Κυρίως Άρθρο

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Η ΕΓΕΝΙΚΑ .
Ομάδα εργασίας :
Το ΓΕΩΤΕΕ συγκρότησε ομάδα εργασίας προκειμένου να υπάρχει πλήρης και τεκμηριωμένη τοποθέτηση του Επιμελητηρίου κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «ΣυμπΝΩΣΗ ΜΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗς ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αθήνα 10/5/2013

Θέμα : Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου «Συμπλήρωση των διατάξεων του Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις»

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :
Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχει κτηματολόγιο. Επίσης είναι και η μοναδική χώρα που δεν έχει οριοθετημένα με έγκυρο και νομικά ισχυρό τρόπο τα δάση της. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη σημασία διότι λόγω της έλλειψης κτηματολογίου για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας έχει θεσπιστεί από το 1836 το υπέρ του δημοσίου μαχητό τεκμήριο κυριότητας για τα δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις.
Οι διατάξεις που αφορούσαν το δασικό κτηματολόγιο ξεκινούν από το έτος 1976 με το νόμο Ν. 248/76 (ΦΕΚ-6 Α/12-1-1976) « Περί φύλλου καταγραφής, Μητρώου ιδιο-κτησίας και οριοθεσίας των Δασικών εκτάσεων και προστασίας των Δημοσίων Δασικών Εκτάσεων». Ο νόμος αυτός, λόγω εμφανών αδυναμιών που αφορούσαν την σύνδεση της μορφής με το εκάστοτε ιδιοκτησιακό καθεστώς κλπ καθώς και λόγω του ότι ακολούθησαν διάφορες τροποποιήσεις του και σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση των Υπηρεσιών, κα-ταργήθηκε στην πράξη .
Ακολούθησε το έτος 1998 ο νόμος Ν. 2664/3-12-98 (ΦΕΚ 275 Α’) « Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις». ο οποίος στα άρθρα 27 και 28 αυτού, καθόρισε τις διαδικασίες κατάρτισης των δασικών χαρτών με τρόπο που ξεπερνιούνταν τα προβλήματα του προηγούμενου αποτυχημένου νόμου για το δασικό κτηματολόγιο. Ο νόμος αυτός θεσπίστηκε λόγω της πραγματικής ανάγκης που όφειλε να καλύψει η πολιτεία σε σχέση με την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, στο οποίο, έπρεπε πρώτα να καταγραφούν με νομικά έγκυρο τρόπο τα δασικά οικοσυστήματα για τα οποία ίσχυε το μαχητό τεκμήριο κυριότητας του Δημοσίου. (*)
* Από το έτος 1999 ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης των δασικών χαρτών όπως προβλεπόταν από το Νόμο 2664/1998 με τη σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών και τη λήψη συμπληρωματικών συνοδευτικών μέτρων για την ενίσχυση των δασικών Υπηρεσιών (σύσταση τμημάτων δασικών χαρτών στις Δ/νσεις Δασών των νομών, προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού για την υποστήριξη του έργου αυτού ). Με βάση τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν δασικοί χάρτες σε περισσότερους από 331 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ που ήταν υπό κτηματογράφηση στα πλαίσια του Εθνικού Κτηματολογίου.
Αιτία για την μη ολοκλήρωση των διαδικασιών ξεκίνησαν με την εφαρμογή του νόμου 2664/98 ήταν η ψήφιση του νόμου 3208/2003 η οποία προκάλεσε πολλές νομικές περιπλοκές (προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας) λόγω της αλλαγής του ορισμού του Δάσους (αλλαγή ισχυόντων κριτηρίων). Εξαιτίας αυτής της αλλαγής του ορισμού ετίθεντο εκτός συνταγματικής προστασίας εκατομμύρια στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων. Το έτος 2005 εκδόθηκε η απόφαση 202/2005 της επιτροπής αναστολών του ΣτΕ και ουσιαστικά μπλοκαρίστηκαν οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών που είχαν γίνει στο πρώτο αυτό στάδιο του Εθνικού Κτηματολογίου, με βάση το νόμο 2664/98, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου και είχε παραπεμφθεί η υπόθεση . Επισημαίνεται ότι το έτος 2013, η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 32/2013 έκρινε ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη, τη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό του δάσους, που όριζε ο νόμος 3208/2003.
Το έτος 2010 με το νόμο 3889/10 (ΦΕΚ 182 Α/14-10-2010) : Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες δια τάξεις» η Κυβέρνηση αναθεώρησε το πλαίσιο σύνταξης, ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών περιορίζοντας το ρόλο της δασικής υπηρεσίας (δηλ την ουσιαστική συμβολή της στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του έργου) . Οι δασικοί χάρτες σύμφωνα με το νέο πλαίσιο ανατίθενται από την Κτηματολόγιο Α.Ε σε μελετητικά γραφεία και οι δασικές Υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να παραλάβουν τα παραδοτέα αφού τα ελέγξουν για την ορθότητα τους. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της ανάρτησης και της υποβολής αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών όπως προβλέπει ο νόμος 3889.2003.
Το έτος 2011 με το νόμο Ν. 4030/11 (ΦΕΚ 249 Α/25-11-2011) “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις”ακολουθεί και άλλη απομείωση αρμοδιοτήτων από τις Δασικές Υπηρεσίες σε ότι αφορά στην ανάθεση, την επίβλεψη, παραλαβή, διόρθωση των δασικών χαρτών και πλέον αυτά ασκούνται στο σύνολό τους από την Κτηματολόγιο Α.Ε. και ιδιωτικά μελετητικά γραφεία

ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ .
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι σήμερα έχουν ανατεθεί δασικές μελέτες (Δασικοί χάρτες) και παραδοθεί οι προβλεπόμενες μελέτες δασικών χαρτών ως εξής .
1.Δασικοί χάρτες σε 331 προκαποδιστριακούς ΟΤΑ . Είναι οι δασικές μελέτες που έχουν παραληφθεί από τις δασικές υπηρεσίες, μετά από ανάθεση μέσω της κτηματολόγιο Α.Ε σε ιδιωτικά γραφεία κατά πρώτη φάση του Εθνικού Κτηματολογίου. Οι μελέτες αυτές πρέπει να διορθωθούν και να γίνουν οι προβλεπόμενες από τις προδιαγραφές και την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, νομοτεχνικές προσαρμογές.
2. Δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν επίσης από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε το έτος 2008 (Διαγωνισμός ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών της 25.9.2008, προϋπολογισμού 4.293.871,30 ευρώ, αποτε-λούμενος από 6 διακριτές συμβάσεις (ΔΧ-01, ΔΧ-02, ΔΧ-03, ΔΧ-04, ΔΧ-05 και ΔΧ-06)
3. Δασικοί χάρτες που συντάχθηκαν επίσης από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε το έτος 2010, ( Διαγωνισμός ανάθεσης μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών υπολοίπων περιοχών Νομού Αττικής της 1.7.2010, προϋπολογισμού 1.720.873,67 ευρώ, αποτελούμενος από 3 διακριτές συμβάσεις (Δ3-01, Δ3-02 και Δ3-03).
4. Δασικοί χάρτες τους οποίους επίσης παραδίδουν ιδιωτικά μελετητικά γραφεία μετά από σχετικές προκηρύξεις της Κτηματολόγιο Α.Ε που έγιναν το έτος 2011, όπου και ανατέθηκαν σε μελετητικά γραφεία 5ης τάξης (κατηγορία 24 – δασικές μελέτες) 4 συμβάσεις από τις 8 (οι συμβάσεις Δ4-01, Δ4-02, Δ4-04 και Δ4-07), ενώ για τις υπόλοιπες 4 συμβάσεις εκκρεμούν προσφυγές στη δικαιοσύνη.
Διαδικασία ανάθεσης
Το νομικό πλαίσιο που διέπει τους ανωτέρω διαγωνισμούς είναι ο Ν. 3316/2005, προ-βλέπονται δε τρία διακριτά στάδια:
α) έλεγχος των τυπικών δικαιολογητικών συμμετοχής,
β) βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζομένων και γ) αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η επιλογή του αναδόχου με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, το άθροισμα δηλ. της βαθμολογίας της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Γενικά . Οι δασικοί χάρτες είναι ένα μεγάλο έργο με επιστημονικά και τεχνικά χαρακτηρι-στικά το οποίο για να υλοποιηθεί απρόσκοπτα προϋποθέτει σταθερή πολιτική βούληση (λόγω των αντιδράσεων από ΟΤΑ, οικοδομικούς συνεταιρισμούς ακόμα και απλούς πολίτες που έχουν αυθαίρετα καταλάβει δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις) αλλά και ισχυρή διοίκηση για την άσκηση ελέγχου των παραδοτέων, λόγω του δημόσιου χαρακτήρα των Ελληνικών δασών και την άσκηση οριζόντιων μέτρων δασικής πολιτικής μετά την κύρωση των χαρτών. Επιπροσθέτως πρέπει να υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο ανάθεσης των μελετών, σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές και υψηλό επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις δημόσιες υπηρεσίες, την Κτηματολόγιο Α.Ε και τα μελετητικά γραφεία σε όλα τα στάδια της σύνταξης, παραλαβής, ελέγχου των παραδοτέων, ανάρτησης και της τελικής τους κύρωσης .
2. Αξιολόγηση
Μέχρι σήμερα καταλογίζονται καθυστερήσεις κατά τα διάφορα στάδια του έργου. Οι καθυστερήσεις είναι κυρίως αποτέλεσμα κακού συντονισμού ή της ανυπαρξίας συνεργασίας μεταξύ των φορέων, ακόμη και προβλημάτων που διαπιστώθηκαν στην πορεία εκτέλεσης του έργου και αφορούσαν κυρίως στην αποτύπωση υποχρεωτικών γεωχωρικών δεδομένων στο χάρτη (πχ μη υποβολή των εγκεκριμένων ορίων σχεδίων πόλεων, τα οποία, είτε δεν αποδίδονταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, είτε δεν είχαν την απαραίτητη νομιμοποίηση για να αποδοθούν (παράνομοι οικισμοί κλπ).
Πέραν των ανωτέρω, στη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών υπεισέρχονται και παρεμπίπτοντα ζητήματα που σχετίζονται με την υποβολή αντιρρήσεων από τους ενδιαφερόμενους πολίτες, οι οποίοι για να καταθέσουν αντιρρήσεις για τις εκτάσεις επί των οποίων επικαλούνται έννομο συμφέρον, επιβαρύνονται με το κόστος για τη σύνταξη του φακέλου της αντίρρησης και την υποστήριξή του στις ΕΠΕΑ αλλά και για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, πολλές φορές γνωρίζοντας εκ των προτέρων και οι ίδιοι, (λόγω της αυθαίρετης αλλαγής χρήσης των εκτάσεων) το αποτέλεσμα της αντίρρησης τους.
Συνεπώς όλα τα προαναφερόμενα δεδομένα συνιστούν ένα μάλλον αρνητικό πλαίσιο, το οποίο επιβάλλει να καλή οργάνωση, υποστήριξη των διαδοχικών σταδίων και μελετημένος σχεδιασμός του έργου.
Η σωστή κατανομή του έργου χρονικά αλλά και χωρικά, σε επίπεδο περιφερειακών ενοτήτων ενδεχομένως ακόμη και ο προγραμματισμός αυτού σε επίπεδο ΟΤΑ Α΄βαθμού (δηλαδή η ανάθεση περισσότερων αλλά μικρότερων μελετών), θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα υποστήριξης του έργου από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (διότι θα υλοποιείται περισσότερο στοχευμένα) και τη δυνατότητα διευκόλυνσης των ελέγχων σε όλα τα στάδια σύνταξης του και την τελική παραλαβή των παραδοτέων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του έργου και συνεπώς λιγότερα προβλήματα στην κύρωση των χαρτών που ακολουθεί.
3. Διάκριση των προβλημάτων .Το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα έπρεπε να απαντά στα παρακάτω προβλήματα που κατά τη γνώμη μας δεν επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου.
• Προβλήματα στον προγραμματισμό του έργου . Η δασική υπηρεσία δεν συμμετείχε στο σχεδιασμό και στον προγραμματισμό το έργου στις περιοχές για τις οποίες θα καταρτίζονταν δασικοί χάρτες. Στην πραγματικότητα αγνοήθηκε τελείως. Η Κτηματολόγιο Α.Ε προχώρησε στην ανάθεση μεγάλων μελετών, σε περιφερειακές ενότητες, μη λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες των τοπικών υπηρεσιών σε προσωπικό και μέσα, που θα τις καθιστούσαν ικανές να ολοκληρώσουν τον ελεγκτικό τους ρόλο στα περιορισμένα χρονικά διαστήματα που θέτει το νομικό πλαίσιο και οι ισχύουσες προδιαγραφές. Οι Δασικές Υπηρεσίες, είτε σε Κεντρικό επίπεδο (ΥΠΕΚΑ) είτε σε επίπεδο Αποκεντρωμένων Διοικήσεων υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν είχαν ούτε τη δυνατότητα να επιβάλλουν συνοδευτικά ή υποστηρικτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του έργου (μέσω συμβάσεων έργου εξειδικευμένου προσωπικού).
• Μη ρεαλιστικές διορίες παραλαβής και ελέγχου . Οι προθεσμίες που θέτει το ισχύον νομικό πλαίσιο στις Υπηρεσίες για τον έλεγχο των παραδοτέων, είναι καθορισμένες, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σύμβασης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ανεξάρτητα από το μέγεθος της έκτασης την οποία αφορά η μελέτη, είτε πχ αφορά δύο εκατομμύρια στρέμματα σε περιοχή με μωσαϊκό χρήσεων γης (και ως εκ τούτο, μεγάλο πλήθος πολυγώνων), είτε αφορούσε στη μισή έκταση σε μια αμιγώς πεδινή περιοχή, η προθεσμία ελέγχου των δασικών μελετών για τη δασική υπηρεσία είναι ίδια, με δεδομένα, από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα υποστελέχωσής τους .
• Προβλήματα αποτύπωσης σχεδίων πόλεως. Οι δασικοί χάρτες δεν μπορούν να αποδώσουν με νομικά έγκυρο και ισχυρό τρόπο τα δάση και τις δασικές εκτάσεις αν δεν έχει προηγηθεί η αποτύπωση σε αυτούς των εκτάσεων που δεν έχουν δασικό χαρακτήρα και ιδίως των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων τα οποία πρέπει να παραδίδονται στους αναδόχους δεόντως υπογεγραμμένα από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, πριν από οτιδήποτε άλλο. Η προϋπόθεση αυτή παρά το ότι προβλέπεται στο ισχύον πλαίσιο ( αρ. 23 του ν. 3889/10) ωστόσο δεν εφαρμόστηκε. Ο νόμος για τους δασικούς χάρτες ψηφίστηκε ενώ είχαν ήδη παραδοθεί στην υπηρεσία οι δασικοί χάρτες από τις προηγούμενες συμβάσεις που είχε συνάψει η Κτηματολόγιο Α.Ε. Για παράδειγμα στην Ανατολική Αττική ο νόμος 3889/2010, όχι μόνο ψηφίστηκε μετά την παράδοση των χαρτών από τους αναδόχους, αλλά και μετά την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας ελέγχου των μελετών που είχαν παραδοθεί και παραληφθεί από την υπηρεσία.
• Προληπτικός έλεγχος παραδοτέων Οι δασικές Υπηρεσίες των αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν την αρμοδιότητα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων. Για το λόγο αυτό ο έλεγχος, από αυτές, των παραδοτέων από την κτηματολόγιο Α.Ε (δηλ των μελετών δασικών χαρτών) είναι δέσμια εκ του νόμου αρμοδιότητα τους . Οι χάρτες που παραδίδονται στα πλαίσια των συμβάσεων που συνάπτει η κτηματολόγιο Α.Ε με τα μελετητικά γραφεία πρέπει υποχρεωτικά να ελέγχονται από τις Δασικές Υπηρεσίες. Δεν ήταν λίγες οι φορές, τουλάχιστον τα πρώτα χρόνια, που στην ουσία οι Δασικές Υπηρεσίες συνέτασσαν από την αρχή τους δασικούς χάρτες που τους είχαν παραδοθεί, λόγω σοβαρότατων δομικών λαθών και της υποχρέωσής τους να προασπίζουν το δημόσιο συμφέρον, ελέγχοντας τους δασικούς χάρτες . Ο έλεγχος των δασικών χαρτών δεν μπορεί να είναι δειγματοληπτικός ή ανύπαρκτος, επειδή υπάρχουν ποινικές και διοικητικές ευθύνες για τους δημοσίους υπαλλήλους στην περίπτωση που απεμποληθούν δικαιώματα του δημοσίου. Η διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των δασικών χαρτών είναι το σημαντικότερο στάδιο και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυπική διαδικασία. (*)
(*) Αυτός είναι και ο σοβαρότερος λόγος που η Δ/νση Δασών Αν. Αττικής παρέλαβε τα παραδοτέα δύο συμβάσεων σε διάστημα δύο μηνών, το 2010, που αφορούσαν 49 καποδιστριακούς ΟΤΑ και μπόρεσε να ελέγξει και θεωρήσει εντός της τασσόμενης προθεσμίας των 3 μηνών, τους 6.
Επιγραμματικά τα παραπάνω συνοψίζονται στο ότι δεν υπήρχε έγκυρη και έγκαιρη ανταπόκριση των πολεοδομικών Υπηρεσιών και πολλά συναφή με το ζήτημα αυτό διοικητικά προβλήματα.
• Μη σταθερό πλαίσιο (Αλλαγές νόμων και Τεχνικών προδιαγραφών) . Η διαδικασία ελέγχου των δασικών χαρτών είναι τόσο πολύπλοκη και σημαντική και προϋποθέτει σταθερό και οριζόντιο πλαίσιο κανόνων (οδηγιών) . Στην πραγματικότητα πολλά προβλήματα διαπι-στώθηκαν κατά τα διάφορα στάδια του έργου και αυτό οδήγησε σε αλλεπάλληλες τροπο-ποιήσεις της υπουργικής απόφασης (προδιαγραφών) ακόμα και του νόμου 3889/2010 με το ν 4030/2011. (**)
(**) Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ενώ αρχικά είχε επιλεγεί να θεωρούνται από τις Υπηρεσίες ως έγκυρα τα σχέδια που παραδίδονταν, στη δεύτερη φάση, φθάσαμε στο άλλο άκρο, να μην γίνεται αποδεκτό κανένα σχέδιο πόλης αν δεν της παραδιδόταν θεωρημένο από τις πολεοδομικές υπηρε-σίες.
Τέλος η απεικόνιση των ορίων των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ψηφιακά με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ‘87 από τις αρμόδιες πολεοδομίες, θα έπρεπε να είναι προαπαιτούμενο. Αντ’ αυτού επιχειρήθηκαν διάφοροι νομοθετικοί πειραματισμοί προκειμένου να παρακαμφθεί αυτό το σοβαρό ζήτημα, καθιστώντας όμως και με αυτόν τον τρόπο τους δασικούς χάρτες ευάλωτους.
• Νομοτεχνικά κενά που έπρεπε να λυθούν ή με τροποποίηση των προδιαγραφών ή με τροποποιήσεις του νόμου .
Με αυτές τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, όπου η Κτηματολόγιο Α.Ε ανέθετε δασικές μελέτες (χάρτες) που αφορούσαν όμως αποκλειστικά την δασική υπηρεσία, χωρίς να την εμπλέκει σε κανένα στάδιο του προγραμματισμού, προέκυψαν και άλλα διοικητικά παράδοξα όπως η έκδοση οδηγιών προς τους αναδόχους των μελετών από την Κτηματολόγιο, που κινούνταν σε διαφορετική κατεύθυνση από τα καθοριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές που ίσχυαν και έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις που οι οδηγίες αυτές ήταν αντικρουόμενες ακόμα και αν αφορούσαν αποδέκτες που είχαν αναλάβει μελέτες στα πλαίσια διαφορετικών συμβάσεων.. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην παραλαβή από τις Υπηρεσίες δασικών χαρτών με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που γνώριζαν. Το μη σταθερό πλαίσιο και οι αλλεπάλληλες και εκ των υστέρων τροποποιήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όχι μόνο δεν βοήθησαν αλλά προκάλεσαν και προκαλούν σύγχυση και συνεχώς την ανάγκη επανακατάρτισης των δασικών χαρτών.
• Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας Ορισμός του Δάσους
Το έτος 2013, η ολομέλεια του ΣτΕ με την απόφαση 32/2013 έκρινε ως αντισυνταγματική και άρα ανίσχυρη, τη θέσπιση κριτηρίων για τον ορισμό του δάσους, που όριζε ο νόμος 3208/2003.
Εκτιμώ ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που υπάρχει είναι η δικαστική περιπλοκή του ζητήματος του ορισμού του δάσους (ΣτΕ, Ευρωπαϊκό δικαστήριο, Δικαστήριο του άρ.100 του Συντ.). Ερμηνευτικές ασάφειες ή αλλαγή του ορισμού, ακυρώνει και επιβαρύνει οικονομικά το έργο των δασικών χαρτών και βέβαια πλήττει την εγκυρότητα του απέναντι στους πολίτες, αυξάνοντας τις αμφισβητήσεις και αυτό πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη .

Η ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ
Το ΓΕΩΤΕΕ διαχρονικά, με τοποθετήσεις του στις επιτροπές της Βουλής κατά τη συζήτηση των σχετικών με τους δασικούς χάρτες νομοσχεδίων, έχει τοποθετηθεί για την ανάγκη υιοθέτησης και στήριξης πολιτικών που θα αφορούν στην ολοκλήρωση μιας εθνικής στρατηγικής για τους δασικούς χάρτες και το δασολόγιο .

Συνεπώς η πάγια θέση του ΓΕΩΤΕΕ αλλά και όλων των επιστημονικών συλλόγων των δασολόγων είναι ότι οι «Δασικοί Χάρτες» είναι ένα έργο απαραίτητο όχι μόνο για τη δα-σική ανάπτυξη και προστασία αλλά για την προστασία της Δημόσιας Περιουσίας και συνεπώς πρέπει να μπει πολύ υψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και να στηριχτεί ουσιαστικά .
Το έργο αυτό είναι αντικείμενο των ειδικών επιστημόνων (των δασολόγων) και έχει τόσο επιστημονικά όσο και διοικητικά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να αποδίδο-νται πάνω στο Δασικό Χάρτη αξιόπιστα και με νομικά έγκυρο και ισχυρό τρόπο .
Στη σύνταξη του χάρτη (και αναφέρομαι σε όλα τα στάδια αυτού) είναι απαραίτητη τόσο η επάρκεια των μελετητικών γραφείων που αναλαμβάνουν το έργο όσο (κάτι που ισχύει) και η αντίστοιχη δυνατότητα των Δασικών Υπηρεσιών να ελέγξουν τα παραδοτέα και να θεωρήσουν το χάρτη
Δασικός χάρτης μη ελεγμένος (επιστημονικά και τεχνικά) από μια Δημόσια Αρχή δεν θα έχει την εγκυρότητα που απαιτείται και θα αμφισβητείται συνεχώς, από τους πολίτες που έχουν έννομα συμφέροντα, ακυρώνοντας ουσιαστικά μια πολυδάπανη και πολύχρονη προσπάθεια, που εκτιμώ ότι έχει τη στήριξη της Πολιτείας.
Για να προχωρήσει απρόσκοπτα αυτό το έργο επιβάλλεται η συνεργασία στην πράξη και όχι στα λόγια των εμπλεκόμενων φορέων (Δασικών Υπηρεσιών και Κτηματολόγιο Α.Ε) σε όλα τα στάδια του Χάρτη . Από το πρώτο επίπεδο του προγραμματισμού και της υποστήριξης των υπηρεσιών (με χαρτογραφικό κλπ υλικό) μέχρι το επίπεδο της τελικής κύρωσής τους .
Τέλος είναι απαραίτητο να βρεθεί τρόπος (ακόμα και σήμερα) για την άμεση και συνολική αναδιοργάνωση και ενίσχυση (ανθρώπινοι και οικονομικοί πόροι) της δασικής υπηρεσίας. Αυτό δεν είναι συντεχνιακό αίτημα, αλλά ανάγκη του ίδιου (πρώτα από όλα) του Κράτους που είναι υποχρεωμένο (σύμφωνα με το Σύνταγμα) να οργανώσει το ίδιο, ένα δημόσιο φορέα (στην προκειμένη περίπτωση) για την προστασία της ίδιας του της περιουσίας .
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ :
Το συζητούμενο στην επιτροπή της Βουλής σχέδιο νόμου έρχεται τη δεδομένη χρονική στιγμή και επανεισάγει στην κρίση της νομοθετικής εξουσίας το θέμα των δασικών χαρτών παρά τα πολύ πρόσφατα νομοθετήματα (βλ.Ν.3889/2010 & ν.4030/2011) και ουσιαστικά επαναρυθμίζει το θέμα των δασικών χαρτών στο σύνολό του, συγκεντρώνοντας σε μια ανώνυμη εταιρεία στην ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε, όπως μετονομάζεται, θεματικές αρμοδιότητες που ασκούνταν από δημόσιες Αρχές, με παράλληλη συρ-ρίκνωση του ρόλου του ΟΚΧΕ και της Δασικής Υπηρεσίας .
Κριτήριο για τις ρυθμίσεις του Σ/Ν είναι (από ότι αντιλαμβανόμαστε) η πολιτική απόφαση της ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ να δημιουργήσει την ΕΚΧΑ Α.Ε στη θέση της Κτηματολόγιο Ά.Ε μειώνοντας αρμοδιότητες από δημόσιες Υπηρεσίες. Η απόφαση αυτή για να σταθεί πολιτικά συνδέθηκε με την μνημονιακή δέσμευση για την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι το έτος 2020 και με την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών ελέγχου ώστε να έχουμε έγκαιρη κύρωση των δασικών χαρτών .
Συνεπώς θα ήθελα να αναφερθώ στα δύο θέματα αυτά της επιτάχυνσης των διαδικασιών και των διοριών για την κύρωση των Δασικών Χαρτών

1. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ .
Το υπόψη σχέδιο νόμου . προβλέπει αλλαγές στη διαδικασία ανάθεσης των μελετών αλλά και ανάληψη από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. της αρμοδιότητας ανάρτησης και παραλαβής των αντιρρήσεων, με ταυτόχρονη πίεση της Δασικής Υπηρεσίας για θεώρηση.
Οι αλλαγές που προτείνονται στη διαδικασία ανάθεσης και αφορούν στην εταιρεία Κτηματολόγιο Α.Ε θα συμπτύξουν σημαντικά του απαιτούμενους χρόνους ανάθεσης αλλά και το κόστος ανάθεσης .
Η μόνη παρατήρηση που θα κάνουμε είναι ότι θα μπορούσε το έργο να ανατίθεται σε επίπεδο ΟΤΑ και όχι Περιφερειακής ενότητας, ώστε να ανατίθεται σε περισσότερα γραφεία ( να ανοίξει δηλαδή το έργο σε χαμηλότερες κατηγορίες μελετητικών γραφείων δασολόγων) με τη διασφάλιση βέβαια ότι αυτά διαθέτουν την κατάλληλη τεχνική υποδομή και στελεχιακή οργά-νωση
Οι αλλαγές που προτείνονται στα στάδια του ελέγχου και της τελικής ανάρτησης και υποβολή αντιρρήσεων έχουμε την άποψη ότι μπορεί να οδηγήσουν σε χειρότερο αποτέλεσμα. Δηλαδή «να δούμε το δέντρο και να χάσουμε το δάσος» ή να το πoύμε διαφορετικά , για να επισπεύσουμε τις διαδικασίες, να οδηγηθούμε σε «έκπτωση» στην ποιότητα των χαρτών και την εγκυρότητα τους
Διότι δασικός χάρτης που αναρτάται χωρίς να ελεγχθεί και να θεωρηθεί από μια δημόσια αρχή δε θα έχει τα απαιτούμενα διοικητικά και τεχνικά εχέγγυα και θα αμφισβητείται σε διάφορα επίπεδα. Και είναι γνωστό ότι ο δασικός χάρτης θίγει καταστάσεις και συμφέροντα που χαρακτηρίζουν την στρεβλή και χωρίς χωροταξικούς κανόνες, ανάπτυξη της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια, (θα αναδειχθεί αυτή η χρόνια παθογένεια, θα θίξει πολύ ισχυρά συμφέροντα και θα καθορίσει το επίπεδο των πολιτικών αποφάσεων για την νόμιμη τακτοποίηση τους )
ΔΙΟΡΙΕΣ
Στο σχέδιο νόμου, προβλέπονται αυστηρά χρονοδιαγράμματα και διορίες τόσο για τον Ανάδοχο όσο και για τη Δασική Υπηρεσία, Οφείλουν δηλαδή Ανάδοχος και Δασική Υπηρεσία, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ουσία του χάρτη, να ολοκληρώσουν ταχύτατα τις απαιτούμενες εργασίες εντός στενού χρονοδιαγράμματος ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις αλλά με τι κόστος; Κυρίως όσον αφορά τη Δασική Υπηρεσία ο έλεγχος και θεώρηση του δασικού χάρτη κάτω από ασφυκτική πίεση ή η απουσία του ελέγχου του, σε περίπτωση που παρέλθει η διορία, είναι βέβαιο πως οδηγεί σε έκπτωση στην ποιότητα της ουσίας του χάρτη.
Ιδιαίτερα θα αναφερθούμε στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του Σ/Ν, όπου τίθεται διορία για τη θεώρηση του δασικού χάρτη, η οποία είναι ανεξάρτητη από το μέγεθός του. Δηλαδή ένας χάρτης που συντάχθηκε σε 3 χρόνια με έναν χάρτη ο οποίος συντάχθηκε σε 6 μήνες έχουν την ίδια διορία ελέγχου. Αυτό βέβαια ίσως να μην προκαλούσε εντύπωση αν κάθε Διεύθυνση Δασών είχε τη δυνατότητα να εξοπλίζεται με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, όποτε και όσο ήταν απαραίτητο για να ανταπεξέλθει στο έργο. Η πραγματικότητα όμως διαφέρει κατά πολύ, οι πόροι είναι δεδομένοι και περιορισμένοι και κατ’ επέκταση η μόνη μεταβλητή που είναι δυνατό να τροποποιηθεί ανάλογα με το μέγεθος του χάρτη είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου.
Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη προτείνουμε:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν/Σ :
- Προτείνεται ο ανακαθορισμός των διοριών για τη θεώρηση των δασικών χαρτών και ο υπολογισμός του χρόνου θεώρησης να γίνεται ανάλογα με τον χρόνο που απαιτήθηκε για τη σύνταξη του χάρτη καθώς και το διαθέσιμο προσωπικό. των υπηρεσιών .
- Προτείνεται η λήψη συνοδευτικών μέτρων όταν η προκήρυξη της μελέτης του Δασικού Χάρτη αφορά στο σύνολο της περιφερειακής ενότητας και προτείνεται η σύναψη προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Κτηματολόγιο Α.Ε και το ΥΠΕΚΑ στην οποία θα καθορίζονται τα συνοδευτικά - υποστηρικτικά μέτρα που απαιτούνται και ο τρόπος κάλυψης της δαπάνης που θα προκύπτει.
- Προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου για τη σύνταξη των χαρτών με τη συμμετοχή εκπροσώπου της οικείας Διεύθυνσης Δασών σε όλα τα στάδια κατάρτισης δασικού χάρτη από το σχεδιασμό και την ανάθεση μέχρι την παραλαβή και διαχείριση αντιρρήσεων
- Προτείνεται η βελτίωση του πλαισίου ανάθεσης, όσον αφορά τη σύνθεση των επι-τροπών διαγωνισμού για την ανάθεση των μελετών δασικών χαρτών, να συμμετέχει ένα μέλος εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ (όπως αντίστοιχα ισχύει με το ΤΕΕ και το δικηγορικό σύλλογο στους διαγωνισμούς κτηματογράφησης) και ένα μέλος από την Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΚΑ
- Εφαρμογή στενών διοριών για τον ποιοτικό έλεγχο της Κτηματολόγιο Α.Ε
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΕΣ )
Άρθρο 5, Παράγραφος 4
Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 5 να προστεθεί εδάφιο ως εξής :
«Πριν από την κατά τα ανωτέρω απόρριψη οικονομικής προσφοράς ως απαράδεκτα χαμηλής, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού » .
Άρθρο 5, Παράγραφος 11
Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου στην παράγραφο 11 του άρθρου 5 και αναδιατύπωση του ως εξής:
«11. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 3316/2005 η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών του άρθρου αυτού συγκροτεί, με απόφασή της, Επιτροπές Διαγωνισμού που αποτελούνται από πέντε (5) τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους. Τα μέλη των Επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από κλήρωση που διεξάγεται σε δημόσια συνεδρίαση. Τέσσερα (4) μέλη της Επιτροπής προέρχονται από σχετικό κατάλογο ικανού αριθμού στελεχών της εταιρείας, αντίστοιχων προσόντων και εμπειρίας με το αντικείμενο του διαγωνισμού και εκ των οποίων ένα ορίζεται ως Πρόεδρος αυτής. Ένα (1) μέλος της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ειδικά για τις μελέτες κτηματογράφησης του ν. 2308/1995 ένα από τα ως άνω τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχεται από σχετικό κατάλογο τουλάχιστον τριάντα δικηγόρων που καταρτίζεται με γνώμη της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και ο οποίος επίσης αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Για τη διεξαγωγή διαγωνισμού για την ανάθεση- ανάρτηση μελετών δασικών χαρτών, ένα από τα μέλη της Επιτροπής είναι δασολόγος που υπηρετεί στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.ΚΑ., που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. και ένα από τα μέλη της Επιτροπής προέρχεται, υποχρεωτικά, και κατά την προαναφερόμενη διαδικασία από σχετικό κατάλογο που καταρτίζεται με γνώμη του ΓΕΩΤΕΕ, από τουλάχιστον τριάντα μέλη του και ο οποίος αποστέλλεται στην εταιρεία τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημέρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Στις παραπάνω περιπτώσεις ορισμού μελών της Επιτροπής από το ΤΕΕ, το ΓΕΩΤΕΕ και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων η μη εμπρόθεσμη αποστολή των σχετικών καταλόγων παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να καταρτίσει η ίδια αυτούς. Η αμοιβή των μελών της Επιτροπής Διαγωνισμού και της γραμματειακής υποστήριξης αυτής καθορίζεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 ή και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από πρόταση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.»

Επίσης στο άρθρο 5 προτείνεται η προσθήκη νέας παραγράφου 12 μετά την παράγραφο 11 (και η αναρίθμηση των επόμενων παραγράφων) ως εξής:.
«12. Η επίβλεψη των μελετών κατάρτισης δασικών χαρτών ασκείται ομού από στέλεχος της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών και Φυσικού Περιβάλλοντος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. κατά το μέρος που αφορά στην τυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων και από δασολόγο που υπηρετεί στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων της οικείας Διεύθυνσης Δασών, κατά το μέρος που αφορά στην ορθότητα απόδοσης των δασικών εκτάσεων και των λοιπών στοιχείων του δασικού χάρτη, τον οποίο, μαζί με τον αναπληρωτή του, ορίζει ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών μετά από σχετικό αίτημα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Όταν το αντικείμενο της σύμβασης εκτείνεται στις περιοχές ευθύνης περισσότερων Διευθύνσεων Δασών, ορίζονται επιβλέποντες δασολόγοι από όλες τις Διευθύνσεις Δασών που αφορά η σύμβαση, οι οποίοι ασκούν την επίβλεψη ομού με το στέλεχος της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. για τις περιοχές ευθύνης τους.»
Άρθρο 7 παράγραφος 1 (Τη συμπλήρωση αυτή την προτείνει και η Ειδική Γραμματεία Δασών)
Προτείνεται να συμπεριληφθούν και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις (του άρθρου 3 παρ.7 ν 998/79) που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας στο περιεχόμενο του δασικού χάρτη .
Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 διατυπώνεται ως εξής:
«1. Οι δασικές περιοχές των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 καθώς και οι εκτάσεις της παρα-γράφου 7 άρθρου 3 ν. 998/1979, (ΦΕΚ 289Α΄) απεικονίζονται σε κατάλληλης κλίμακας αε-ροφωτογραφικό ή χαρτογραφικό υλικό, το οποίο, αφού συμπληρωθεί με τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των αεροφωτογραφιών και τα διαθέσιμα στοιχεία της δασικής υπηρεσίας, αποτελεί το δασικό χάρτη.»
Σ.Σ.: συνεπεία της ανωτέρω διατύπωσης να συμπληρώνεται η φράση «… των πα-ραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 …» όπου συναντάται, με τη φράση «… καθώς και οι εκτάσεις της παραγράφου 7 …» στο κείμενο του σχεδίου.
Άρθρο 7 παράγραφος 1 συνέχεια (Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν.3889/2010)
Προσθήκη νέας παραγράφου.
Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου του άρθρου 13 του ν.3889/2010 προστίθεται νέα παράγραφος 4 (αριθμείται 4) και οι επόμενες που ακολουθούν αναριθμούνται .
«4΄. Με προγραμματική σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Κτηματολόγιο Ανώνυμη Εταιρεία, όπως αυτή μετο-νομάζεται, καθορίζονται, στις περιπτώσεις ανάθεσης μελετών σε επίπεδο Περιφερειακής Ε-νότητας και άνω, συνοδευτικά μέτρα για την υποστήριξη των οικείων δασικών υπηρεσιών που αφορούν ιδίως, στην ανάθεση, επίβλεψη, παραλαβή, έλεγχο, θεώρηση, διόρθωση και κύρωση του δασικού χάρτη, συμπεριλαμβανομένης και της σύναψης συμβάσεων έργου με τις απαραίτητες ειδικότητες επιστημονικού προσωπικού το οποίο θα απασχολείται για την υποστήριξη και την έγκαιρη ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων του δασικού χάρτη .
Άρθρο 7 παράγραφος 1 συνέχεια (Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 13 του ν.3889/2010) .
Παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 (παρ. 5 με την ανωτέρω καινούργια α-ρίθμηση )
Οι προθεσμίες που τίθενται στην παράγραφο αυτή για να είναι ρεαλιστικές πρέπει να συνδεθούν με το μέγεθος της έκτασης και το διαθέσιμο προσωπικό που ελέγχει τα παραδοτέα των συμβάσεων προκειμένου να θεωρηθούν από την οικεία δασική Υπη-ρεσία .
Προτείνεται αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 ως ακο-λούθως :
«4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτισή του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε χρονικό διάστημα ίσο με το μισό (1/2) του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ της υπο-γραφής της σύμβασης και της υποβολής των προς έλεγχο παραδοτέων στην Διεύθυνση Δα-σών από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως μετονομάζεται και σε κάθε πε-ρίπτωση ο χρόνος αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Εάν απαιτηθούν διορθώσεις ο χρόνος προσαυξάνεται κατά 50%. »
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου προτείνουμε να διαγραφεί.
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οκτάμηνης προθεσμίας ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο δύνανται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε κατά τοα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.
Εφόσον δεν γίνει αποδεκτή αυτή η αναδιατύπωση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 και πα-ραμείνει η ισχύουσα διατύπωση, τότε πρέπει να αυξηθούν κατά δύο (2) οι μήνες για τη θεώ-ρηση του Χάρτη από την υποβολή του .(Δηλαδή να γίνου εξι (6) συν δύο (2) οι μήνες αντί των τεσσάρων (4) συν δύο (2) που προτείνονται.
Στη δεύτερη εναλλακτική πρόταση μας η διατύπωση της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν.3889/2010 γίνεται :
«4. Ο δασικός χάρτης μετά την κατάρτιση του, θεωρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Δασών μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή του σε αυτήν. Αν απαιτούνται διορθώσεις, ο χάρτης διορθώνεται και συμπληρώνεται, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Δασών, και θεω-ρείται με τον ίδιο τρόπο μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την αρχική υποβολή του ακόμα και στην περίπτωση τμηματικής υποβολής του. Στη συνέχεια ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.»
Και στη δεύτερη αυτή εναλλακτική πρόταση προτείνουμε να διαγραφεί το δεύτερο εδάφιο
Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω οκτάμηνης προθεσμίας ο δασικός χάρτης αναρτάται με απόφαση της εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε.» όπως αυτή μετονομάζεται. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η αρμόδια Διεύθυνση δασών και το αρμόδιο Δασαρχείο δύνανται να υποβάλλουν ατελώς αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε κατά τοα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος νόμου.
Άρθρο 7 παρ. 4:
Αντικατάσταση της παραγράφου 3 του τροποποιημένου άρθρου 17 του ν. 3889/2010 ως εξής:
«3. Ο δασικός χάρτης κυρώνεται ως προς τα τμήματα του με πράσινο περίγραμμα και πράσινη διαγράμμιση, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που εκδίδεται εντός δέκα (10) ημερών από την περιέλευσή του σε αυτόν.
Άρθρο 7 παράγραφος 6
Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του τροποποιημένου άρθρου 19 του ν.3889/2010 ως εξής: :
«2. Ο κατά τα ανωτέρω συμπληρωμένος και διορθωμένος δασικός χάρτης, υποβάλλεται από την εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κυρώνεται, κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών, στο σύνολό του με απόφαση του τελευταίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του. Στη συνέχεια ο κυρωμένος δασικός χάρτης αποστέλλεται και τηρείται από την οικεία Διεύθυνση Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Αντίγραφα του κυρωμένου δασικού χάρτη σε ψηφιακή διανυσματική μορφή αποστέλλονται άμεσα στην Ειδική Γραμματεία Δασών.»

7. Το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Μετά την τμηματική ή ολική κύρωση του δασικού χάρτη, δεν επιτρέπεται αναμόρφωση του. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η αναμόρφωση του κυρωμένου δασικού χάρτη με την προσθήκη νέων περιοχών που δασώθηκαν, φυσικά ή τεχνητά με εφαρμογή των διαδικασιών των άρθρων 13 έως και 19 του παρόντος.
Επίσης, επιτρέπεται η αναμόρφωση με την προσθήκη ή διαγραφή των εκτάσεων που θα υπαχθούν ή θα πάψουν να υπάγονται στο δασικό νόμο, σύμφωνα με πράξεις των αρμοδίων οργάνων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας, είτε με τις αντίστοιχες πρά-ξεις που έπρεπε να συμπεριληφθούν ή εσφαλμένα αποτυπώθηκαν κατά την κατάρτισή του και δεν απεικονίζονται σε αυτόν. Η κατά τα ανωτέρω αναμόρφωση του δασικού χάρτη κυρώνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που εκδίδεται ιεραρχικά μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Δασών του οικείου νομαρχιακού διαμερίσματος.»

8. Τροποποίηση της παραγράφου 1 άρθρου 21 ν. 3889/10 ως εξής:
«1. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν εισήγησης της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών του ΥΠΕΚΑ , καθορί-ζονται:» (Συμπληρώνεται στο ισχύον άρθρο 21 η έντονη γραφή) .

9. Κατάργηση του άρθρου 24 ν. 3889/10.
Η διάταξη αυτή δημιουργεί καθυστερήσεις και εμπλοκές χρονικού, διαδικαστικού και νο-μικού χαρακτήρα. Αφού οι εκτάσεις δασικού και χορτολιβαδικού χαρακτήρα διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας μέχρι τη νόμιμη υπαγωγή τους σε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να αποτελούν αντικείμενο του δασικού χάρτη.

Στο άρθρο 13 «Μεταβατικές διατάξεις», πρέπει να προβλέπονται οι συμβατότητες με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Κατόπιν τούτου η παράγραφος 3 του ανωτέρω άρθρου προτείνεται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις του νόμου 3889/2010, όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται τόσο στις μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών που έχουν προκηρυχθεί πριν από τη θέση του νόμου αυτού σε ισχύ, όσο και στις μελλοντικές.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του νόμου 3889/2010 που εισάγονται με το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, δεν εφαρμόζονται στις περιοχές για τις οποίες ο δασικός χάρτης έχει ήδη αναρτηθεί. Εξαιρούνται όλες οι περιπτώσεις περιοχών είτε αναρτημένων είτε κυρωμένων δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979, για τις οποίες, αφού χαρτογραφηθούν, ακολουθούνται αυτόνομα οι διαδικασίες των άρθρων 13 έως 19 του παρόντος.»

Νίκος Μπόκαρης

Πρόεδρος Δ.Σ ΠΕΔΔΥ & Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ &Κυρίως Άρθρο Ι Δελτία Τύπου Ι Ανακοινώσεις Ένωσης Ι Απόψεις Συναδέλφων
Ανακοινώσεις ΠΟΓΕΔΥ κ.α. Ι Αποφάσεις Ι Διοικητικό Συμβούλιο Ι Links ΙΕπικοινωνία

www.peddy.gr