Κυρίως Άρθρο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Αγωνιζόμαστε:
1. Για την ενιαία και αδιαίρετη λειτουργία του Τομέα, με πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτοτέλεια και την πλήρη ενσωμάτωση των Κεντρικών και Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών σε ένα Υπουργείο .
2. Για την αύξηση των πόρων για τη δασική ανάπτυξη και προστασία και την αυτόνομη χρηματοδότηση της δασοπονίας με πόρους που θα προέρχονται από όλες τις δασικές δραστηριότητες και τον Τακτικό προϋπολογισμό.
3. Για την κατάργηση του αντιδασικού πλαισίου για τη δασοπροστασία και κυρίως των διατάξεων των ν. 3208/2003 , 3147/2003 του ν.3044/2002 και Νόμος 4519/2018 (Α´ 25) Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις, του Ν. 42802014 και 4135/2014 όπως αυτοί οι νόμοι τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν από την παρούσα Κυβέρνηση
4. Ενάντια στην πολιτική που αποβλέπει στη διάλυση και την υπονόμευση της Δασικής Υπηρεσίας (με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων σε άλλους φορείς) αλλά και για την πλήρη αναδιοργάνωση της, με κάθετη διάρθρωση και ουσιαστικές αρμοδιότητες (φορέας δασοπροστασίας, καθώς και την επιστημονική της στελέχωση και τον εξοπλισμό της.
5. Την ολοκλήρωση του έργου των Δασικών Χαρτών χωρίς εξαιρέσεις από το αντικείμενο του δασικού χάρτη (Οικιστικές πυκνώσεις – ξεχερσωμένα κλπ)
6. Για τον προγραμματισμό και πραγματοποίηση προσλήψεων επιστημονικού προσωπικού στα πλαίσια του έργου των δασικών Χαρτών και του δασολογίου καθώς και τη δασοπροστασία .
7. Την κατάργηση διατάξεων που αναθέτουν τη διαχείριση και έλεγχο της θήρας σε άλλους φορείς και οργανώσεις , πέραν της δασικής υπηρεσίας. Ζητάμε να ανοίξει διάλογος για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τη θήρα.
8. Με όλους τους εργαζόμενους για την ανατροπή της αντεργατικής, αντιασφαλιστικής και αντικοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση με τις υποδείξεις των θεσμών .
9. Την προστασία των μελών μας από αυθαίρετες ενέργειες της διοίκησης που θίγουν την Υπηρεσιακή τους κατάσταση και κινούνται εκτός του ισχύοντος πλαισίου του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (μεταθέσεις, μετακινήσεις, τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης κλπ)
10. Την προβολή του ρόλου του δασολόγου στην ανάπτυξη , την προστασία και τη διαχείριση των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος
11. Την ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς, περιβαλλοντικές οργανώσεις και κοινωνικούς εταίρους για την προώθηση κοινών στόχων σε θέματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων.


Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

1. Εξαίρεση των προγραμμάτων δασοπροστασίας από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς (υπερωριών, εκτός έδρας) που μετατρέπουν τους δασικούς υπάλληλους σε υπάλληλους γραφείου και εμποδίζουν το έργο της δασοπροστασίας.
2. Καθιέρωση αμοιβής για τους δασολόγους που παρίστανται για την προάσπιση των συμφερόντων του Δημοσίου στις διοικητικές επιτροπές και τα τακτικά δικαστήρια, στα πλαίσια του εθνικού κτηματολογίου.
3. Λειτουργία των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) εκτός του ωραρίου εργασίας και καθιέρωση αμοιβής για τους δασολόγους που συμμετέχουν στις Επιτροπές αυτές.
4. Διεκδίκηση σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Γεωτεχνικούς κλάδους του επιδόματος 6 0/00 που επανήλθε για τους μηχανικούς του Δημοσίου.Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr