Κυρίως ¶ρθρο

ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Προς: 1) Τον κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
2) Τον κ. Πέτρο Δούκα, Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών.
Κοινοποίηση:
1) Τον κ. Ευάγγελο Μπασιάκο, Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες.
2) Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3) Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
'Έδρες τους.
--------------------
Των: 1) Πανελλήνιας 'Ένωσης Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ε.Δ.Δ.Υ.), που
εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Xαλκοκονδύλη, αριθμός 31.
2) ΄Ενωσης Ελλήνων Δασοπόνων Δημοσίων Υπαλλήλων (Ε.Ε.Δ.Δ.Υ.), που
εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη, αριθμός 31.
3) Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων Δημοσίων Υπαλλήλων (Π.Ο.Δ.Δ.Υ.),
που εκπροσωπείται νόμιμα και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κουμουνδούρου, αριθμός
37 και.
4) Ένωσης Μονίμων Δασοφυλάκων Β" Ελλάδας (Ε.Μ.Δ.Β΄ Ε.), που εκπροσωπείται
νόμιμα και εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, οδός Αχιλλέως, αριθμός 13 & Τζαβέλλα,
αριθμός 1.
--------------------
Πρόσφατα, με την αριθμ. 230552 και με αριθμό πρωτ. 2/861144-2005, απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και με την υπ. αριθμ. πρωτ. 43966/7-4-2005 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στα πλαίσια συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την με αριθμό 992/2-4-2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταβλήθηκαν τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2342/1995, για το χρονικό διάστημα από την 18η Ιουλίου 1997 έως και την 31 η Δεκεμβρίου 2003, στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους.
Στη συνέχεια, η Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέστειλε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το με αριθμό 64169/15-10-2004 έγγραφό της, που αφορούσε την καταβολή των αναδρομικών ποσών του ίδιου αυτού επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, για το διάστημα από 1-1-2004 και εντεύθεν, στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους καθώς και τη χορήγηση του αυτού παραπάνω επιδόματος και στο μέλλον, με την ενσωμάτωσή του στο μηνιαίο μισθό των δικαιούχων δασικών υπαλλήλων.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν λάβαμε απάντηση για το έγγραφο αυτό από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Εξ ετέρου, ο νυν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ευάγγελος Μπασιάκος, αλλά και ο προηγούμενος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σάββας Τσιτουρίδης, με τα με αριθμούς πρωτοκόλλου 1582/10-11-2004 και 3525/22-7-2004, αντιστοίχως, έγγραφά τους, αφ' ενός ως μοναδικός διάδικος Υπουργός και αφ' ετέρου δεδομένου ότι ακυρώθηκε δικαστικά ολικά πράξη του Υπουργείου τους και, όπως αναφέρουν, έχοντας άμεση γνώση της προσφοράς των δασικών υπαλλήλων στην αναμόρφωση της υπαίθρου και κυρίως της ορεινής, των συνθηκών υπό τις οποίες εργάζονται και των οικονομικών δεδομένων τους αφ' ενός και της ευαισθησίας σας για την άμεση εφαρμογή των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων αφ' ετέρου, αποδέχονται την ως άνω με αριθμό 992/2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και την πλήρη εκτέλεσή της, ήτοι αποφασίζουν α) για το ενιαίο της διαδικασίας εκτέλεσης για όλες τις Δασικές Υπηρεσίες, τόσον της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσον και όλων των Περιφερειών της Χώρας, β) για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών του επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 παρ. 1 του ν. 2342/1995, από 18-7-1997 και εφ' εξής, γ) για τη συνέχιση της καταβολής στο μέλλον του ίδιου επιδόματος και δ) για τους δικαιούχους υπαλλήλους που είναι όλοι οι υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών που ανήκουν στους κλάδους και στις ειδικότητες που ελάμβαναν το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας την 31-12-1996 δηλαδή πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 2470/1997 και επιπλέον ζητούν, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ως αρμόδιο Υπουργείο, να εξαντλήσει κατά προτεραιότητα τις δυνατότητες για:
1) Την άμεση ενσωμάτωση του επιδικασμένου επιδόματος ειδικών συνθηκών στις μισθολογικές καταστάσεις των δικαιούχων.
2) Την επίσης άμεση καταβολή του επιδικασμένου επιδόματος ειδικών συνθηκών από 01-01-2004 μέχρι την ενσωμάτωσή του στις μισθολογικές καταστάσεις .
Σχετικά με το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό θέμα, σας αποστείλαμε προσφάτως το από 7-6-2005 αναλυτικό μας Υπόμνημα, με πλήθος συνημμένων εγγράφων ενώ και παλαιότερα σας είχαμε κοινοποιήσει πληθώρα άλλων εγγράφων στα οποία επισυνάπταμε και λοιπά έγγραφα αναφορικά με την υποχρέωση πλήρους συμμόρφωσης της Διοίκησης προς την άνω με αριθμό 992/2-4-2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, και συνεπώς ζητούσαμε την :
α) καταβολή και των υπολοίπων αναδρομικών ποσών του ίδιου αυτού επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, για το διάστημα από 1-12004 έως σήμερα, στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους και,
β) Τη χορήγηση του αυτού παραπάνω επιδόματος, από σήμερα και εφεξής στο μέλλον, με την ενσωμάτωσή του στο μηνιαίο μισθό των δικαιούχων δασικών υπαλλήλων.
Επειδή μέχρι σήμερα, δεν λάβαμε κάποια απάντησή σας, στα ανωτέρω έγγραφά μας, σχετικά με το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που σας θέσαμε, επανερχόμαστε με την παρούσα και σ α ς δ η λ ώ ν ο υ μ ε τα ακόλουθα:
1) Δεδομένου ότι:
α) Καταβάλατε τα αναδρομικά ποσά του επιδόματος αυτού στους δικαιούχους από 18-7-1997 μέχρι και 31-12-2003, δηλαδή τα καταβάλατε και σε χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 2470/1997, πράγμα που σημαίνει ότι η Διοίκηση δέχεται έμπρακτα ότι το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας των δασικών υπαλλήλων του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.2342/1995 συμπεριλαμβάνεται στα διατηρούμενα επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 10 παρ. 1 περ. α΄ του ίδιου ως άνω Νόμου 2470/1997, όπως σαφώς έκρινε αμετάκλητα και η πιο πάνω με αριθμό 992/2004 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς και η με αριθμό 1202/2003 απόφαση του ΣΤ΄ Τμήματος του ίδιου Δικαστηρίου, που αποτελεί και ουσιαστικό δεδικασμένο που δεσμεύει τη Διοίκηση.
β) Το πιο πάνω επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας του άρθρου 8 πας. 1 του Ν. 2342/1995 καταβλήθηκε στους δικαιούχους αναδρομικά και την 31η Δεκεμβρίου 2003 στο ύψος των 146,74 ευρώ το μήνα, δηλαδή σε ποσό άνω των 53 ευρώ το μήνα και.
γ) Η ισχύουσα από 1-1-2004 διάταξη του άρθρου 8 παρ. Α. 11. περ. δ του Ν. 3205/2003 ορίζει ότι: "Εκτός από το βασικό μισθό του κάθε μισθολογικού κλιμακίου, όπως αυτός ορίζεται στο προηγούμενο άρθρο, χορηγούνται και τα εξής επιδόματα κατά μήνα: Α.... 11. Ειδικών συνθηκών εργασίας, στο οποίο ενοποιούνται τα επιδόματα ανθυγιεινής, επικίνδυνης και ειδικών συνθηκών εργασίας, τα οποία διατηρήθηκαν με την περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α) και αναπροσαρμόστηκαν με την παράγραφο 3 του άρθρου 49 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α ), της περίπτωσης ε" της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και νόμου, καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 80 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239 Α) οριζόμενα ως εξής: α. Της κατηγορίας α', σε είκοσι δύο ευρώ (22 Ε). β. Της κατηγορίας β', σε τριάντα πέντε ευρώ (35 Ε). γ. Της κατηγορίας γ', σε πενήντα τρία ευρώ (53 Ε). δ. Ποσά άνω των πενήντα τριών ευρώ (53 Ε) παραμένουν αμετάβλητα, στο ύψος που αυτά καταβάλλονται την 31-12-2003.'; με συνέπεια την υποχρέωση της Διοίκησης, βάσει αυτής της διάταξης, να χορηγεί το επίδομα αυτό του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.2342/1995 και μετά την 1-1-2004, ως διατηρούμενο κατά τα ανωτέρω με το άρθρο 10 πας. 1 πες. α" του Ν. 2470/1997 επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας και ως καταβαλλόμενο την 31-12-2003 στο ύψος των 146,74 ευρώ το μήνα (άνω των 53 ευρώ/μήνα), παραμένον μάλιστα αμετάβλητο ως προς το ύψος του.
2) Λαμβανομένου υπόψη και του ότι, κατά τη νομοθεσία (άρθρα 95 παρ. 5 Συντάγματος και 50 παρ. 4 Π.Δ. 18/1989) και την πάγια νομολογία (Σ.τ.Ε. 108/1985, 2854/1985, 4097/2001, 3739/1988, 119/1988, 1385/1987, 315/1989 κ.ά.) :
α) Η υποχρέωση της Διοίκησης να συμμορφώνεται με θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και να τακτοποιεί τα προκύπτοντα, από την έκδοση της απόφασης αυτής ζητήματα, δεν υπόκειται σε χρονικό περιορισμό αλλά υφίσταται πάντοτε.
β) Δεν επιτρέπεται με ειδικές νομοθετικές διατάξεις να αλλοιωθεί το περιεχόμενο και να περιορισθεί η έκταση των ενεργειών, στις οποίες οφείλει να προβεί η Διοίκηση, για να συμμορφωθεί προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και,
γ) Η Διοίκηση, συμμορφούμενη με το περιεχόμενο ακυρωτικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, έχει υποχρέωση με θετικές ενέργειές της να χωρήσει στην αναμόρφωση των νομικών καταστάσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο μεταξύ βάσει της πράξης που ακυρώθηκε ή κατά συνέπεια προς αυτήν, ανακαλώντας τις σχετικές διοικητικές πράξεις ή εκδίδοντας νέες, ακόμα και με αναδρομική ισχύ, χωρίς τη νομική πλημμέλεια που διαπιστώθηκε με την ακυρωτική απόφαση, με σκοπό, την καθολική αποκατάσταση των πραγμάτων και ειδικότερα της νομικής κατάστασης των θιγέντων ιδιωτών, στη θέση στην οποία θα είχαν βρεθεί, αν εξ αρχής δεν είχε εκδοθεί η διοικητική πράξη που ακυρώθηκε και την διαμόρφωση νομικής κατάστασης σύμφωνης προς το νόμο, κατά την έννοια της ακυρωτικής απόφασης και χωρίς δέσμευση από το χρόνο που διέδραμε στο μεταξύ, το δε ειδικότερο περιεχόμενο και η έκταση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της Διοίκησης προσδιορίζονται από το αντικείμενο της απαγγελόμενης ακύρωσης, ήτοι από την φύση και το είδος της ακυρούμενης πράξης ή τα νόμιμα στοιχεία που συγκροτούν την παράλειψη, καθώς και από την κρίση ή τις κρίσεις επί των ζητημάτων που εξέτασε και για τα οποία αποφάνθηκε το Δικαστήριο στο αιτιολογικό της απόφασής του, δημιουργώντας ως προς αυτά δεδικασμένο για τη συγκεκριμένη περίπτωση, με συνέπεια η Διοίκηση να υποχρεούται να μην ενεργεί αντίθετα προς όσα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή εν προκειμένω να υποχρεούται να μην εφαρμόζει την κριθείσα αμετάκλητα από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, ως αντισυνταγματική και συνεπώς ανίσχυρη και ανεφάρμοστη, διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α" της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 με την οποία, κατά τα κριθέντα με δύναμη δεδικασμένου δεσμεύοντας τη Διοίκηση, το επίδομα του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2342/1995, μη νόμιμα, εξαιρέθηκε από τα διατηρούμενα επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας της διάταξης της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997, στην οποία διάταξη παραπέμπει ρητά και η διάταξη του άρθρου 8 παρ. Α. 11. του Ν. 3205/2003 που ισχύει από 1-1-2004, του τελευταίου αυτού Νόμου μη ορίζοντας ονομαστικά τα διατηρούμενα επιδόματα ειδικών συνθηκών εργασίας αλλά παραπέμποντας ως προς αυτά στο Ν. 2470/1997 και.
3) Δοθέντος ότι, μετά την αμετάκλητη και ολική ακύρωση, από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, της μη αποδοχής- απορρίψεως και αρνήσεως ικανοποιήσεως της από 18-7-1997 αιτήσεως των έξι (6) Συνδικαλιστικών Σωματείων των Δασικών Υπαλλήλων, ήτοι της ρητής αρνήσεως του Υπουργείου Γεωργίας, να χορηγήσει, στα μέλη μας, δασικούς υπαλλήλους των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας, το πιο πάνω επίδομα, από 18-7-1997 και στο μέλλον, υφίσταται υποχρέωση της Διοικήσεως, προς πλήρη αποδοχή και ικανοποίηση της από 18-7-1997 κοινής αίτησης των Συνδικαλιστικών Σωματείων των Δασικών Υπαλλήλων, η οποία υποβλήθηκε προς τον Υπουργό Γεωργίας και αρχικά απορρίφθηκε με την ακυρωθείσα ολικώς και αμετακλήτως από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθμ. 22732/2-9-1997 πράξη του Προϊσταμένου της Γενικής Διευθύνσεως Οικονομικής Υποστήριξης και Επιθεώρησης του Υπουργείου Γεωργίας και προς χορήγηση στους δασικούς υπαλλήλους και οδηγούς οχημάτων των Δασικών Υπηρεσιών της Χώρας, του παραπάνω επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, όπως ζητήθηκε με την ανωτέρω, δεσμευτικώς και πλήρως ικανοποιητέα πλέον, από 18-7-1997 κοινή αίτησή μας, δηλαδή προς χορήγησή του από 18-7-1997 και εφ' εξής στο μέλλον, όπως αποδέχεται και ομολογεί και ο μοναδικός διάδικος Υπουργός στην προρηθείσα με αριθμό 43966/7-4-2005 απόφασή του.
Σας καλούμε για ύστατη φορά, να συμμορφωθείτε πλήρως προς την άνω με αριθμό 992/2-4-2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις ακόλουθες απαραίτητες κατά νόμο ενέργειες:
Ι.- Την καταβολή και των υπολοίπων αναδρομικών ποσών του ίδιου αυτού επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας, για το διάστημα από 1-1-2004 έως σήμερα, στους δικαιούχους δασικούς υπαλλήλους και.
ΙΙ.- Τη χορήγηση του αυτού παραπάνω επιδόματος, από σήμερα και εφεξής στο μέλλον, με την ενσωμάτωσή του στο μηνιαίο μισθό των δικαιούχων δασικών υπαλλήλων. Σε διαφορετική περίπτωση, συντελείται παραβίαση:
α) Της προδιαληφθείσας διάταξης του άρθρου 8 παρ. Α. 11. περ. δ του Ν. 3205/2003.
β) Της διάταξης του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος 1975/1986/2001.
γ) Της διάταξης του άρθρου 50 παρ. 4 του Π.Δ. 18/1989 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας".
δ) Της διάταξης του άρθρου 1 του Νόμου 3068/2002 και.
ε) Της διάταξης του άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,
για την οποία παραβίαση υπεύθυνοι, ποινικά και αστικά, έναντι τρίτων, είναι όλα τα υπαίτια πρόσωπα που απαρτίζουν τις Διοικητικές Αρχές που, καίτοι αρμόδιες και υπόχρεες σε πλήρη συμμόρφωση προς την με αριθμό 992/2-4-2004 αμετάκλητη ακυρωτική απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και σε εφαρμογή των αμέσως ανωτέρω διατάξεων, δεν συμμορφώνονται πλήρως προς την απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και δεν εφαρμόζουν τις πιο πάνω διατάξεις.
Ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας, αναμένουμε πρόσκλησή, για την πραγματοποίηση συνάντησης με τις διοικήσεις των Σωματείων μας και σαφή θετική απάντησή επί του παραπάνω θέματος, μέχρι 10 Οκτωβρίου 2005.
Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις των μελών μας, σε όλη την επικράτεια, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου και παράλληλα συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας μπροστά στα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Αχαρνών 2) και Οικονομίας και Οικονομικών (Πανεπιστημίου 37-ΓΛΚ), μέχρι να μας δεχθεί ο αρμόδιος Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Πέτρος Δούκας, στον οποίο εκκρεμεί αίτημά μας για συνάντηση μαζί του, πάνω από έξι μήνες.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα, όπου αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για την επέλευση των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στις εκθέσεις επιδόσεώς του.
Για τα Διοικητικά Συμβούλια
Της Π.Ε.Δ.Δ.Υ.
Ο Πρόεδρος Κων/νος Μπέσης Ο Γενικός Γραμματέας Νικόλαος Μπόκαρης
Της Ε.Ε.Δ.Δ.Υ
Ο ΠρόεδροςΔημήτρης Καψάλης Ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Μιχαήλ
Της Π.Ο.Δ.
Ο ΠρόεδροςΓεώργιος Παπαδιάς Ο Γενικός ΓραμματέαςΑλεξ. Φλώτσιος
Της Ε.Μ.Δ.Β΄.Ε.
Ο ΠρόεδροςΠαν. Τσιλιμίγκρας Ο Γενικός ΓραμματέαςΠαντελής Δούλος


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr