Κυρίως ¶ρθρο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙς ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Θέμα :Διάθεση υπαλλήλων .

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στα πλαίσια της παρ. 3 του άρθρου 18 του νόμου 3889/2010 διέθεσε υπαλλήλους της Ειδικής Γραμματείας Δασών για την εξυπηρέτηση του έργου της κύρωσης των δασικών χαρτών στην Αττική.
Η Ένωσή μας από κοινού με άλλα Σωματεία εργαζομένων, σας είχε γνωρίσει ότι η προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρ. 18 παρ. 3 του ν. 3889/2010 «διάθεση» υπαλλήλων δεν βρίσκει έρεισμα στις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος (αρ. 103 παρ. 4), καθώς και στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, ο οποίος σε καμία διάταξή του δεν προβλέπει την έννοια της «διαθέσεως» των υπαλλήλων.
Επίσης με την μεταγενέστερη, υπ αριθμ. 115464/154/17-3-2011 απόφαση του ΥΠΕΚΑ, καθορίστηκαν τα προαπαιτούμενα (τεχνικά) προσόντα των υπαλλήλων που θα διατίθενται προσωρινά για την υποστήριξη του έργου της κύρωσης των δασικών χαρτών καθώς και τη συγκρότηση των επιτροπών εξέτασης αντιρρήσεων, χωρίς στην παραπάνω απόφαση να ρυθμιστούν με ανάλογο τρόπο τα ανακύπτοντα διοικητικά ζητήματα (διοικητικά κριτήρια) .
Συνεπώς το πρωτογενές διοικητικό ζήτημα των συνταγματικών (;) ρυθμίσεων του άρθρου 18 παρ 3 και 4 του Ν.3889/2010 παραμένει ανοιχτό για την Ένωση μας και πρέπει να λυθεί άμεσα με πρωτοβουλία νομοθετικού περιεχομένου του ΥΠ.Ε.Κ.Α.
Τονίζουμε ότι η προβλεπόμενη στο νόμο 3889/2010 «διάθεση» υπαλλήλων, πέραν του ότι δεν υφίσταται ως έννοια στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, όταν εφαρμόστηκε, (κυρίως για την εξυπηρέτηση γραφείων Υπουργών κλπ) είχε τη σύμφωνη γνώμη των διατιθέμενων (που δεν προβλέπεται και δεν είναι υποχρεωτικό να ζητείται σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη). Επιπροσθέτως, στην περίπτωση αυτή, όταν πρόκειται για διάθεση υπαλλήλων ιδίως εκτός των ορίων του νομού, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση (διότι όπως γνωρίζετε δεν εκδόθηκε ποτέ από το ΓΛΚ η απόφαση για την αποζημίωση των διατιθέμενων), είναι προφανές ότι η αυτή η ¨διάθεση¨ αποτελεί ουσιαστικά μετάθεση των υπαλλήλων και έπρεπε να τηρηθεί διαφορετική διαδικασία, μόνο κάτω από τις προϋποθέσεις – κριτήρια που θέτει το Σύνταγμα και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας .
Πέραν των ανωτέρω, ή σημασία των οποίων έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι κατανοητή) θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 18 παρ.3 και 4, στην πράξη ουσιαστικά ακυρώνονται και δεν μπορούν να εφαρμοστούν, δεδομένου ότι αναφέρονται κυρίως στην κατάρτιση ονομαστικών καταλόγων υπαλλήλων που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α ή σε αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, ή σε νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτό. Επομένως το έργο των δασικών χαρτών ή η ανάρτηση τους που επεκτείνεται ήδη σε όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, θα οδηγήσει στην πλήρη αποδιοργάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Ειδικής Γραμματείας Δασών) διότι ουσιαστικά εκεί επικεντρώνεται ή όποια εφαρμογή τους.
Για τους παραπάνω λόγους, χωρίς να αναιρείται ο κοινός στόχος της κύρωσης των δασικών χαρτών, παρακαλούμε για τη διοικητική διασφάλιση της ανωτέρω διαδικασίας από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος, ακόμη και με την άμεση προώθηση διορθωτικών νομοθετικών ρυθμίσεων για το θέμα αυτό, όπου και μπορούμε να συνεισφέρουμε, αρκεί να υπάρχει η σχετική διάθεση και δέσμευση από πλευράς σας .
Σε διαφορετική περίπτωση και προκειμένου να διασφαλιστούν τα μέλη μας είμαστε αναγκασμένοι σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από θιγόμενα μέλη μας να κινηθούμε δικαστικά για την ακύρωση της .


Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μπόκαρης
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θάνος ΖήσηςΚυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr