιομηχανίες παραγωγής, κατεργασίας και αξιοποίησης των προϊόντων του δάσους, δασικά φυτώρια, καθώς και στον έλεγχο και αξιολόγηση αυτών. ιστ) Στη σύνταξη των δασικών χαρτών, σύνταξη μελετών φωτοερμηνείας και τηλεπισκόπισης, καθώς και στη χρησιμοποίηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) για το χαρακτηρισμό, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων δασικού ενδιαφέροντος για επιστημονικούς, διοικητικούς, δικαστικούς, κτηματολογικούς ή άλλους σκοπούς. ιζ) Στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια - τριτοβάθμια), σε οργανισμούς έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, ποιοτικού ελέγχου και τυποποίησης που έχουν σχέση με χερσαία φυσικά οικοσυστήματα και προϊόντα που παράγονται από τα δάση, σε εταιρίες τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης, σε οργανισμούς και εταιρίες κτηματογράφησης, καθώς και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) όλων των βαθμίδων.

Τέλος με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των Πανεπιστημιακών Σχολών Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, καθορίζεται και το γνωστικό αντικείμενο των αποφοίτων , εν προκειμένω των δασολόγων- περιβαλλοντολόγων, το οποίο συνδέεται με τα επιστημονικά και διοικητικά τους καθήκοντα στη δασική πράξη και ουσιαστικά με την άσκηση της εξουσίας (που παρέχεται σε αυτούς από το Σύνταγμα και το Νόμο) για την προστασία, την αειφορική διαχείριση και την αναπτυξη των δασικών οικοσυστημάτων. Η εξουσία αυτή δεν μπορεί να ασκηθεί από μη γνωρίζοντες το σχετικό επιστημονικό (γνωστικό) αντικείμενο ανεξάρτητα από το επίπεδο σπουδών τους (λοιπούς κλάδους ΠΕ Γεωτεχνικών, Γεωπόνους και Τοπογράφους κλπ) δεδομένου ότι τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων σχολών δεν συμπεριλαμβάνουν σχετικά διδακτικά αντικείμενα. Τυχόν δε αναθεση αρμοδιοτήτων προστασίας ή διαχείρισης των δασών σε αυτούς τους κλάδους θα αποβεί σε βάρος της Συνταγματικής Προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε τους τομείς της σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος .
1. Τομέας συγκομιδής και τεχνολογίας δασικών προϊόντων
Εργαστήρια: Υλοχρηστικής και Δασικής Τεχνολογίας
2. Τομέας Λιβαδοπονίας και άγριας Πανίδας –ιχθυοπονίας γλυκέων υδάτων
Εργαστήρια: Δασικών βοσκοτόπων, Λιβαδικής οικολογίας, Αγριας Πανίδας και ιχθυοπονίας γλυκέων υδάτων
3. Τομέας Δασοτεχνικών και υδρονομικών Έργων
Εργαστήρια: Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων , Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας.
4. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων
Εργαστήρια: Δασικής Βιομετρίας, Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπισης,Δασικής Οικονομικής και Δασικής Πολιτικής και σπουδαστήριο Δασικής Αναψυχής , περιβαλλοντικής Αγωγής και Κοινωνιολογίας.
5. Τομέας Παραγωγής , Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος
Εργαστήρια: Δασικής Βοτανικής –Γεωβοτανικής , Δασικής Γενετικής και βελτίωσης Δασοπονικών ειδών, Δασοκομίας, Υλωρικής Δασικής Εδαφολογίας, Δασικής Πληροφορικής,


Επισημαίνουμε ότι η με τα Π.Δ των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που προωθήθηκαν για επεξεργασία στο ΣτΕ, καταργούνται οι κενές οργανικές θέσεις (που είναι εν δυνάμει πληρωτέες) των Δασικών Υπαλλήλων των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας και αυτό προκαλεί υποβάθμιση των Δασικών Αρχών η οποία αντίκειται στη νομολογιακά παγιωμένη Αρχή του ¨Περιβαλλοντικού Κεκτημένου¨, σύμφωνα με την οποία τα άρθρα 24 παρ.1 και 117 παρ.3 του Συντάγματος , με τα οποία η προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων ως στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος εχει αναγορευτεί σε υποχρέωση του Κράτους, δεσμεύουν το νομοθέτη να θεσπίσει πρόσφορα για το σκοπό αυτό μέσα τα οποία είναι βέβαια δυνατόν να μεταβάλλονται, μόνο όμως υπό την έννοια ότι με την εισαγόμενη νέα ρύθμιση η προστασία των δασών δεν θα καθίσταται λιγότερο αποτελεσματική (πρβλ.Σ.τ.Ε Ολομ. 10/1988))

Συνεπώς είναι άστοχη και παράνομη η πρόβλεψη που έχει εισαχθεί στα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων, για τοποθέτηση σε θέση προϊσταμένων της Γενικής Δ/νσης Δασών, των Δ/νσεων Δασών , της Δ/νσης Αναδασώσεων και των Δασαρχείων καθώς και των αντίστοιχων τμημάτων στη Δ/νση Συντονισμού και επιθεώρησης, στα τμήματα των Δ/νσεων Δασών και στα τμήματα των Δασαρχείων, υπαλλήλων λοιπών κλάδων ΠΕ (Γεωπόνων, Τοπογράφων κλπ) εκτός από Δασολόγων και στα Δασαρχεία, ελλείψει αυτών, Τεχνολόγων Δασοπονίας.


ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΝικόλαος Μπόκαρης Γιάννης Γρίβας


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr