Κυρίως ¶ρθρο

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Το Διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης, συνεδρίασε την 6η Σεπτεμβρίου 2006 στην Αθήνα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στα πλαίσια της ημερήσιας διάταξης αφορούσαν κυρίως στην υλοποίηση στόχων του προγράμματος δράσης (π.χ επανέκδοση του δασολόγου, διαμόρφωση- επικαιροποίηση υπομνήματος προς την πολιτική ηγεσία κλπ) καθώς και τη λειτουργία γραφείου τύπου, σε συνεργασία με έμπειρο δημοσιογράφο, ώστε να προβάλλονται καλύτερα οι θέσεις της Ένωσης..
Για τα θέματα αυτά, αποφασίστηκε να επανεκτιμηθούν οι δυσκολίες υλοποίησης και να κατατεθούν προτάσεις από τα μέλη του Δ.Σ, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της έκδοσης με τη συστηματική και συνεχή υποστήριξη συναδέλφων, που θα αναλάβουν το βάρος της προσπάθειας. Επίσης αποφασίστηκε να επικαιροποιηθεί το υπάρχον υπόμνημα της Ένωσης και να κατατεθούν από τα μέλη του Δ.Σ έγγραφες προτάσεις για τα θέματα που πρέπει να συμπεριλάβουμε.
Εκτός από τα παραπάνω θέματα το Διοικητικό Συμβούλιο ασχολήθηκε διεξοδικότερα με τα τρέχοντα προβλήματα του κλάδου και κυρίως:
1. Τη διαμόρφωση θέσης για το σχέδιο Οργανισμού των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών και την προετοιμασία της συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του ΥΠ.Ε.ΣΔ.Δ.Α
2. Τις μετακινήσεις συναδέλφων στις Περιφέρειες και τις παρεμβάσεις - τρόπο δράσης της Ένωσης.
Για το θέμα των οργανισμών, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέγραψε τις απόψεις των συναδέλφων, όπως μας απεστάλησαν από διάφορες Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, οι οποίες αξιολογήθηκαν και συζητήθηκαν στο Δ.Σ.
Απόφαση:
Αποφασίστηκε να συνταχθεί επιστολή με αποδέκτη την πολιτική ηγεσία του Υπ.Εσωτερικών Δημ.Διοίκησης και Αποκέντρωσης στην οποία να εκφράζεται η αντίθεσή μας στη λογική του προτεινόμενου οργανισμού, δεδομένου ότι αυτός δεν συνδέεται με την πάγια θέση της Ένωσης μας για κάθετη διάρθρωση σε επίπεδο χώρας, αλλά ούτε και διαφαίνεται η δυνατότητα διασύνδεσης των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με την Κεντρική Υπηρεσία , μέσω του προτεινόμενου σχεδίου.
Επίσης στην επιστολή να τονίζεται η ανάγκη αναβάθμισης των Δασικών Υπηρεσιών με την πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων (νομικούς, βιολόγους, κλπ) καθώς και η ανάγκη οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας του Δασικού Τομέα και η ανασύσταση της Γενικής Γραμματείας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος που θα έχει και την ευθύνη χάραξης και υλοποίησης της δασικής πολιτικής.. Επίσης στην επιστολή να συμπεριληφθούν αφού αξιολογηθούν και οι προτάσεις των συναδέλφων .
Για το θέμα των μετακινήσεων συναδέλφων, το οποίο έχει πάρει διαστάσεις (έχουμε περιστατικά κακοδιοίκησης σε όλη τη Χώρα) και με αφορμή τις τελευταίες περιπτώσεις των συναδέλφων από τις Περιφέρειες Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της Κεντρικής Υπηρεσίας, έγινε διεξοδική συζήτηση για τον τρόπο που η Ένωση θα ασκεί την παρεμβατική της δυνατότητα προκειμένου να προστατέψει τους θιγόμενους συναδέλφους.
Η λογική της εκπαραθύρωσης συναδέλφων επειδή δεν ¨συμμορφώνονται με τις υποδείξεις¨, που επιπρόσθετα είναι και παράνομες, μας μεταφέρει σε άλλες εποχές. Η λογική της υποχώρησης σε διαφόρους εξωθεσμικούς κύκλους και η καταρράκωση της διοίκησης μας προβληματίζει. Οφείλουμε να καταδικάσουμε και να καταγγείλουμε αυτές τις πρακτικές..
Απόφαση:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης θα παρεμβαίνει και θα τοποθετείται σε περιπτώσεις που θίγονται τα δικαιώματα των συναδέλφων. Για να γίνεται αυτό, είναι απαραίτητη προυπόθεση να ενημερώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο, είτε από τις Περιφεριακές Επιτροπές, είτε απο τους θιγόμενους συναδέλφους, για το θέμα τους.
Είναι γνωστό ότι οι μεταθέσεις (με ένα νομικό εφεύρημα που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Αττικής) βαφτίζονται μετακινήσεις ώστε να ξεπερνιέται ο Δημοσιουπαλληλικός Κώδικας, και οι συνάδελφοι να μετατίθενται - ¨μετακινούνται¨ στα όρια της Περιφέρειας χωρίς την κρίση του Υπηρεσιακόύ Συμβουλίου. Η πρακτική αυτή προκάλεσε σωρεία προσφυγών, τις οποιες κέρδισαν οι συνάδελφοι που ζήτησαν δικαστική προστασία.. Αυτός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά την αυθαιρεσία. Ασφαλώς η Ένωσή μας θα παρεμβαίνει με επιστολές, διαμαρτυρίες κλπ, τόσο προς τους Γενικούς Γραμματείς όσο και προς την πολιτική ηγεσία του Υπ.Εσ.Δ.Δ.& Αποκέντρωσης για τα θέματα αυτά και θα αναλάβει το βάρος των περαιτέρω συνδικαλιστιών της ενεργειών σε συνεργασία με την ομοσπονδία.
Το θέμα των μετακινήσεων- μεταθέσεων συνδέεται και με τις αλλαγές που προωθούνται στο δημοσιουπαλληλικό Κώδικα αλλά και την τροποποίηση του Ν.2503/97 και έχει τεθεί από την Ένωσή μας από κοινού με την Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ αλλά και τους συλλόγους εργαζομένων στις Περιφέρειες, στην Πολιτική Ηγεσία του Υπ.Εσωτερικών. Είναι κοινή διαπίστωση του δημοσιουπαλληλικού κόσμου ότι οι προταθείσες αλλαγές στο Δημοσιουπαλληλικό Κώδικα δεν βελτιώνουν το απαράδεκτο θεσμικό πλάισιο που ρυθμίζει τα θέματα μετακινήσεων –μεταθέσεων –προαγωγών των υπαλλήλων.
Συνάδελφοι την ίδια μέρα, (6-9-2006) το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κων.Σκιαδά, μετά από αίτημα που απευθύναμε προς τον Υπουργό και το Γενικό Γραμματέα .
Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα εξής θέματα :
1. Μετακινήσεις συναδέλφων –λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών.
Αναγνωρίστηκε το πρόβλημα στις Περιφέρειες, που η δυνατότητα του Γ.Γ είναι περιορισμένη. Εγινε συζήτηση για το θέμα των μετακινήσεων στην Κ.Υ. όπου και θέσαμε για μια ακόμη φορά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εξαιτίας των μετακινήσεων συναδέλφων, μετά από τις εξωθεσμικές παρεμβάσεις παραγόντων των Κυνηγετικών Οργανώσεων που τελικά επέβαλαν την απομάκρυνση των συναδέλφων από τις θέσεις τους.
2. Χρηματοδότηση Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών από τα επιχειρησιακά προγράμματα του Υπουργείου Α.Α & Τροφίμων. (4ο ΚΠΣ )
Ζητήθηκε η αναθεώρηση του πλαισίου χρηματοδότησης του Τομέα, η αποσαφήνιση του τρόπου διαχείρισης των προγραμμάτων και η επαρκής εξασφάλιση πόρων για τα δάση.
3. Ειδικός Φορέας Δασών ( άρθρου 8 του ν.3208/2003)
Ζητήθηκε η ενεργοποίηση του φορέα ο οποίος μέχρι σήμερα δεν έχει ενεργοποιηθεί με ευθύνη του Υπουργού, για λόγους που αδυνατούμε να κατανοήσουμε και τονίστηκε ότι δεν θα μείνουμε αδρανείς σε περίπτωση που δεν υπάρξει σύντομα λύση, για το θέμα αυτό.
4. Δασικοί Χάρτες - Δασολόγιο .
Ζητήθηκε να προωθηθούν οι προδιαγραφές των μελετών που βρίσκονται στο Γραφείο του Υπουργού. Τέθηκαν από το Γ.Γ τεχνικά (!!) και νομικά ζητήματα (αναθεώρηση άρθρου 24 (!!) που παραπέμπουν ουσιαστικά το θέμα στις καλένδες. Επισημάναμε ότι η σύνταξη του δασολογίου αποτελεί για την Ένωσή μας αίτημα πρώτης προτεραιότητας.
5. Διασύνδεση του Υπουργείου με τις Περιφερειακές ΔασικέςΥπηρεσίες ( τεκμηρίωση ανάγκης – τρόποι διασύνδεσης – έλεγχος υπηρεσιών και έργου ).
Μας τονίστηκε ότι υπάρχουν δυσκολίες που αφορούν την αντισυνταγματικότητα (!!) αλλά και αντιδράσεις άλλων Υπουργών για την κάθετη διάρθρωση.
6. Γεωτεχνικό επίδομα (Δικαιώματα Γεωρεχνικών)
Ζητήθηκε ενημέρωση για το στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα. Η απάντηση του Γ.Γ ήταν ότι συντάσσεται η ΚΥΑ για τον προσδιορισμό των πόρων κλπ, με ευθύνη της ΠΟΓΕΔΥ.
7. Αύξηση των τριμήνων.
Ζητήθηκε ενημέρωση για τη δυνατότητα αύξησης των τριμήνων, σύμφωνα με την τελευταία πρόταση των Ομοσπονδιών (50-70 €) . Η απάντηση του Γ.Γ ήταν ότι το θέμα θα συζητηθεί με το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Οι γενικόλογες προσεγγίσεις, η αβεβαιότητα και η έλλειψη πολιτικού στίγματος για την ασκούμενη δασική πολιτική, ήταν καταφανής στη συνάντηση και την καταγγέλουμε. Ομως η ευθύνη είναι αποκλειστικά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος δεν ασχολείται στην πραγματικότητα με τον τομέα .
Η άρνηση του Υπουργού να συναντήσει το Δ.Σ της Ένωσης, ασφαλώς είναι ένδειξη του ενδιαφέροντος του για τα προβλήματα του κλάδου μας . Του υπενθυμίζουμε παλαιότερες πρακτικές προκατόχων του, που όλοι καταδικάζαμε.
Ζητάμε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να ασχοληθεί ουσιαστικά με το Δασικό Τομέα. Να πάψει να αγνοεί την Υπηρεσιακή Ηγεσία και να αναλάβει τις ευθύνες του για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου για τη δασική πολιτική.
Να συνεργαστεί με τους Ομολόγους του Υπουργούς που έχουν τη διοικητική ευθύνη για τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες τόσο για τον Οργανισμό των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, όσο και τη διασφάλιση πόρων για το δασικό τομέα και την ανάπτυξη της ορεινής υπαίθρου χώρας.

Συνάδελφοι,
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιβάλλεται να αναδείξουμε το ρόλο του δασολόγου στην ελληνική κοινωνία, στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η παρεμβατική μας δυνατότητα, η τεκμηρίωση των θέσεων και της συνδικαλιστικής μας στάσης, στηρίζεται στη δική σας συμμετοχή .
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νικόλαος Μπόκαρης
Τηλ: 6937883012


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κων/νος Δημόπουλος
Τηλ: 6947820880


Κυρίως ¶ρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr